Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Andelen oljeutsläpp som upptäcks till havs minskar

Pressmeddelande 7.3.2018 kl. 9.57

Finlands miljöcentral SYKE och Gränsbevakningsväsendet informerar

År 2017 fick finska myndigheter färre uppgifter om oljeutsläpp från fartyg i havsområden jämfört med tidigare år. Under 2017 uppgick antalet bekräftade oljeutsläpp till 44 jämfört med 48 under 2016.

Man påbörjade utredningar av oljeutsläppen i fyra fall. Majoriteten av de utsläpp som upptäcktes gjordes i hamnar eller nära kusten och innehöll små mängder olja. Det största enskilda utsläppet bestod av ungefär 1 000 liter eldningsolja.

oljeutsläpp_2017_556x556
 
 

Östersjön är klassificerat som ett särskilt känsligt havsområde, och därför är det förbjudet att släppa ut olja i havet. Andelen utsläpp på öppet hav har minskat under de senaste åren. Man önskar att sjö- och båtfarare i fortsättningen ska vara observanta på vad de gör, i synnerhet nära hamnar.

Oljeutsläpp
Den största delen av de utsläpp som upptäcktes under 2017 skedde i närheten av hamnar eller kust, som till exempel i det här fallet som fångades av en övervakningskamera. Man önskar också därför att sjö- och båtfarare observerar hur de agerar, i synnerhet kring hamnar. © Gränsbevakningsväsendet

Oljeutsläpp kontrolleras genom internationellt samarbete

Oljeutsläpp i kustområden observeras genom flygövervakning och satellitbilder. Förra året fick man 267 satellitbilder av finska havsområden från Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA) satellitbildstjänst CleanSeaNet. De möjliga oljeutsläpp som upptäcktes genom bilderna kontrollerades alltid på plats.

HELCOM, Helsingforskommissionen för att skydda Östersjön, förpliktar kuststater att regelbundet bedriva flygövervakning över havsområden. Med hjälp av finska Gränsbevakningsväsendets flygövervakningsutrustning kan man upptäcka olja genom molntäcken och upp till tio kilometer från flygplanens flygrutter. Flygplanen har också utrustning som kan identifiera fartyg.

Under 2017 övervakade finska flygövervakningsplan Östersjön i totalt 428 timmar. De mest trafikerade farlederna övervakas i samarbete med framförallt Sverige och Estland.

Finland deltar också aktivt i internationella övervakningsuppdrag där man på ett intensifierat sätt kontrollerar specifika havsområden med hjälp övervakningsplan från flera länder. Den 17.10.2017 deltog Finland i en flygövervakningsoperation som koordinerades av Sverige (HELCOM MiniCEPCO 2/2017) i norra Östersjön. Under dagen flögs totalt fyra övervakningsflyg och Europeiska sjösäkerhetsbyrån skickade en satellitbild av havsområdet. Under operationen upptäcktes inte några oljeutsläpp.

EMSA:s satellitrapport
Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA:s satellitrapport från operationen 17.10.2017 kl. 16:31 UTC. © EMSA

Ytterligare information:

Övervakning av oljeutsläpp
Inspektör Jari Rintamaa, Finlands miljöcentral
tfn +358 295 251 565, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Undersökning av oljeutsläpp
Sjösäkerthets specialist Pekka Parkkali, Gränsbevakningsväsendet
tfn +358 295 421 154, fornamn.efternamn@raja.fi

Bild för mediabruk:
Oljeutsläpp_2017.png (1 MB)

 

 

 


Målgrupp: