Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mer detaljerad information om städer och landsbygd till buds

Pressmeddelande 10-06-2013 kl. 12.17

Arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Finlands miljöcentral informerar

Kaupunki-maaseutuluokitus_nostokuva172pxEn ny geografisk klassificering, som beskriver indelningen av landet i städer och landsbygd, ger en mer exakt bild än den tidigare statistiken av bl.a. hur befolkningsmängden fördelar sig mellan de olika områdena i Finland. Den ur europeiskt perspektiv unika indelningen gör det möjligt att med hjälp av statistik som baserar sig på geografisk information skapa sig en bild av utvecklingen på en mer noggrann nivå lokalt än vad som kommungränserna medger. På detta sätt blir det också lättare att vid planering och beslutsfattande ta hänsyn till särdragen hos de olika områdena. Med hjälp av de mer exakta uppgifterna blir det möjligt att på ett mångsidigare sätt studera växelverkan mellan regionerna och förutse utvecklingen av olika slags områden.

Efter de genomförda kommunreformerna beskriver den tidigare klassificeringen, som baserade sig på den administrativa regionindelningen, inte tillräckligt bra utvecklingen av områden av olika typer. Särskilt den ökande kommunstorleken gör att det inom en kommun kan finnas både stadsliknande och landsbygdsliknande områden.

"När städernas befolkningstäthet mäts på kommunnivån blir resultatet t.ex. att Tammerfors inte uppfyller EU:s kriterier för en stad när det gäller befolkningstäthet", förklarar forskare Ville Helminen vid Finlands miljöcentral.

70 procent av finländarna bor i städer eller kransområden kring städer

Enligt den nya klassificeringen delas områdena in i sju olika klasser. Av klassificeringen framgår det bl.a. att 70 procent av befolkningen i Finland bor för närvarande i städer eller inom kransområdena kring städer. Arealen för dessa områden utgör dock endast cirka fem procent av Finlands totala landareal. Stadsområdena har avgränsats ännu noggrannare: befolkningstätheten inom kärnstadsområden är 1 251 invånare per kvadratkilometer, medan befolkningstätheten i stadskommunerna den tidigare klassificeringen var endast 160 invånare per kvadratkilometer.

Nästan 70 procent av vårt lands areal består av glesbygd, men endast cirka 308 000 invånare, dvs. 6 procent av befolkningen, bor där. Cirka 400 000 finländare bor på den stadsnära landsbygden. Den stadsnära landsbygden är ett område vars befolkning till en stor del pendlar till arbetet i städerna. Resten, nästan 40 procent, av landsbygdens 1,66 miljoner invånare bor på kärnlandsbygden. Kärnlandsbygden karakteriseras av en relativt intensiv markanvändning och en mångsidig näringsstruktur.

Nationellt sett har befolkningsökningen koncentrerat sig till städerna och deras närområden. Invånarantalet för kärnstadsområden, som definierats på nytt sätt, har åren 2000–2012 utökats med 256 000, kransområdenas invånarantal med 78 700 och invånarantalet på den stadsnära landsbygden med 20 000 invånare.

Mångsidigt datamaterial som grund

Den nya klassificeringen med indelning i städer respektive landsbygd har genomförts med hjälp av de metoder som används för geografisk information, och kalkyleringen har huvudsakligen skett utgående från ett mycket tätt rutfält som mäter 250 x 250 meter. Utgångsmaterialet har bestått av bl.a. nationella befolknings-, arbetskrafts-, pendlings- och byggdata samt av vägnäts- och markanvändningsdata. På basis av dessa har man räknat fram variabler som beskriver antal, täthet, effektivitet, tillgänglighet, intensitet, mångsidighet och inriktning.

"Klassificeringen är unik också ur ett europeiskt perspektiv, eftersom det går att göra studier och kalkyler av ett helt nytt slag på basis av det omfattade bakgrundsmaterialet. Det finländska datamaterialet är av hög kvalitet, och Finlands miljöcentral har gjort ett långsiktigt arbete för att utveckla system och metoder för att utnyttja den geografiska informationen", berättar Ville Helminen.  Klassificeringen har huvudsakligen gjorts vid Finlands miljöcentral, men den innefattar tillänglighetsberäkningar som gjorts av geografiska institutionen vid Uleåborgs universitet. Arbetet beställdes av arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

SV_alueluokitus_kartta_400px

Klassificeringen offentliggörs måndagen den 10 juni 2013 med start kl. 12. Tillställningen kan följas i direktsändning (på finska):

Klassificeringen och broschyren i form av geografisk information kan laddas ned fritt från nätet

Mera information

Konsultative tjänstemannen Sirpa Karjalainen, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 040 524 6112

Överinspektör Tarja Pyöriä, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 010 6060 46110

Forskare Ville Helminen, Finlands miljöcentral, förnamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0400 148 845

Bild för media


Målgrupp: