Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mängden oljeutsläpp minskade 2010

Pressmeddelande 4.3.2011 kl. 12.00

SYKE och Gränsbevakningsväsendet

På Finlands havsområden observerades senaste år sammanlagt 65 oljeutsläpp, dvs. nästan samma antal som föregående år. Merparten av senaste års utsläpp var små och de inträffade i skärgården eller på hamnområden.

De oljeutsläpp som har observerats på hamnområden har inte varit avsiktliga utan oljan har hamnat i vattnet på grund av misstag eller vårdslöshet. Utöver flygövervakningen gjorde övriga myndigheter och enskilda personer observationer.

Observationer även på Estlands och Sveriges havsområden

Under finländska observationsflyg observerades senaste år sammanlagt 20 oljeutsläpp inom Finlands havsområden och 23 inom Estlands och Sveriges ekonomiska zoner. Andra än oljeutsläpp observerades 6 stycken.

Oljeutsläpp upptäckta av finska övervakningsflygplan 1996-2010

Upptäckta oljeutsläpp av finska flygfartyg 2010


I likhet med situationen under tidigare år var omfattningen av de enskilda utsläppen som observerades små. Endast ett av de oljeutsläpp som observerades med flygövervakning var till volymen över 100 liter.

Volymen på alla de oljeutsläpp som observerades via finländska övervakningsflyg var i medeltal 116 liter då den t.ex. år 2005 uppgick till 608 liter. Minskningen av utsläppen i medeltal har kunnat observeras inom hela Östersjöområdet.

Övervakningstekniken utvecklas

Finlands miljöcentral och Gränsbevakningsväsendet övervakar maritima olje- och övriga kemikalieutsläpp i samarbete. Övervakningen sker i huvudsak med Gränsbevakningsväsendets två Dornier-övervakningsflygplan, till vilka SYKE under år 2009 anskaffade ny övervakningsapparatur för oljeutsläpp. Den nya apparaturen har motsvarat förväntningarna beträffande övervakningsförmåga och användbarhet. Förnyelsen fortgår under åren 2011-2012 så att även annan apparatur som stöder miljöövervakningen på flygplanen förnyas.

Utöver flygövervakningen utgör Europas sjösäkerhetsmyndighets EMSAs satellitbilder, som EMSA levererade till finländska myndigheter i 274 exemplar under senaste år, en viktig hjälp vid övervakningen av de oljeutsläpp som sker i havet. De eventuella oljeutsläpp som har observerats via satelliter strävar man alltid till att bestyrka via Finlands, Estlands eller Sveriges flygövervakning.

Konsekvenserna av oljeutsläppen effektiveras och utvidgas

Lagen förbjuder oljeutsläpp i havet och för brott mot utsläppsförbudet föreskrivs en oljeutsläppsavgift. År 2010 startade Gränsbevakningsväsendet undersökningen av sex brott av oljeutsläppsförbud. Vid prövningarna ålades oljeutsläppsavgift i tre fall och i ett fall fortsätter undersökningarna. På förordnandet av en oljeutsläppsavgift inverkar inte gärningens avsiktlighet.

Den lag om miljöskydd för sjöfarten varom stadgades i samband med förnyandet av lagstiftningen rörande fartygsavfall trädde i kraft i början av år. Vid förnyandet stadgades om Gränsbevakningsväsendets rätt till fortsatt besvär över de avgöranden som sjörätten och hovrätten gjort i anledning av besvär över oljeutsläppsavgifter. Regleringen rörande administrativa oljeutsläppsavgifter utsträcktes till att beröra även det åländska området. Gränsbevakningsväsendet ansvarar även för uppgifter som hänför sig till bestämningen av oljeutsläppsavgifter på Åland.

Det internationella samarbetet är i en nyckelroll

Internationellt samarbete har en stor betydelse vid övervakningen av oljeutsläpp – samarbete utförs såväl vid planeringen av flygtidtabeller för övervakningsflyg som vid utsläppsutredningar. Finland, Estland och Sverige övervakar oljeutsläpp även inom varandras ekonomiska zoner. Finland arrangerade en internationell oljeutsläppsövervakningsoperation senaste år och deltog i en av Estland arrangerad operation.

Mer information

Övervakning av oljeutsläpp
Inspektör Heli Haapasaari
Finlands miljöcentral SYKE 
tfn. 040 179 3050
förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Administrativ oljeutsläppsavgift
Sjösäkerhetssakkunnig, kommendörkapten Tom Lundell
Gränsbevakningsväsendet
tfn. 040 521 4685

Chefredaktör, webb service,Aira Saloniemi
Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0400 1488 75
förnamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: