Pohjavesinäytteenoton toimintamalli

Pohjavesinäytteenotto prosessikaavio 1000px
Pohjavesinäytteenoton prosessikaavio. Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/pohjavesinaytteenotto

Pohjavesinäytteenoton toimintamallia voidaan hyödyntää näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamallin tavoitteena on edistää laadukasta pohjavesinäytteenottoa. Toimintamalli päivitetään kerran vuodessa. Toimintamalli koostuu prosessikaaviosta (kuva) ja sen otsikoihin linkitetyistä erillisohjeista. Toimintamalli soveltuu parhaiten vedenhankintaan liittyvään pohjavesinäytteenottoon.

1. Näytteenoton vireille tulo

A. Hankesuunnitelma

2. Näytteenoton suunnittelu

2.1 Ammattitaitoinen näytteenottaja
2.2 Pohjaveden havaintopaikat

B. Näytteenotto- ja analyysisuunnitelma

3. Näytteenoton valmistelu

3.1 Näytteenottopumput ja noutimet
3.2 Näytepullot
3.3 Kenttämittarit ja niiden kalibrointi
3.4 Muut näytteenottotarvikkeet
3.5 Työturvallisuus

C. Havaintopaikan perustaminen POVET-tietojärjestelmään

4. Pohjaveden pinnan korkeuden ja havaintoputken syvyyden mittaaminen

5. Näytteenotto

5.1 Esipumppaus
5.2 Laaduntarkkailunäytteet
5.3 Luminäytteenotto (pdf)

6. Näytteiden käsittely maastossa ja kenttämääritykset

6.1 Suodatus
6.2 Kestävöinti
6.3 Lämpötila
6.4 pH-arvo
6.5 Sähkönjohtavuus
6.6 Happipitoisuus

D. Maastohavainnot ja kenttämääritykset (pdf)

7. Toimenpiteet näytteenoton jälkeen

7.1 Havaintojen kirjaus
7.2 Näytteiden kuljetus
7.3 Näytteiden säilytys (pdf)
7.4 Näytteenottovälineistön huolto ja puhdistus

8. Analyysitietojen tallentaminen sekä niiden toimittaminen tilaajalle

8.1 Määritysrajat ja mittausepävarmuudet (pdf)

E. Analyysitulokset

9. Raportointi ja tulosten hyödyntäminen

F. Raportti

Pohjavesinäytteenoton toimintamalli, liitteet

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.28, päivitetty 8.9.2017 klo 10.35