Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Byggda miljön - pressmeddelanden


Publicerad
Utredning: Tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården förutsätter konkreta skyldigheter i markanvändnings- och bygglagen

I markanvändnings- och bygglagen borde införlivas konkreta skyldigheter i anslutning till tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården. Till den här slutsatsen kommer Finlands m...

26.8.2020
Klassificeringen av stads- och landsbygdsområden har uppdaterats: urbaniseringsgraden i Finland har stigit till över 72 procent

Över 72 procent av finländarna bor i stadsområden framgår av den uppdaterade klassificeringen av stads- och landsbygdsområden. Urbaniseringsgraden har ökat med drygt två procentenheter från år 2010 ti...

29.5.2020
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr...

9.11.2018
Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vatten...

16.4.2018
Färsk utredning: Återvunnen gödsel påskyndar återvinningen av näringsämnen

Enligt en utredning som gjorts av naturresurs- och miljöforskare återvinns näringsämnen i betydligt mindre omfattning i Finland än vad målsättningen är. Följderna är övergödning av sjöar och vattendra...

6.9.2017
Finländarna uppskattar urbant boende

Allt fler finländare vill bo i en urban miljö, avslöjar den senaste Invånarbarometern. Urbaniseringen är också synlig i de förändrade livsstilarna, till exempel att kaféer och cykling blir allt populä...

22.6.2017
Nya metoder förbättrar kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar

De nya metoderna gör det lättare att identifiera och systematiskt bedöma de betydande miljökonsekvenserna för olika projekt samt att åskådliggöra resultaten. De förbättrar också möjligheterna för medb...

14.1.2016
Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri gör data om den byggda miljön tillgänglig för alla

Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri öppnades i oktober. Liiteri erbjuder omfattande information om den byggda miljön i enhetligt format. Myndigheter, företag och medborgare kan söka informatio...

19.11.2015
Var femte kommun har fler fritidsbostäder än stadigvarande bostäder

Finländarnas fritidsboende är inte längre bara sommarstugeliv, utan allt fler har sitt andraboende i bostäder som går att använda året om.

10.6.2015
Förslag att göra skatteavdraget för arbetsresekostnader kilometerbaserat

I en utredning som utarbetats vid Finlands miljöcentral (SYKE) föreslås det att skatteavdraget för arbetsresor förenklas. Enligt den nya modellen skulle avdraget fastställas direkt utifrån avståndet m...

28.4.2015
Stockholm har lyckats bättre än Helsingforsregionen med att göra samhällsstrukturen tätare – forskare vill främja en polycentrisk samhällsstruktur i Helsingfors

En färsk undersökning som Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral genomfört om metropolområdena visar att samhällsstrukturen på 2000-talet har utvecklats i olika riktningar i regionerna. I H...

18.6.2014
Klimatförändringen ökar översvämningsrisker – rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats

Rekommendationerna för lägsta bygghöjder förblir stort sett oförändrade i den nu utgivna guiden. Förra gången uppdaterades rekommendationerna år 1999. Syftet med guiden är att minska skador på byggnad...

11.6.2014
Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum

Enligt en utredning som publicerades idag har stadsregionernas centrumområden fortfarande en tämligen stark ställning i fråga om boende. I många stadsregioner har det dock vid sidan av centrumområden ...

28.4.2014
Den ekonomiska krisen har påverkat miljöns tillstånd

Raden av ekonomiska kriser sedan 2008 har påverkat tillståndet i miljön i Finland. Denna bedömning gör man i översikten av miljöns tillstånd, som nyligen publicerats av Finlands miljöcentral. Effekter...

11.12.2013
Mångsidig efterfrågan på tjänsten Tarkkailija om närmiljön

Nästan 7 000 personer har redan bekantat sig med bevakningstjänsten Tarkkailija som varit tillgänglig under sommaren. Efterfrågan på tjänsten har gällt mycket olika livsområden. Via den elektroniska t...

16.10.2013
Frågetjänsten Harava färdig – uppmuntrar invånare att engagera sig i sin livmiljö

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Dimenteq Oy informerar Hur kan invånarnas åsikter om utvecklingen av parkerna i närområdet enkelt förmedlas till planerarna? Hur kan kommunen informer...

17.6.2013
Mer detaljerad information om städer och landsbygd till buds

En ny geografisk klassificering, som beskriver indelningen av landet i städer och landsbygd, ger en mer exakt bild än den tidigare statistiken av bl.a. hur befolkningsmängden fördelar sig mellan de ol...

10.6.2013
Följ med vad som händer i din närmiljö med en ny elektronisk tjänst

Vill du få reda på vilka byggprojekt som planeras i närheten av ditt hem? Är du intresserad av i vilka vatten man tänker muddra i trakten kring din sommarstuga? Dessa frågor, och många andra, kan den ...

3.6.2013