Karttapalvelut

Suomen ympäristökeskuksella (Syke) on useita karttapalveluja, joiden kautta saat käyttöösi eri materiaaleja.

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia kartta- ja tilastotietoja.

Fenologia kasvukauden alku -karttapalvelu

Fenologia kasvukauden alku -karttapalvelussa on esitetty kasvukauden alku havu- ja lehtimetsissä vuosina 2001-2019. Karttapalvelun kieli on englanti.

FINPRTR päästötietopalvelu

Sivustolla esitetään suomalaisten teollisuuslaitosten kansainväliseen PRTR-rekisteriin ilmoittamia päästö- ja jätesiirtotietoja. Palvelun tarkoituksena on lisätä yleisön tietoisuutta ympäristökuormituksesta ja edistää ympäristönsuojelulle asetettujen tavoitteiden seurantaa.

Hajajätevesien siirtymäaika-alueet -karttapalvelu

Hajajätevesien siirtymäaika-alueet -karttapalvelussa on esitetty hajajätevesien siirtymäaikasäädöksien alueet: luokitellut pohjavesialueet, sekä vyöhykeaineisto, joka antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamista ranta-alueista.

Hiilikartta - laskuri kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointiin

Kaavoittajan työkalu Hiilikartta tukee ilmastokestävää maankäyttöä ja vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Hiilikartta auttaa arvioimaan maankäytön suunnitelmien aiheuttaman muutoksen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon.

Ilmansaasteiden päästökartat

Ilmansaasteiden päästökartat -karttapalvelu sisältää ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen päästöt Suomessa vuosille 2015 ja 2030. Päästöt on laskettu Alueellisella päästöskenaariomallilla (FRES). Mukana olevia päästöjä ovat mm. hiukkaset, musta hiili, NOx, SO2, VOC, BaP, CO2 ja CH4. Karttapalvelun kieli on englanti.

Karpalo-karttapalvelu

Karpalon kautta voi tarkastella kaikkia ympäristöhallinnossa tuotettuja tai ympäristöhallinnossa yhteisessä käytössä olevia paikkatietoja sekä ympäristötietojärjestelmien kohteita.

Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelu

Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelussa esitellään Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 2018 tuloksia. Mukana ovat myös luontotyyppien esiintymiskartat, yhteensä noin 150 karttaa 10 km x 10 km -ruututietona ja yli 260 yleisempää karttaa esiintymisen painopisteiden mukaan.

Maa-ainesten ottoluvat -karttapalvelu

Karttapalvelulla voi tarkastella maa-ainestenottolupien ja kiviainesvarantojen sijaintia sekä niiden sijoittumista suhteessa pohjavesialueisiin, arvokkaisiin geologisiin muodostumiin ja suojelualueisiin.

Maastoliikennerajoitukset

Karttapalvelussa esitetään Maastoliikenteen rajoitusalueet. Palvelussa esitettävä aineisto perustuu ELY-keskusten päätöksiin.

Tarkka

Tarkka on web-sovellus, joka tarjoaa käyttäjälle työkaluja satelliittihavaintojen, maastohavaintojen ja mallinnettujen aineistojen visualisointiin sekä kuvamuodossa kartalla että aikasarja- ja tilastomuodossa graafeina. Tarkka-palveluun tulee joka päivä uutta aineistoa.

Tulvakarttapalvelu

Tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat merkittäviltä tulvariskialueilta. Lisäksi palvelu sisältää tulvavaarakartat noin sadalta muulta alueelta ja Suomen koko rannikolta.

VALUE valuma-alueen rajaustyökalu

VALUE - valuma-alueen rajaustyökalu on tarkoitettu jokapäiväiseen hyötykäyttöön valuma-aluetietoa vaativia tehtäviä helpottamaan.Interaktiivisessa sovelluksessa käyttäjä voi rajata automaattisesti yläpuolisen valuma-alueen uomalle tai järvelle ja tallentaa sen.

VELMU-karttapalvelu

VELMU eli Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma kartoittaa Suomen vedenalaista meriluontoa. VELMU-karttapalvelu on monipuolinen työkalu, jossa voi hyödyntää VELMU-hankkeen keräämää aineistoa. Palvelu sisältää tietoa meri- ja rannikkoalueemme tärkeimpien luontotyyppien ja lajien esiintymisestä ja levinneisyydestä.

Vesi.fi:n karttapalvelu

Karttapalvelussa saat ajankohtaista tietoa vedestä ja vesistöistä. Voit myös tallentaa tiettyyn paikkaan liittyviä havaintoja tulvista, lumesta, jäästä, roudasta, levätilanteesta, kaivojen kuivumisesta, veden pintalämpötilasta sekä poikkeuksellisesta vedenkorkeudesta vesi.fi:n karttapalveluun.

Vesikartta

Palvelu sisältää vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja.

Vesimittari

Palvelun avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata Lounais-Suomen jokien vedenlaatua kahdeksalla mittausasemalla lähes reaaliajassa. Kuvat päivittyvät palveluun vähintään kerran vuorokaudessa automaattisesti.

Vesistökunnostajan-karttapalvelu

Karttapalvelussa voi ilmoittaa vesistökunnostustoimenpiteistä. Kunnostajan karttapalvelusta löytyy koottuna kunnostustoimenpiteiden suunnitteluun liittyvää keskeistä tausta-aineistoa, kunnostustoimenpiteiden tallennuslomakkeen sekä työkalun, jolla voi laatia toteutettujen kunnostustoimenpiteiden yhteenvetoja.

Julkaistu 11.12.2018 klo 15.51, päivitetty 26.3.2024 klo 14.06
Kohderyhmä: