Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn avoimet rajapinnat

Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla tiedon käyttäjä ottaa yhteyden SYKE:n palvelimelle ja saa käyttöönsä tarvitsemansa aineiston. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää rajapintaratkaisua (esim. WMS, Esri REST, OData) tukevaa sovellusta, joka voi olla joko paikkatieto-ohjelmisto tai selainsovellus.

SYKEn tarjoamat rajapinnat kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin.

Paikkatietoaineistojen rajapinnat

INSPIRE-rajapintapalvelut

INSPIRE-direktiivi (2007/2/ EY) ja paikkatietolaki (421/2009) ja -asetus (725/2009) määrittelevät aineistoja ja palveluja koskevat standardit. SYKEn julkaisemat, direktiivin mukaiset rajapintapalvelut sisältävät paikkatietoaineistojen katseluun tarkoitettuja WMS-rajapintapalveluita ja ATOM-syötteen aineistojen lataamista varten.

INSPIRE-WMS-palvelut on tarkoitettu WMS-standardia (Web Map Service) tukevien sovellusten käyttöön. Palvelut ja niiden käyttämät aineistot on SYKEn Metatietopalvelun lisäksi kuvattu INSPIRE-direktiivin mukaisesti kansalliseen Paikkatietohakemistoon ja ne saatetaan sääntöjen mukaisiksi direktiivin toteuttamisen aikataulussa.

 
Palvelu Palvelun tila

Valuma-aluejako ja uomaverkosto

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Hydrografia/MapServer/WMSServer

Luonnonsuojelualueet, Natura2000 ja Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_SuojellutAlueet/MapServer/WMSServer

Järvien syvyysaineistot

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Korkeus/MapServer/WMSServer

Pohjavesialueet

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGis/services/INSPIRE/SYKE_Geologia/MapServer/WMSServer

Corine Land Cover -aineistot

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Maanpeite/MapServer/WMSServer

Image-mosaiikit

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Ortoilmakuvat/MapServer/WMSServer

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat (2. suunnittelukausi) ja vesienhoitoalueet

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset1/MapServer/WMSServer

Uimavesidirektiivin mukaiset uimarannat sekä maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2/MapServer/WMSServer

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja suokasvillisuusvyöhykkeet

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_EliomaantieteellisetAlueet/MapServer/WMSServer

Tulvariskialueet ja tulvavaaravyöhykkeet

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet/MapServer/WMSServer

Hydrologiset havaintopaikat, vesienhoitoalueiden pintavesien seurantapaikat ja vesienhoitoalueiden pohjavesien seurantapaikat

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta/MapServer/WMSServer

Lajien levinneisyyden raportointiaineisto 2013

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys1/MapServer/WmsServer

Lintujen levinneisyyden raportointiaineisto 2013

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys2/MapServer/WmsServer

Luontotyyppien levinneisyyden raportointiaineisto 2013

 

 
http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_ElinymparistotJaBiotoopit/MapServer/WmsServer

 

 Latauspalvelut

SYKEn paikkatietoaineistojen INSPIRE-latauspalvelut on toteutettu INSPIRE-direktiivin teknisen ohjeistuksen mukaisina Atom-syötteinä ja WFS-suorasaantilatauspalveluna (Technical Guidance for INSPIRE Download Services 3.1).  Atom-syötteet ovat XML-muotoisia tiedostoja, jotka sisältävät viittaukset sekä ladattaviin aineistopaketteihin että niiden metatietokuvauksiin. WFS eli Web Feature Service on rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon hakemisen suoraan sen tallennuspaikasta kyselyn avulla.

SYKEn INSPIRE-direktiivin liitteisiin I, II ja III kuuluviksi ilmoitetut aineistot ovat ladattavissa sekä INSPIRE-tietotuotekuvausten mukaisina GML-tiedostoina ja WFS-palveluna että Esri Shapefile - ja TIFF-formaateissa. Viimeksi mainitut eivät ole INSPIRE-tietotuotekuvausten mukaisia, mutta ne ovat toistaiseksi INSPIRE-tietomuotoja laajemmin tuettuja monissa sovellusohjelmistoissa.

  • Atom-syöte INSPIRE-tietotuotteille. Palvelu tarjoaa Suojellut alueet -teeman (Protected sites) mukaiset Natura 2000 -, Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet - sekä Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet -aineisto, Hydrografia-teeman (Hydrography) mukaiset Valuma-aluejako ja Uomaverkosto -aineiston sekä Aluehallinan ja rajoitukset (Area management and reporting units) -teeman mukaiset VHS vesimuodostumat, Vesienhoitoalueet, Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt sekä Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet -aineistot GML-muodossa ETRS89 / LAEA-koordinaatistossa: http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/INSPIREAtom/inspireatomgml.xml
  • WFS-palvelu INSPIRE-tietotuotteille. Palvelu tarjoaa Suojellut alueet -teeman (Protected sites) mukaiset Natura 2000 - sekä Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet  sekä Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet -aineistot, Hydrografia-teeman (Hydrography) mukaisen Uomaverkosto -aineiston sekä Aluehallinnan ja rajoitukset (Area management and reporting units) -teeman mukaiset VHS vesimuodostumat ja vesienhoitoalueet -aineistot: http://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities
  • Atom-syöte Shapefile- ja TIFF-muotoisille aineistoille (ei INSPIRE-tietotuotteet, ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa): http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/atom/inspireatom.xml

Muut paikkatietorajapinnat

SYKEn paikkatietoaineistoista on julkaistu myös muita kuin INSPIRE-direktiivin mukaisia rajapintapalveluita. Muut paikkatietorajapinnat ovat pääosin Esri REST-rajapintoja (REST = REpresentational State Transfer).

Kaikki paikkatieto.ymparisto.fi –alkuiset rajapinnat ovat saatavilla Esri REST –tyyppisinä. Osasta on tehty myös WMS-rajapintoja.

SYKEn yleisiä rajapintoja http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/SYKE
Rakennetun ympäristön aineistot http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Liiteri
Tulvariski- ja tulvavaara-alueet http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Tulva
Maa-ainesten ottoluvat http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Motto
Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Velmukartta

Avoimen ympäristötiedon rajapinnat

Ympäristötietojärjestelmien sisältämiä julkisia tietoaineistoja saa käyttöön ympäristöhallinnon OData -rajapinnoista. OData-standardi määrittelee tavan toteuttaa tietojen hakua REST-tyyppisessä rajapinnassa (REST = REpresentational State Transfer).

Hakemistorajapinta

Uusin versio (API)                   [Versio 1.0 päivitetty 15.12.2015]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

Hydrologiarajapinta

Uusin versio (API)                    [Versio 1.0 päivitetty 15.12.2015]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

Järvirajapinta

Uusin versio (API)                    [Versio 1.0 päivitetty 15.12.2015]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

Meriveden laatutietojen rajapinta BED (BNI) formaatissa

Uusin versio (API)                   [Versio 1.0 päivitetty 15.12.2015]
Aiemmat versiot

Pintaveden laatutietojen rajapinta

Uusin versio (API)                   [Versio 2.0 päivitetty 6.9.2016]
OData Query Builder

Aiemmat versiot
Versio 1.0

Käyttöesimerkki                    Demo

Kasviplanktonrajapinta

Uusin versio (API)                  [Versio 1.0 päivitetty 17.2.2016]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) - avoin rajapinta

Uusin versio (API)                 [Versio 1.0 päivitetty 10.4.2018]
Aiemmat versiot
OData Query Builder

 

RSS-syöte kertoo OData-rajapintoihin tehdyistä muutoksista ja uusista versioista.

Satelliittikuvien rajapinnat

Satelliittikuvilta tulkituista tiedoista osa jaetaan verkkopalvelussa html-muodossa png- ja jpg-kuvina ja WAF-palvelussa geotiff-tiedostoina, ja osa saadaan käyttöön Esri REST –rajapinnan kautta (REST = REpresentational State Transfer).

Satelliittihavainnot kuvina

www.syke.fi/kaukokartoitus

Lumen kaukokartoitus

http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/rest/services/Kaukokartoitus

Metatietopalvelun rajapinta

Metatietopalvelu on tarkoitettu ympäristöhallinnon paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen sekä tietojärjestelmien metatietokuvausten hakemiseen.

Metatietopalvelu on toteutettu käyttämällä Esrin GeoPortal Server -tuotetta (v. 1.2). Metatietopalvelu tukee OGC:n CSW-rajapintastandardia version 2.0.2 mukaisesti. CSW-rajapinnasta on saatavilla INSPIRE-ohjeistukseen mukautetut metatiedot asettamalla parametriksi outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd. Kaikki metatiedot eivät noudata täsmällisesti INSPIRE-ohjeistusta.

CSW-rajapinnan sisällysluettelo

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetCapabilities&service=CSW

Esimerkkikutsu: yksittäinen  INSPIRE-muotoinen metatieto

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetRecordById&service=CSW&id={[ID]}&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd

[ID] on metatiedon yksilöivä tunniste palvelussa (esim. D54C552F-F7F7-489B-8B1EE093D93C7386)

Esimerkkikutsu: 10 ensimmäistä metatietoa INSPIRE-muodossa

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/csw?request=GetRecords&service=CSW&resultType=results&startPosition=1&maxRecords=10&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd

 

Ilmastodieetti

Ilmastodieetti.fi -palvelun laskentamallin rajapinta, jolla voit laskea kasvihuonekaasupäästöarvioita arjen tavoista ja valinnoista. Rajapinnasta saat tietoa asumisen ja energian, liikenteen, ruuan, kulutuksen sekä jätteenkäsittelyn päästöistä.

  • API versiossa 1.0, päivitetty 20.6.2019
  • REST-rajapinta (ei OData)

 

Julkaistu 24.5.2016 klo 18.23, päivitetty 14.6.2019 klo 14.36
Kohderyhmä: