Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ett verktyg för uppskattning av naturliga drivhusgassänkor och -källor för kommuner

Pressmeddelande 10-10-2013 kl. 10.24

Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia & Finlands miljöcentral informerar

Traktori

Foto: Niina Silvasti

Vi har utvecklat ett nytt verktyg för kalkylering av klimateffekten på kommunnivå för den kolmängd som upptas av olika naturtyper samt den mängd som frigörs från dem. Avsikten med LUONNIKAS-verktyget är att ge bakgrundsfakta för kommunala klimatinsatser samt att förbättra kunskapen om naturliga drivhusgasförekomster och kolets totala kretslopp. Speciellt vill man framhålla markanvändningens betydelse för reglering av den kommunala kolbalansen.

LUONNIKAS är ett användarvänligt verktyg för uppskattning av jord- och skogsbruksmiljöers och naturliga miljöers sammantagna drivhusgaseffekt på kommunnivå. LUONNIKAS beräknar den mängd kol som upptas av skogar, åkermark, vattendrag och kärr samt utsläppen av kolgaser (koldioxid och metan) från dem. Med hjälp av verktyget kan man komplettera de resultat som KASVENER- kalkylmodellen ger för energins, industrins, trafikens, jordbrukets och avfallshanteringens utsläpp och därmed uppskatta olika miljöers effekt på den kommunala kolbalansen. Då kolbalansen kalkyleras enligt samma metod i alla kommuner är resultaten sinsemellan jämförbara.

LUONNIKAS är ett tabellbaserat kalkylverktyg anpassat till kommunnivå, så att de data man utgår från är så enkla som möjligt. Det man eftersträvat är att verktyget är lätt att använda och att den kommunspecifika information som behövs är lättillgänglig.

LUONNIKAS-kalkylverktyget har utvecklats på Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia med stöd av finansiering från Koneen Säätiö. Verktyget har redan använts i det av Finlands Akademi finansierade CLIMES-projektet (Impacts of Climate Change on Multiple Ecosystem Services: Processes and Adaptation Options at Landscape Scales) vid Finlands miljöcentral (SYKE). Projektet undersöker klimatförändringens inverkan på ekosystemtjänster i Finland och Kina. Med hjälp av verktyget har man på Vanajavesi tillrinningsområde som utgör det finska undersökningsområdet uppskattat ekosystemens kolbalans och dessutom separat uppskattat balansen i de 14 kommuner som finns på området.

I samband med projektet har man också lagt grunden till ett samarbete mellan Aronia och Finlands miljöcentrals (SYKE) Naturmijöcenters enhet för ekosystemförändring och samarbetet planeras fortsätta inom nya projekt. Båda parterna är aktiva inom miljöforskning så det fortsatta samarbetet faller sig naturligt. Aronia är Åbo Akademis och Yrkeshögskolan Novias gemensamma institut för forskning och utveckling med verksamheten inriktad på mångsidig naturresursförvaltning och kustekologi med ett geografiskt fokus på Västnyland.

Tilläggsuppgifter:

En rapport om LUONNIKAS  samt själva kalkylverktyget finns publicerade i Novias publikationsserie, tillgängliga på adressen

> LUONNIKAS - laskentatyökalu kunnille luontoperäisten kasvihuonekaasujen nielujen ja lähteiden arviointiin

Projektforskare Tiina Haaspuro, Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia, tel. 044 449 8421, förnamn.efternamn@novia.fi

Specialforskare Pekka Vanhala, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 0400 148 760, förnamn.efternamn @ymparisto.fi

Målgrupp: