Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Klimatanpassningskonferensen lockar toppnamn inom anpassningsforskning till Helsingfors

Pressmeddelande 29.8.2012 kl. 12.00

SYKE och Meteorologiska institutet informerar

Tilltagande översvämningar, varmare vintrar och sommarens perioder av torka är aktuella exempel på följderna av klimatförändringen på olika håll i världen. Den internationella konferensen som ordnas i Finland lyfter fram lösningar på hur vi kan anpassa oss till klimatförändringen.

I klimatanpassningskonferensen the Second Nordic International Conference on Climate Change Adaptation, som hålls i Helsingfors i slutet av augusti, deltar toppnamn inom forskningen kring klimatförändring, politiker och företagsledare.

Klimatförändringen innebär hot och möjligheter – beredskap och lösningar är konferensens tyngdpunkter

Ett stort antal undersökningar påvisar otvetydigt att klimatet har förändrats även i Norden under de senaste årtiondena. Detta innebär ökade ekonomiska risker men skapar också förutsättningar för att dra nytta av klimatförändringen. "Det är viktigt att ta anpassningen på allvar. Ju längre klimatanpassningen skjuts upp desto dyrare blir den och desto mindre nytta får vi av innovationerna och fördelarna med förändringarna", påminner forskningsprofessor Adriaan Perrels vid Meteorologiska institutet.

Konferensen påvisar klart att de nordiska länderna deltar mycket aktivt i forskningen kring klimatförändring och kvaliteten på forskningen är vanligen hög.  I de nordiska länderna gör myndigheterna upp anpassningsprogram, men nu har även representanter för den privata sektorn börjat fästa allt större uppmärksamhet vid klimatförändringen.  Det som betonas i allt större omfattning är förutom vikten att förstå följderna av klimatförändringen även beredskap och utveckling av lösningar.  Ett bevis för detta arbete är bl.a. de centraler för klimatinformation och rådgivningstjänster och relaterade internetportaler som grundats i många länder. Nättjänsten i Finland som är relaterad till klimatförändring heter klimatguiden.fi. Tjänsten är på hög nivå internationellt.

Ett mångsidigt program och topptalare på konferensen

Anförandena under konferensen grundar sig på praktiska exempel och forskningsresultat. Under konferensen hålls 8 huvudanföranden och 150 expertanföranden som förmedlar den senaste informationen om den pågående klimatforskningen och redan tillämpade anpassningsåtgärder. Anförandena tar bl.a. upp lokala och regionala anpassningsplaner, klimatportaler och klimattjänster, utmaningar för utvecklingsländer, kostnadsberäkning, riskhantering, stadsplanering, följder för skogs- och jordbruk, lag- och regleringsfrågor, scenarier och hälso- och välbefinnandeaspekten.

Bland konferensens huvudtalare återfinns internationellt kända experter som har forskat bl.a. i de ekonomiska verkningarna av klimatförändringen och hur sårbara olika befolkningsgrupper och områden är. På konferensen ordnas också två paneldebatter där politiska beslutsfattare, företagsledare och topprepresentanter från det akademiska området deltar.

Anpassningskonferensen är ett resultat av samarbetet mellan nordiska nätverk

Konferensen är ett resultat av samarbetet mellan Finlands miljöcentral (SYKE) och Meteorologiska institutet (MI).  SYKE och MI har ordnat konferensen inom ramen för ett nordiskt toppforskningsinitiativ, särskilt med hjälp av klimatnätverken NORDCLAD-Net och NONAM. Bakgrundsaktör är en vetenskaplig kommitté, vars medlemmar hör till klimatnätverk och är betydande klimatförändringsforskare från alla nordiska länder. Konferensen har fått stöd av forskningsorganet NordForsk som är underställt Nordiska ministerrådet, den svenska forskningsstiftelsen Mistra-SWECIA, Finlands Akademi och Helsingfors stad.

Ytterligare information

Forskningsprofessor Adriaan Perrels, Meteorologiska institutet, 
tfn 050 583 8575, fornamn.efternamn@fmi.fi

Forskningsprofessor Tim Carter, SYKE, tfn 040 740 5403, 
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Professor Mikael Hildén, SYKE, tfn 040 740 1675, 
fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: