Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Nu erbjuds avloppsvattenrådgivning

Pressmeddelande 14-05-2014 kl. 12.00

Jatevesi-neuv_Suomussalmi_09052014_Kainuun_jatehuol_kuntayhtyma2.jpg

Rådgivning om avloppsvatten på Ekopäivä-evenemanget i Suomussalmi 9.5.2014. Bild: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

I två somrar till erbjuds effektiverad avgiftsfri avloppsvattenrådgivning runt om i Finland. Avloppsvattenrådgivarna betjänar på internet och per telefon, men på många håll ges också fastighetsspecifik rådgivning. Fastigheternas avloppssystem måste uppfylla de aktuella kraven senast 15.3.2016.

Kommunens miljömyndigheter och byggnadsinspektörer hjälper fastighetsägarna att hitta en avloppsvattenrådgivare. Mer information om rådgivningsprojekten finns på webben:

Utöver de 18 projekt som finansieras av miljöministeriet erbjuds rådgivning också inom andra projekt. Också kommunernas miljövårdsenheter ger råd om hanteringen av avloppsvatten.

”Avloppsvattenrådgivningen är avsedd för alla som äger fastigheter i glesbygdsområden och som har frågor om avloppsvattenhanteringen eller funderar på om det egna avloppsvattensystemet räcker till”, berättar avloppsvattenrådgivare Arja Lahtinen vid avloppsvattenprojektet Jässi i Österbotten.

”Fastighetsägarna får opartisk information om avloppsvattenhantering, svar på sina frågor och en bedömning av om det egna avloppsvattensystemet är ändamålsenligt och tillräckligt. Avloppsvattenrådgivaren ger också anvisningar om hur fastighetsägaren ska gå vidare med exempelvis planering, åtgärdstillstånd eller åtgärdsanmälan”, säger Arja Lahtinen.

Vad är avloppsvattenrådgivning?

Avloppsvattenrådgivare Niina Kinnunen på Kainuun Nuottas rådgivningsprojekt berättar att man vid rådgivningsbesöket också ger anvisningar om underhåll och användning av fastighetens nuvarande system samt kontaktuppgifterna till avloppsvattenplanerarna.

I Kajanaland ges rådgivning vid olika slags evenemang och vid fastigheterna.

”Vi arrangerar evenemang tillsammans med byaföreningar och kommuner, så att invånarna får möjlighet att ställa frågor om hanteringen av avloppsvatten. Utöver allmän rådgivning ges också fastighetsspecifik rådgivning till dem som äger fastigheter för fast bosättning eller fritidsbruk. Rådgivning ges också per telefon och e-post och via Facebook”, berättar Niina Kinnunen.

”Kontaktuppgifterna till områdets avloppsvattenrådgivare fås av kommunens byggnadsinspektör eller miljövårdssekreterare och de finns också på Finlands miljöcentrals webbsida www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta”.

”Så har vi alltid gjort”

Vid många egnahemshus behandlas avloppsvattnet endast med gamla slamavskiljare. En del av den fasta massan i avloppsvattnet stannar i slamavskiljaren, men största delen av avfallsämnena hamnar därefter i omgivningen, i värsta fall i grundvattnet eller brunnen för hushållsvatten. Behandlingen i slamavskiljaren måste effektiviseras och kompletteras med ett lämpligt system för avloppsvattenrening.

Hur gör man om behandlingen av avloppsvatten måste effektiviseras

Det viktigaste är att anlita en opartisk och kompetent planerare, bör det finns många alternativ för avloppsvattenhanteringen och valet beror på förhållandena. En yrkeskunnig planerare utreder bland annat kraven i respektive kommun och tar reda på om det finns planer på ett avloppsnät i området under den närmaste framtiden.

Planeraren hjälper fastighetsägaren att välja det alternativ som passar fastigheten bäst, så att felinvesteringar kan undvikas. Planeraren utreder också möjligheten att separera toalettvattnet från annat avloppsvatten eller att använda en helt vattenfri toalett.

De vanligaste behandlingsmetoderna

De vanligaste metoderna för behandling av avloppsvatten som har konstaterats fungera är infiltrationsanläggning, markbädd, minireningsverk och sluten tank.

  • Infiltrationsanläggningen och markbädden, som är olika typer av markbehandling, bygger på marksubstansens förmåga att binda och bryta ner de skadliga ämnena i avloppsvattnet.
  • Minireningsverken är vanligen fabrikstillverkade biologisk-kemiska system där de skadliga ämnena nedbryts i aktivt slam eller med hjälp av mikroorganismer på filtermaterialet och kemikalier.
  • I en sluten tank lagras avloppsvattnet tillfälligt.

Behovet av behandling och valet av metod beror på mängden avloppsvatten och dess kvalitet. För så kallade mormorsstugor räcker en mindre och förmånligare lösning.

jatevesijarjestelma.jpg

Information om reningsmetoder och opartiska undersökningar

Mer information

Planeringsingenjör Johanna Kallio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 256, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Expert (haja-asutuksen jätevedet) Minttu Peuraniemi, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry, 019 5682 969, fornamn.efternamn@vesiensuojelu.fi

Komminikationsexpert Katri Haatainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 135, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Länkar

 (SYKE)

Kiinteistön jätevesien käsittely (www.ymparisto.fi/hajajatevesi) (SYKE)

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry


Målgrupp: