Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meren tila ja seuranta

Suomen merensuojelua ja -hoitoa ohjaa kansallinen lainsäädäntö ja EU. SYKEn tehtävänä on koordinoida merenhoitoon liittyvää tiedon tuottamista ja kokoamista sekä vastata merenhoidon raportoinnista ympäristöministeriölle.

Tuotamme tietoa, jonka avulla päättäjät saavat kokonaiskuvan Itämeren tilasta ja sen muutoksista. Kansainvälisenä yhteistyönä määrittellään indikaattoreita, joiden avulla voidaan kuvata meriympäristön yleistä ekologista tilaa ja ihmisen aiheuttamaa kuormitusta.

 
meri kuvituskuva ilkka lastumäki 556px
Kuva: Ilkka Lastumäki

Meriseurannat luovat pohjan päätöksenteolle

SYKE kerää pitkäaikaisia havaintosarjoja avomeren kemiallisesta ja biologisesta tilasta sekä haitallisten aineiden pitoisuuksista vedessä, eliöstössä ja pohjasedimentissä. Avomeriseurannan lisäksi SYKE seuraa eteläisten rannikkovesiemme tilaa ja koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY -keskukset) toteuttamaa rannikkovesien tilaseurantaa. Seurannat sisältyvät Suomen merenhoidon seurantaohjelmaan.

Seurantatietoon perustuvat tila-arviot ja tutkimukset muodostavat perustan merensuojelun päätöksenteolle. Pitkäaikaisten havaintosarjojen avulla seurataan muun muassa rehevöitymisen, haitallisten aineiden ja ilmaston muuttumisen vaikutuksia meriluontoon. Aineistot mahdollistavat meren tilan kokonaisvaltaiset arviot. Niitä käytetään myös mallinnettaessa meren tilan tulevaa kehitystä, ja niiden avulla arvioidaan tehtyjen suojelutoimenpiteiden tehokkuutta ja uusien toimenpiteiden tarvetta.

Kuva: Ilkka Lastumäki

 

Meriympäristön seurantaohjelma uudistetaan 6 vuoden välein. Seurantaohjelmaan kuuluvat:

SYKE vastaa myös 6 vuoden välein julkaistavan seurantatietoon pohjautuvan Suomen meriympäristön tila -raportin kokoamisesta.

Keskeisimmät hankkeet

Hanke tukee EEA:ta vesianalyyseissä ja -raporteissa. SYKE on mukana meriasioissa ja analysoi myös valuma-alueen merkitystä meriympäristölle. (Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ); SYKE Samuli Korpinen)

Ruotsin meriviraston tilaama hanke, jossa kehitetään EU:n MSD:n mukaista menetelmää merenpohjan elinympäristöjen tilan arvioimiseksi. (Samuli Korpinen)

  • Merenhoidon koordinaatio

YM-rahoitteinen jatkuva hanke merenhoidon asiantuntijoiden työn tukemiseksi (seurantaohjelma, tila-arvio ja toimenpideohjelma). (Samuli Korpinen)

Hanke  tuottaa tietoa mereisten avainelinympäristöjen sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta Suomen merialueilla. (Kirsi Kostamo)

Julkaisuja

Työkalut

Henkilöstön yhteystiedot

Merenhoito

Kysyttävää?

Vivi Fleming, merenhoito
Heikki Pitkänen, Itämeren seuranta

Itämeren seurantamatkat elokuussa 2021: Suomenlahdella merkkejä elpymisestä, Selkämerellä tilanne huolestuttava 23.9.2021
Suomen ympäristökeskuksen elokuun seurantamatkojen mukaan Suomenlahti on elpynyt 2010-luvun puolivälin Itämeren suolapulssien välillisesti aiheuttamasta tilan heikkenemisestä. Sääolojen säätelemät virtaukset Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan välillä aiheuttavat vaihtelua Suomenlahden tilassa, mikä vaikeuttaa päästövähennysten vaikutuksen erottamista. Selkämeren syvänteissä happitilanne näyttää edelleen huononevan.
Lue lisää
Arandan seurantamatka: Kasviplanktonin kevätkukinta huipussaan Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla 18.5.2021
Tutkimusalus Aranda teki vuotuisen kevätseurantamatkan Itämerelle 20.–30. huhtikuuta. Rutiiniseurantanäytteiden lisäksi matkalla otettiin näytteitä myös kasviplanktonin geneettisiä analyysejä varten. Seurantamatkan aikana kasviplanktonin kevätkukinta oli jo huipussaan Suomenlahdella. Keväällä kasviplanktonin määrä on meressä suurimmillaan, vaikka ilmiö usein jääkin huomiotta.
Lue lisää
Selvitys: Nykyiset vesiensuojelutoimenpiteet eivät riitä turvaamaan Itämeren rannikkovesien elinvoimaisuutta 5.3.2021
Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen toteuttamassa Rannikon tila -VN-TEAS-selvityksessä mallinnettiin Suomen rannikkoalueen vesien tilaa vuosina 2027, 2040 ja 2070 valuma-alueella tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden valossa.
Lue lisää
Julkaistu 30.10.2020 klo 13.33, päivitetty 2.2.2021 klo 16.33
Aihealue:
Kohderyhmä: