Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm

Pressmeddelande 24-03-2017 kl. 10.44
M/S Baltic Queen
© Igor Dilo, shipspotting.com

Det EU-finansierade projektet GRACE, som samordnas av Finlands miljöcentral, har infört ett system för realtidsövervakning av olja i öppet havsvatten. ”Den här typen av teknik kan ha stor potential ombord på många olika typer av fartyg som används i exempelvis Arktis, till exempel fartyg som transporterar bränsle och andra transportfartyg”, säger projektkoordinator Kirsten Jørgensen.

På grund av en ökad sjöfart i Östersjön och Arktis ökar sannolikheten för oljeutsläpp, framför allt på de största farlederna. Oljeutsläpp upptäcks idag oftast med metoder som bygger på satellitdata, och därför är det stor efterfrågan på och av stort värde med observationer på plats. Eftersom fartyg på vissa sträckor enkelt kan användas som mätplattformar, inbegripet via ett system som kallas för FerryBox-teknik, som har använts i minst 25 år.

”Vi har uppdaterat det med kapacitet för övervakning av oljeutsläpp och relevant realtidsinformation över internet om koncentrationen av olja i havets ytskikt”, förklarar Tarmo Kõuts, seniorforskare på institutet för marina system vid Tallinns tekniska universitet.

FerryBox
FerryBox-systemet ombord på M/S Baltic Queen uppgraderades med en funktion för upptäckt av oljeutsläpp. Bild: Kaimo Vahter

”Hittills har FerryBox-systemen främst använts för data om eutrofiering och traditionell havsforskning. Att utöka dessa data med uppgifter om skadliga föreningar, som exempelvis oljekolväter, är ett stort steg framåt. Upptäckten av skadliga ämnen är mycket mer utmanande på grund av föreningarnas beskaffenhet och analysmetoderna. Det behövs fortfarande ytterligare utvärdering av uppgifterna från oljesensorn genom laboratorieanalys. Mätningen av olja i vattenmassan kan också användas för att bekräfta att signaler från fjärravkänning verkligen är oljeutsläpp”, fortsätter Tarmo Kõuts.

FerryBox-systemet ombord på M/S Baltic Queen (AS Tallink Grupp) på rutten Tallinn-Stockholm uppgraderades med en funktion för upptäckt av oljeutsläpp i februari. Information visas online via det webbaserade användargränssnittet http://on-line.msi.ttu.ee/GRACEferry/. Det gör det möjligt att granska och göra en första analys av datauppsättningarna från FerryBox och fartyget – historiska data och tillfälliga händelser, i form av färgkodade mätpunkter och 2D-diagram som kan ses i tabellform. Den datauppsättning som skapas har en rumslig upplösning på 100–150 m längs fartygsrutten, och samlas in en gång om dagen mellan Tallinn och Stockholm.

Denna typ av övervakning av olja i vattnet är exceptionell och betydande för upptäckt av oljeutsläpp i realtid, liksom för lokalisering av oljeutsläpp och för statistik under längre perioder, i syfte att uppskatta nettoeffekten av små oljeutsläpp på den marina miljön.

FerryBox-systemet med funktion för upptäckt av oljeutsläpp har utvecklats av MSI och TUT inom ramen för GRACE-projektet, som finansieras av EU Horisont 2020 och samordnas av Finlands miljöcentral (SYKE). GRACE-projektet – Integrated oil spill response actions and their environmental effects (Integrerade insatsåtgärder vid oljeutsläpp och deras miljöeffekter) inleddes i mars 2016 och fokuserar på att utveckla, jämföra och utvärdera effektiviteten hos och miljöeffekterna av olika typer av insatsåtgärder vid oljeutsläpp i kallt klimat. Vidare utvecklar projektet realtidsobservation av oljeutsläpp under vatten och ett strategiskt verktyg för att välja metoder för ingripande.

Mer information

GRACE projektkoordinator Kirsten Jørgensen,  Finlands miljöcentral
tfn +358 295251245, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Seniorforskare Tarmo Kõuts, Tallinns tekniska universitet
tfn +372 51 09 744, fornamn.efternamn@msi.ttu.ee


Målgrupp: