Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Zonation METSO-ohjelman toteuttamisen tukena

Metsäsaarake rimpisuolla

Metsäsaareke rimpisuolla © Aarno Torvinen

Ekologisten päätösanalyysiohjelmistojen avulla luontoa kuvaavaa tietoa voidaan hyödyntää systemaattisesti esimerkiksi päätöksenteon tukena. Yksi tällainen ohjelmisto on Helsingin yliopistossa kehitetty Zonation. METSO-ohjelmassa Zonation-ohjelmistolla tuotetut analyysitulokset ovat yksi keino kohdentaa suojelua, ennallistamista ja luonnonhoitoa.

Lisätietoa Zonation-ohjelmistosta Suomen ympäristökeskuksen sivuilla.

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa

’Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa’ on vuonna 2018 Zonation-ohjelmistolla tuotettu METSO-ohjelman toteutusta tukeva valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Se antaa maantieteellisesti kattavan ja paikkatiedon analysointiin perustuvan kuvan luontoarvojen jakautumisesta Suomen metsissä.

Analyysit tehtiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteistyönä. Tulokset näyttävät, missä on luontoarvoiltaan potentiaalisesti arvokkaita metsiä, joissa on paljon erilaista lahopuuta ja jotka ovat kytkeytyneet muihin arvokkaisiin metsäalueisiin ja suojelualueisiin.

ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskus hyödyntävät aineistoa esimerkiksi METSO-ohjelmaan soveltuvien kohteiden tunnistamisessa ja paikantamisessa. Aineisto on kaikille avoin. Aineistoa voi hyödyntää erilaisessa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa, kuten alueellisesti arvokkaiden kohteiden tunnistamisessa, yksittäisen tilan metsien käytön suunnittelussa tai kaavoituksen tukena. Aineiston perusteella on tuotettu Metsään.fi-palveluun merkintä mahdollisista METSO-kohteista. Sitä hyödynnettiin myös METSO-ohjelman vuonna 2019 julkaistussa väliarvioinnissa. Tulosten käytössä on huomioitava, että laskennassa on voinut saada korkeita arvoja myös vanha, järeäpuustoinen metsikkö, jonka luonnontila on heikentynyt aiempien metsänkäsittelyjen myötä.

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa -aineisto:

Tietoa analyysistä ja aineiston käyttöohje: Mikkonen, N., Leikola, N., Lahtinen, A., Lehtomäki, J. & Halme, P. (2018). Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa – Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysien loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2018

Analyysitulokset perustuvat pääpiirteissään Suomen metsäkeskuksen metsävara-aineistoon, Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja Metsähallituksen Luontopalveluiden aineistoihin sekä Luonnonvarakeskuksen monilähteiseen valtakunnanmetsien inventointiaineistoon. Muuttujina käytettiin kasvillisuusluokkaa, puulajia, puuston keskiläpimittaa ja tilavuutta. Analyysejä varten laskettiin ns. lahopuupotentiaali Luonnonvarakeskuksen MOTTI-ohjelman avulla kasvillisuusluokkaan ja puustotunnuksiin perustuen. Analyyseissä olivat mukana myös uhanalaisten ja silmälläpidettävien metsälajien esiintymät ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä.

Tuloksissa on otettu huomioon kohteiden monimuotoisuutta ja luonnontilaa heikentäneet toimenpiteet (hakkuut ja ojitukset). Alueiden välistä kytkeytyvyyttä tarkasteltiin metsikkötasolla sekä suhteessa Metsälain 10 §:n erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin ja pysyviin suojelualueisiin.

Muutos aineistojen avoimuudessa 11.5.2018 alkaen: Yllä mainitussa raportissa Mikkonen ym. 2018. esitellyt metsien monimuotoisuudesta kertovat valtakunnalliset paikkatietoaineistot ovat avointa tietoa myös valtion talousmetsien osalta, kun Metsähallitus Metsätalous Oy:n antoi niille 11.5.2018 julkaisuluvan. Raporttia kirjoittaessa nämä aineistot oli luokiteltu salatuiksi, minkä takia alueet on peitetty raportin tuloskartoissa.

Zonation-osaajat SYKEssä

SYKEn asiantuntijat ovat mukana useissa Zonation-analyysejä hyödyntävissä projekteissa. Työhön kuuluu analyysien suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi tarvittavien paikkatietoaineistojen tuottamista sekä yhteistyötä, koulutusta ja viestintää. Toistaiseksi työssä on keskitytty erityisesti metsä- ja suoelinympäristöihin, joista on parhaiten saatavilla yhteismitallisia paikkatietoaineistoja.

Ninni Mikkonen ja Niko Leikola työskentelevät Suomen suojelualueverkoston vahvistamiseen liittyvien Zonation-kysymysten parissa ja ovat vastuussa metsien monimuotoisuusanalyysien toteuttamisesta ja tulosten jalkauttamisesta. He työskentelevät ’Ekologiset päätösanalyysit yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena’ -hankkeessa (MetZo II), jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea METSO-ohjelman toteutusta Zonation-ohjelmistolla tuotettujen analyysitulosten avulla.

Kaisu Aapala ja  Seppo Tuominen edistävät osaltaan Zonationin käyttöä ja soidensuojelun yhteyksiä METSO-ohjelmaan.

Peter Kullberg työskentelee ekosysteemipalveluiden ja kaukokartoitusasioiden parissa ja on tutkinut aiemmin maailmanlaajuisten suojelualueverkostojen tehokkuutta ja laajennusta.

Elina Virtanen työskentelee merialueiden kestävän käytön ja merialuesuunnittelun parissa, sekä tuottaa merialueille priorisointianalyysejä.

Zonatio-kartan lukua rehevässä korvessa.
© Ninni Mikkonen
Julkaistu 25.4.2013 klo 15.26, päivitetty 30.7.2020 klo 13.49
Kohderyhmä: