Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sertifiointijärjestelmän erikoistumisalat

Hakuualue Rantasalmi 2018, Hakuualue Rantasalmi 2018

Sertifiointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden todeta henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja havainnointitoimintaan. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö tuntee tälle toiminnalle asetetut yleiset laatuvaatimukset ja että hänellä on järjestelmän mukaiset tiedot ja taidot. Henkilö voi varmistaa pätevyytensä yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla.

Erikoistumisalat, 2016 alkaen:

Vesinäytteenotto ja –mittaus
Laajuus: Koskee fysikaalis-kemiallista ja mikrobiologista näytteenottoa ja mittausta vesistöistä, jätevesistä, prosessivesistä, pohjavesistä, sedimentistä ja lumesta.
Pätevyysvaatimukset
20.4.2016
(word-dokumentti)
Asiantuntijat:
Riikka Vilpas,
Jouni Lehtoranta (SYKE)
Näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä
Laajuus: Koskee esim. näytteenottoa maaperästä, kaatopaikoilta, pohjavedestä, sedimentistä ja huokoskaasuista.
Pätevyysvaatimukset
25.4.2016
(word-dokumentti)
Asiantuntijat:
Helena Dahlbo,
Katarina Björklöf (SYKE)
Tuuli Aalto (Hki kaupunki)
Talous- ja uimavesinäytteet
Laajuus: Koskee näytteenottoa esim. talousvesistä, vesijohtoverkosto-vesistä, raakavesistä, kaivovesistä, uimahallien, kylpylöiden ja vastaavien pienempien yksiköiden allasvesistä, uimarantavesistä sekä käyttötarkkailunäytteidenottoa.
Pätevyysvaatimukset
1.6.2018
(word-dokumentti)
Asiantuntija:
Tuula Laakso (HSY)
Vesiympäristön biologinen näytteenotto
Laajuus: Erikoistumisalue koskee vesiympäristön kasvi- ja eläinplanktonia ja pohjaeläimiä sekä pinnoilla kasvavia piileviä. Ei koske lajitunnistusta vaativaa kenttätyötä (esim. kalatutkimukset, kasvitutkimukset, linjalaskennat tai kartoitukset) eikä mikrobiologista näytteenottoa.
Pätevyysvaatimukset
19.2.2020
(word-dokumentti)
Asiantuntija:
Antti Haapala
(KAS-ELY)
Hydrologisen seurannan kenttätyöt
Laajuus: Koskee hydrologiseen seurantaan kuuluvia havaintoja ja mittauksia (esim. vedenkorkeudesta, virtaamasta, pohjavedestä, jään paksuudesta ja roudasta) sekä havaintoasemien perustamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä.
Pätevyysvaatimukset
6.2.2020
(word-dokumentti)
Asiantuntija:
Heidi Sjöblom (SYKE)
Ilmanlaatumittaukset
Laajuus: Koskee esim. ilmanlaadun-seurannoissa käytettäviä jatkuvatoimisia mittausmenetelmiä ja keräinmenetelmiä. Ei koske päästömittauksia.
Pätevyysvaatimukset
15.12.2018
(word-dokumentti)
Asiantuntija:
Ulla Makkonen (IL)
Melun mittaus ja arviointi
Laajuus: Koskee melun kokonaistason mittauksia (äänenpainemittauksia) ja asumisterveyteen liittyviä mittauksia melulle altistuvissa kohteissa. Mittauksien melulähteinä voivat olla, tie- raide- ja vesiliikenne, lentoliikenne, teollisuus ja satamat, rakentaminen, ampuma- ja moottoriradat, muu vapaa-ajan toiminta, talotekniset laitteet ja tuulivoimalat.
Pätevyysvaatimukset
1.10.2014
(word-dokumentti)
Asiantuntija:
Larri Liikonen (UUD-ELY)
Luontoselvitykset*
Laajuus: Koskee osaamista, jota tarvitaan luontoselvityksien laatimiseen maankäytön suunnittelun tarpeisiin, esimerkiksi kaavoituksiin, Natura-selvityksiin ja YVA-menettelyihin liittyen.

 

Pätevyysvaatimukset
(word-dokumentti)
(Excel-dokumentteja)
Asiantuntija:
Pekka Punttila (SYKE)

*Erikoistumisala ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Erikoistumisalojen luokittelu on näytteenottotyppeihin eli matriiseihin perustuva. Esimerkit jokaisessa kohdassa ovat vain viitteellisiä, eivätkä automaattisesti takaa, että yksittäinen näytteenottaja hallitsee kaikki kuvatut alueet käytännössä. Kun näytteenottaja laajentaa osaamistaan erikoistumisalueen sisällä, hän ymmärtää koulutuksensa perusteella, että hänen tulee saada perehdytystä ja riittävää ohjeistusta uuteen tilanteeseen. Vasta pätevöidyttyään hänelle uuteen alueeseen, hän voi tarjota sitä sertifoituna näytteenottajana. Se, minkä erikoistumisalan näytteenottaja valitsee, riippuu hänen työnsä tavoitteista. Asiasta päätetään yhdessä esimiehen kanssa. 

Vanhentuneet erikoistumisalat

Vanhentuneille erikoistumisaloille ei hyväksytä enää uusia sertifikaatteja, koska erikoistumisalan pätevyysvaatimukset eivät vastaa ajan vaatimuksia. Nykyiset voimassa olevat sertifikaatit pidetään voimassa ja tarvittaessa vastaanotetaan puoliväliselvitykset. Erikoistumisalaa voi vaihtaa uuteen vastaavaan uusinnan yhteydessä. Vanhentuneita erikoistumisalueita ovat:

  • Vesi- ja vesistönäytteet; koskee esim. näytteenottoa talousvedestä, jätevesistä, vesistöstä, pohjavedestä, sedimentistä ja lumesta. Asiantuntijat; Riikka Vilpas, Mika Raateoja (SYKE).
  • Eliöstönäytteenotto; koskee esim. näytteenottoa kasvillisuudesta ja eläimistöstä luonnon eri osista, kuten vesistä, metsistä, pelloilta jne. sekä tällaisten näytteiden kenttäkäsittelyä. Asiantuntijat: Ilpo Mannerkoski, Mika Raateoja (SYKE).
  • Näytteet ilmasta ja laskeumasta; koskee näytteenottoa ulkoilmasta ja sadenäytteistä liittyen niihin liuenneisiin ja sekoittuneisiin kaasuihin, hiukkasiin ja muihin epäpuhtauksiin sekä luminäytteisiin. Erikoispätevyys ei koske kuitenkaan näytteenottoa päästömittauksista. Asiantuntija:Ulla Makkonen, (IL).
  • Ympäristömittaus ja -havainnointi; Koskee havaintojen ja mittausten tekemistä metsien arvioinnissa (maaelin-ympäristöissä) ja siihen liittyvää vesi-, maaperä- ja eliöstönäytteiden ottoa.Asiantuntija: Ilpo Mannerkoski (SYKE).
  • Vanhat kurssivaatimukset (word-dokumentti)

 


 

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.34, päivitetty 31.3.2020 klo 8.56
Kohderyhmä: