Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sertifiointijärjestelmän erikoistumisalat

Rantasalmi, kesä 2020.

Sertifiointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden todeta henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja havainnointitoimintaan. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö tuntee tälle toiminnalle asetetut yleiset laatuvaatimukset ja että hänellä on järjestelmän mukaiset tiedot ja taidot. Henkilö voi varmistaa pätevyytensä yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla.

Erikoistumisalat:

Vesinäytteenotto ja -mittaus  |  Maaperä- ja jäteympäristöt  |  Talous- ja uimavesinäytteet  |
Vesiympäristön biologinen näytteenotto  |  Hydrologisen seurannan kenttätyöt Ilmanlaatumittaukset  |
Melun mittaus ja arviointi Luontoselvitykset

Vesinäytteenotto ja -mittaus

 • Laajuus: Koskee fysikaalis-kemiallista ja mikrobiologista näytteenottoa ja mittausta vesistöistä, jätevesistä, prosessivesistä, pohjavesistä, sedimentistä ja lumesta.
 • Pätevyysvaatimukset 14.4.2021 (Word)
 • Asiantuntijat:Sari Mitikka (SYKE), Jouni Lehtoranta (SYKE)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä.

Maaperä- ja jäteympäristöt

 • Laajuus: Koskee näytteenottoa maaperästä, kiinteistä jätteistä, pohjavedestä ja haihtuvista yhdisteistä maaperässä ja jätteissä.
 • Pätevyysvaatimukset 23.4.2021 (Word)
 • Asiantuntijat: Helena Dahlbo (SYKE), Tuuli Aalto (Hki kaupunki)
 • Tietovaatimus osoitetaan tentillä.

Talous- ja uimavesinäytteet

 • Laajuus: Koskee näytteenottoa esim. talousvesistä, vesijohtoverkosto-vesistä, raakavesistä, kaivovesistä, uimahallien, kylpylöiden ja vastaavien pienempien yksiköiden allasvesistä, uimarantavesistä sekä käyttötarkkailunäytteidenottoa.
 • Pätevyysvaatimukset 1.6.2018 (Word)
 • Asiantuntija: Tuula Laakso (HSY)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä.

Vesiympäristön biologinen näytteenotto

 • Laajuus: Erikoistumisalue koskee vesiympäristön kasvi- ja eläinplanktonia ja pohjaeläimiä sekä pinnoilla kasvavia piileviä. Ei koske lajitunnistusta vaativaa kenttätyötä (esim. kalatutkimukset, kasvitutkimukset, linjalaskennat tai kartoitukset) eikä mikrobiologista näytteenottoa.
 • Pätevyysvaatimukset 19.2.2020 (Word)
 • Asiantuntija: Antti Haapala (KAS-ELY)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä.

Hydrologisen seurannan kenttätyöt

 • Laajuus: Koskee hydrologiseen seurantaan kuuluvia havaintoja ja mittauksia (esim. vedenkorkeudesta, virtaamasta, pohjavedestä, jään paksuudesta ja roudasta) sekä havaintoasemien perustamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä.
 • Pätevyysvaatimukset 6.2.2020 (Word) 
 • Asiantuntija: Heidi Sjöblom (SYKE)
 • Tietovaatimus osoitetaan tentillä.

Ilmanlaatumittaukset

 • Laajuus: Koskee esim. ilmanlaadun-seurannoissa käytettäviä jatkuvatoimisia mittausmenetelmiä ja keräinmenetelmiä. Ei koske päästömittauksia.
 • Pätevyysvaatimukset 20.4.2020 (Word)
 • Asiantuntija: Ulla Makkonen (IL)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä.

Melun mittaus ja arviointi

 • Laajuus: Koskee melun kokonaistason mittauksia (äänenpainemittauksia) ja asumisterveyteen liittyviä mittauksia melulle altistuvissa kohteissa. Mittauksien melulähteinä voivat olla, tie- raide- ja vesiliikenne, lentoliikenne, teollisuus ja satamat, rakentaminen, ampuma- ja moottoriradat, muu vapaa-ajan toiminta, talotekniset laitteet ja tuulivoimalat.
 • Pätevyysvaatimukset 11.8.2020 (Word)
 • Asiantuntija: Larri Liikonen (UUD-ELY)
 • Tietovaatimus osoitetaan kurssilla ja tentillä. Riittävällä kokemuksella pelkkä tentti riittää.

Luontoselvitykset*

*Erikoistumisala ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Erikoistumisalojen luokittelu on näytteenottotyppeihin eli matriiseihin perustuva. Esimerkit jokaisessa kohdassa ovat vain viitteellisiä, eivätkä automaattisesti takaa, että yksittäinen näytteenottaja hallitsee kaikki kuvatut alueet käytännössä. Kun näytteenottaja laajentaa osaamistaan erikoistumisalueen sisällä, hän ymmärtää koulutuksensa perusteella, että hänen tulee saada perehdytystä ja riittävää ohjeistusta uuteen tilanteeseen. Vasta pätevöidyttyään hänelle uuteen alueeseen, hän voi tarjota sitä sertifoituna näytteenottajana. Se, minkä erikoistumisalan näytteenottaja valitsee, riippuu hänen työnsä tavoitteista. Asiasta päätetään yhdessä esimiehen kanssa. 

Vanhentuneet erikoistumisalat

Vanhentuneille erikoistumisaloille ei hyväksytä enää uusia sertifikaatteja, koska erikoistumisalan pätevyysvaatimukset eivät vastaa ajan vaatimuksia. Nykyiset voimassa olevat sertifikaatit pidetään voimassa ja tarvittaessa vastaanotetaan puoliväliselvitykset. Erikoistumisalaa voi vaihtaa uuteen vastaavaan uusinnan yhteydessä. Vanhentuneita erikoistumisalueita ovat:

 • Vesi- ja vesistönäytteet; koskee esim. näytteenottoa talousvedestä, jätevesistä, vesistöstä, pohjavedestä, sedimentistä ja lumesta. Asiantuntijat: Sari Mitikka, Jouni Lehtoranta (SYKE).
 • Eliöstönäytteenotto; koskee esim. näytteenottoa kasvillisuudesta ja eläimistöstä luonnon eri osista, kuten vesistä, metsistä, pelloilta jne. sekä tällaisten näytteiden kenttäkäsittelyä. Asiantuntija: Antti Haapala (KAS-ELY).
 • Näytteet ilmasta ja laskeumasta; koskee näytteenottoa ulkoilmasta ja sadenäytteistä liittyen niihin liuenneisiin ja sekoittuneisiin kaasuihin, hiukkasiin ja muihin epäpuhtauksiin sekä luminäytteisiin. Erikoispätevyys ei koske kuitenkaan näytteenottoa päästömittauksista. Asiantuntija: Ulla Makkonen (IL).
 • Ympäristömittaus ja -havainnointi; Koskee havaintojen ja mittausten tekemistä metsien arvioinnissa (maaelin-ympäristöissä) ja siihen liittyvää vesi-, maaperä- ja eliöstönäytteiden ottoa.Asiantuntija: Pekka Punttila (SYKE).
 • Vanhat kurssivaatimukset (word)
Julkaistu 22.4.2013 klo 11.34, päivitetty 24.5.2021 klo 10.40
Kohderyhmä: