Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vi bygger en hållbar ekonomi

Samhället måste gå mot en hållbar ekonomi där det produceras mera av mindre. Miljöproblemen orsakas i stor utsträckning av produktionen och konsumtionen av varor och tjänster. Utnyttjande av icke-förnybara naturresurser, utsläpp och avfallsmängden måste minskas betydligt. Förnybara naturresurser ska användas hållbart.

Finlands Miljöcentral producerar tillförlitlig information om hållbara konsumtionsval och produktionssätt för konsumenter, företag och kommuner samt till stöd för miljöpolitiskt beslutsfattande.

Vi främjar utvecklingen och ibruktagandet av lösningar och handlingsmodeller som baserar sig kolneutral cirkulär bioekonomi. Vi bedömer konsekvenserna av produkters och tjänsters livscykel och vi utvecklar verktyg för ekologisk produktplanering. I vår verksamhet framhävs även förebyggande av uppkomsten av avfall och återvinning, avloppsvatten och nedsmutsande marker, riskerna av skadliga ämnen och industriutsläpp.

Vi arbetar tillsammans med forskningsinstitut, universitet, företag, organisationer och medborgarna. Vi arbetar även vidsträckt inom internationella nätverk.

 

”Hållbar konsumtion och produktion kräver i fortsättningen nya lösningar och handlingsmodeller, för att vi ska kunna svara på utmaningarna i anslutning till koldioxidsnålhet och den minskande mångsidigheten av naturresurser och naturen. Samtidigt öppnar dessa utmaningar nya möjligheter för vårt näringsliv.”

- Direktören för konsumtion- och produktionscentret, professor Jyri Seppälä

 

 

 

Våra kompetensområden:

Hållbar användning av naturresurserna

 • Hållbarhetsbedömningar av utnyttjande av naturresurser
 • Hållbart utnyttjande av grundvatten- och stenmaterialstillgångar
 • Politikbedömningar och analyser av hållbar konsumtion och produktion
 • Produktion av kunskap för val av hållbar konsumtion och stöd för beslutsfattande
 • Miljöutvidgade samhällsekonomiska bedömningar
 • Naturbaserade lösningar på samhällsproblem

Cirkulär ekonomi och avfall

 • Bedömningar av produkters och tjänsters livscykler
 • Förebyggande av uppkomsten av avfall och avfallshanteringslösningar
 • Hållbara bio- och cirkulärekonomiska lösningar för samhällen, industri och lantbruk
 • Stöd för offentliga anskaffningar som främjar kolneutralitet och hållbar cirkulärbioekonomi

Klimat och luftvård

 • Utsläppsinventarier: luftorenheter och växthusgaser
 • Utarbetande av modeller för energianvändning (särskilt el) och luftorenheter (särskilt småpartikel och svartkol) och undersökning av metoderna för att minska därmed förbundna olägenheter
 • Stöd för kommunernas åtgärder för att kontrollera klimatförändringen och bio- och cirkulärekonomiska lösningar

Industrins miljöskydd

 • Informationsutbyte gällande den bästa tillgängliga tekniken (BAT)

Skadliga ämnen

 • Bedömning och hantering av riskerna med utgångspunkt i nedsmutsad mark och cirkulär ekonomi
 • Statusbedömningar i anslutning till vatten för skadliga ämnens del
 • Kemiska analytik av skadliga ämnen och ekotoxikologiska definitioner

Hållbar vattenförsörjning

 • Vattenförsörjningen i samhällen och glesbygder, cirkulation av näringsämnen i avfallsvatten och hanteringen av sedimentär avlagring i reningsverk

Myndighetsuppgifter

 • Myndighetsverksamhet: internationella avfallsförflyttningar, ozon- och F-gaser, POP- och PIC-ämnen och EMAS
 • Stöd för beredning av lagstiftning: tillståndsförfaranden för miljöåtgärder inom industrin, avfall, kemikalier, nedsmutsad mark

 

Jyri Seppälä Professor Jyri Seppälä, direktör för konsumtion- och produktionsscentret,
Finlands miljöcentral SYKE
Eeva_Furman_pallokuva85px Direktör av SYKEs centrum för miljöpolitik Eeva Furman, Finlands miljöcentral SYKE
  Laboratoriedirektör Tero Eklin, Finlands miljöcentral SYKE

Personal


   

Pressmeddelanden och nyheter

Ändring av mängden av hushållsavfall och återvinningsgraden 2016-2019

Återvinningsgraden för hushållens avfall stiger inte tillräckligt snabbt

10.12.2020
Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional uppföljningsinformation om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad, samt om sociala indikatorer för den cirkulära ekonomin. Återvinningsgraden för hushållsavfall stiger inte tillräckligt snabbt. I vissa av kommunregionerna kan en svag positiv utveckling skönjas men takten måste öka för att EU:s återvinningsmål ska nås i tid.
Mera pressmeddelande
Mera nyheter
Publicerad 25.9.2018 kl. 16.22, uppdaterad 7.10.2019 kl. 10.09
Målgrupp: