Riskhantering av kemikalier i textilier har utretts

Pressmeddelande 21-10-2011 kl. 12.00

Foto Timo Assmuth

Risker som förknippas med kemikalier i textilier och sätt att minska dessa risker har utretts av Finlands miljöcentral. Forskarna konstaterar att åtgärder på nationell och EU-nivå är otillräckliga då man försöker minska risker av kemikalier som importerats längre ifrån, men globala åtgärder kan även påverkas av Finland. Det är likaså viktigt att kombinera åtgärder inom olika samhälleliga sektorer.

Kemikalier i konsumentprodukter orsakar problem som är dåligt kända, och lösningar på dessa problem är outvecklade. Inom ett projekt som initierats av miljöministeriet om kemikalier i produkter undersöktes särskilt textilier. De utgör en produktgrupp som innebär viktiga risker, dels då mycket kemikalier används vid deras tillverkning och efterbehandling, och då textilier hör till det dagliga livet.

En ny rapport går igenom kemikalier som används i textilier och bedömer deras risker och miljökonsekvenser. Inom riskhantering granskas nuvarande lagstadgade och frivilliga åtgärder, deras brister och utveckling samt olika strategier. Huvudvikten ligger vid finländska förhållanden och åtgärder, som sätts i global kontext.

Kemikalier i textilier under deras hela livscykel orsakar mångfasetterade konsekvenser och risker för ekosystem samt människans hälsa och säkerhet. Även då människan inte direkt hotas kan andra organismer lida. Riskerna påverkas av textiliernas egenskaper, exempelvis fibermaterial och behandling, samt av kemikaliernas egenskaper, såsom nedbrytning, ackumulering och giftighet.

Risker och nyttor skall balanseras

Kemikalier i textilier är nyttiga då de förbättrar säkerheten (bl.a. flammskyddsmedel), hållbarhet (bekämpning av mikrober) och tekniska egenskaper (fuktkontroll). Det är därför väsentligt att balansera risker och nyttor av olika alternativ samt att jämka intressen av olika aktörer.

Många lagstadgade och frivilliga åtgärder kan kombineras för att hantera risker. Regelverk finns på kemikalier, produktionsprocesser, import, avfall och produktsäkerhet. Reglering omfattar ofta övervakning och tillsyn exempelvis av textiliers ingredienser eller utsläpp. Inom den privata sektorn har listor gjorts på kemikalier vilkas användning skall begränsas. Industrin, handeln, förvaltningen och medborgarorganisationerna styr efterfrågan även med miljö- och konsumentmärkning. Det finns fortfarande oklarheter och brister beträffande effektiviteten av åtgärderna.

Nyckeln till bättre riskhantering är ett helhetssyn på risker samt effektivare bruk av befintliga medel samtidigt som nya möjligheter utvecklas. Reglering bör kompletteras med ekodesign, styrning av produktkedjor och konsumentverksamhet. Hantering av information samt kommunikation mellan aktörer är väsentliga inom traditionell produkt- och kemikaliekontroll såväl som inom produktval.

Tilläggsinformation

Finlands miljöcentral (SYKE)

  • Specialforskaren Timo Assmuth, tel. 050 5907712,
    förnamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Planeraren Piia Häkkinen, tel. 040 7273508,
    pmhakkinen@gmail.com

Säkerhets- och kemikalieverket

  • Överinspektor Susan Londesborough, tel. 010 605 2056,
    förnamn.efternamn@tukes.fi

Länk till rapporten Risk management and governance of chemicals in articles


Ämne:
Målgrupp: