Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meren tila ja seuranta

Suomen merensuojelua ja -hoitoa ohjaa kansallinen lainsäädäntö ja EU. SYKEn tehtävänä on koordinoida merenhoitoon liittyvää tiedon tuottamista ja kokoamista sekä vastata merenhoidon raportoinnista ympäristöministeriölle.

Tuotamme tietoa, jonka avulla päättäjät saavat kokonaiskuvan Itämeren tilasta ja sen muutoksista. Kansainvälisenä yhteistyönä määrittellään indikaattoreita, joiden avulla voidaan kuvata meriympäristön yleistä ekologista tilaa ja ihmisen aiheuttamaa kuormitusta.

 
meri kuvituskuva ilkka lastumäki 556px
Kuva: Ilkka Lastumäki

Meriseurannat luovat pohjan päätöksenteolle

SYKE kerää pitkäaikaisia havaintosarjoja avomeren kemiallisesta ja biologisesta tilasta sekä haitallisten aineiden pitoisuuksista vedessä, eliöstössä ja pohjasedimentissä. Avomeriseurannan lisäksi SYKE seuraa eteläisten rannikkovesiemme tilaa ja koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY -keskukset) toteuttamaa rannikkovesien tilaseurantaa. Seurannat sisältyvät Suomen merenhoidon seurantaohjelmaan.

Seurantatietoon perustuvat tila-arviot ja tutkimukset muodostavat perustan merensuojelun päätöksenteolle. Pitkäaikaisten havaintosarjojen avulla seurataan muun muassa rehevöitymisen, haitallisten aineiden ja ilmaston muuttumisen vaikutuksia meriluontoon. Aineistot mahdollistavat meren tilan kokonaisvaltaiset arviot. Niitä käytetään myös mallinnettaessa meren tilan tulevaa kehitystä, ja niiden avulla arvioidaan tehtyjen suojelutoimenpiteiden tehokkuutta ja uusien toimenpiteiden tarvetta.

Kuva: Ilkka Lastumäki

 

Meriympäristön seurantaohjelma uudistetaan 6 vuoden välein. Seurantaohjelmaan kuuluvat:

SYKE vastaa myös 6 vuoden välein julkaistavan seurantatietoon pohjautuvan Suomen meriympäristön tila -raportin kokoamisesta.

Keskeisimmät hankkeet

Hanke tukee EEA:ta vesianalyyseissä ja -raporteissa. SYKE on mukana meriasioissa ja analysoi myös valuma-alueen merkitystä meriympäristölle. (Helmholtz-Centre for Environmental Research (UFZ); SYKE Samuli Korpinen)

Ruotsin meriviraston tilaama hanke, jossa kehitetään EU:n MSD:n mukaista menetelmää merenpohjan elinympäristöjen tilan arvioimiseksi. (Samuli Korpinen)

  • Merenhoidon koordinaatio

YM-rahoitteinen jatkuva hanke merenhoidon asiantuntijoiden työn tukemiseksi (seurantaohjelma, tila-arvio ja toimenpideohjelma). (Samuli Korpinen)

Hanke  tuottaa tietoa mereisten avainelinympäristöjen sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta Suomen merialueilla. (Kirsi Kostamo)

Julkaisuja

Työkalut

Henkilöstön yhteystiedot

Merenhoito

Kysyttävää?

Vivi Fleming, merenhoito
Heikki Pitkänen, Itämeren seuranta

Selvitys: Nykyiset vesiensuojelutoimenpiteet eivät riitä turvaamaan Itämeren rannikkovesien elinvoimaisuutta 5.3.2021
Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen toteuttamassa Rannikon tila -VN-TEAS-selvityksessä mallinnettiin Suomen rannikkoalueen vesien tilaa vuosina 2027, 2040 ja 2070 valuma-alueella tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden valossa.
Lue lisää
Uusi indeksi kertoo Itämeren terveydentilan myös ihmisen näkökulmasta 25.1.2021
Uusi Itämeren terveysindeksi, Baltic Sea Health Index (BHI), huomioi ympäristön tilan lisäksi meriluonnon ihmiselle tarjoamat hyödyt. Suhteellisen hyvällä tolalla ovat rannikon kalayhteisöt ja merestä elantonsa saavat elinkeinot. Suurimpia ongelmia ovat rehevöityminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja suojelualueiden vaillinainen hallinta.
Lue lisää
Suomenlahden vesimassa on sekoittunut ja happitilanne on parempi kuin vuosiin 31.3.2020
Tammi–helmikuun vaihteessa Suomenlahden vesimassa oli itäisimpiä havaintoasemia lukuun ottamatta sekoittunut paikoin jopa 100 metrin syvyyteen asti. Sekoittuminen oli keskimääräiseen ajankohdan tilanteeseen verrattuna harvinaisen voimakasta. Tämä ilmeni kaikissa mitatuissa vedenlaadun ominaisuuksissa: lämpötilassa, suolaisuudessa, happipitoisuudessa ja ravinteiden pitoisuuksissa.
Lue lisää
Julkaistu 30.10.2020 klo 13.33, päivitetty 2.2.2021 klo 16.33
Aihealue:
Kohderyhmä: