Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av juni 2011: Badvattnen varmare än vanligt, vattenståndet i de stora sjöarna i Insjöfinland fortfarande lågt

Pressmeddelande 4.7.2011 kl. 0.00


I slutet av juni regnade det rikligt speciellt i västra Lappland och norra Österbotten. Nederbörden ledde till att vattenföringen ökade och vattenytorna steg. I de stora sjöarna i mellersta och östra Finland är vattenståndet dock alltjämt lågt. Ytvattnen var mestadels varmare än i allmänhet i juni, även om de svalnade under den senare hälften av månaden på grund av det nederbördsrika och blåsiga vädret. I slutet av månaden uppmättes vattentemperaturer på 24 grader i mellersta Finland och även på andra håll var vattentemperaturen några grader högre än medelvärdet. Grundvattenståndet var lågt i synnerhet i östra Finland.

Nederbörd

Nederbördssumman för juni var betydligt högre än medelvärdet i nästan hela landet. Nederbörden var rikligast i västra Lappland och norra Österbotten. Där regnade det på stora områden under några dagar 40–65 mm, vilket är en typisk nederbördsmängd för hela juni. Månadsnederbörden varierade mellan 50 mm i sydvästra Finland och rentav 150 mm i västra Lappland. Det regnade mest under den senare hälften av månaden.

Vattenstånd och vattenföring

Vattenföringen i speciellt västra Lappland och norra Österbotten ökade till följd av de rikliga regnen under den senare hälften av månaden. Vattenföringen i Torne älv var på många ställen större än under vårflödet i år, och även i Ijo älv uppgick vattenföringen till nästan samma värden som under vårflödet. I slutet av månaden, då nederbörden hade minskat något, började vattenföringen åter minska. I många sjöar steg vattenståndet till följd av den rikliga nederbörden, även om den allmänna trenden i juni var att sjöarnas ytor höll på att sjunka. I stora delar av landet steg vattenståndet på grund av regnen till närheten av medelvärdet för tidpunkten, men i många stora sjöar i mellersta och östra Finland var vattenståndet mycket lågt ännu i slutet av juli. Exempelvis i Pyhäselkä och Haukivesi var skillnaden till medelvattenståndet -45 cm, i Pielinen -35 cm och i Längelmävesi -27 cm. Vattenståndet i Lokka och Porttipahta i Lappland är fortfarande mycket lågt.

Grundvattenstånd

Grundvattenståndet sjönk i hela landet i juni då avdunstningen började öka. Grundvattenytorna sjönk dock långsammare än annars på grund av regnen, och i små förekomster varierade grundvattenståndet enligt nederbördsmängden. Grundvattenståndet i hela landet låg 0–30 cm under långtidsmedelvärdet. I östra Finland var grundvattenståndet dock ännu lägre, 20–50 cm under medelvärdet.

Tjäle

I juni förekom det ännu ställvis tjäle i norra Finland.

Ytvattentemperatur

Som en följd av det varma vädret i början av juni steg ytvattentemperaturen så att den var 2–6 grader högre än medelvärdet för tidpunkten. I mitten av månaden blev vädret kallare och även vattentemperaturerna sjönk. Under midsommaren omblandades och svalnade vattnen på grund av det blåsiga och regniga vädret, och temperaturen var allmänt kring medelvärdet. I slutet av månaden blev vädret åter varmare och sjöarnas ytvatten var åter 2–6 grader varmare än vanligt. Ytvattentemperaturen i landets södra och mellersta del samt norra Österbotten och Kajanaland var 19–24 grader, i Lappland 11–20 grader. I Kilpisjärvi skedde islossningen den 9 maj, dvs. ungefär en vecka tidigare än vanligt.

Prognos

Till följd av de rikliga regnen i slutet av juni ökade vattenföringen i norra Österbotten och västra Lappland, men nu när regnen gett med sig håller vattenföringen på att sjunka. I de reglerade sjöarna till Tengeli älv klev vattenståndet högt och avtappningen från dem inleddes. De här sjöarnas ytor kommer att stanna ännu ungefär en vecka vid övre gränsen för avtappning.

Till följd av regnen visar även prognoserna över vattenståndet i stora sjöar höjda värden för hela landet. Vattenståndet i Saimen, Pielinen, Iso-Längelmävesi, Lokka och Porttipahta kommer dock att vara betydligt lägre än vanligt under juli. Vattenståndet i Päijänne är på normal nivå och förutspås förbli i närheten av denna, eftersom man avtappar endast mindre vattenmängder än vanligt, precis som i början av sommaren. Vattenståndet i de stora sjöarna inom Ule träsks avrinningsområde kommer tack vare regnen att nå upp till medelvattenståndet för tidpunkten under de närmaste veckorna. Även det ovanligt låga vattenståndet i Enare träsk kommer att uppnå normalnivån under juli till följd av regn och minskad avtappning.

På grund av det låga vattenståndet har avtappningen från Saimen minskats från och med den 20 juni för att man ska kunna undvika att vattenståndet sjunker under den normalzon som anges i avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen. Enligt den nuvarande prognosen kommer Saimens yta att ligga 30–50 cm under medelvärdet för tidpunkten i slutet av juli. Vattenståndet kommer med 75 % sannolikhet att förbli inom normalzonen fram till mitten av augusti

Även i Valkeakoski har man från och med sista veckan av juni minskat avtappningen från Mallasvesi inom ramen för tillståndsvillkoren. Avtappningen har minskats från normalnivån till 20 m3/s, för att Mallasvesis yta inte i slutet av sommaren ska understiga den normativa nivån 83,64 m (NN). Vattenståndet i Mallasvesi, Längelmävesi och Iso-Roine ligger 30 cm under medelvärdet för tidpunkten och kommer med den nuvarande avtappningen att sjunka ca 5 cm före mitten av juli.

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Ledande Hydrolog Esko Kuusisto, SYKE,
  tel. 040 831 9165, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tel. 0400 148 603, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Eliisa Haavanlammi, Finlands miljöcentral SYKE,
  tel. 0400 148 537, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Forskare Mirjam Orvomaa, SYKE,
  tel. 040 353 9329, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, SYKE,
  tel. 040 740 2549, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, SYKE,
  tel. 040 561 5533, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Noora Veijalainen, SYKE, tel. 0400 148 545, förnamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: