Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ny havsforskningsstation till Utö

Pressmeddelande 29.4.2014 kl. 16.04

New marine research station in being built for the island Utö. Photo: Lauri Laakso.
Utö havsforskningstation har ett praktiskt läge i utkanten av skärgården. Bild: Lauri Laakso 

Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral meddelar

På Utö färdigställs snart en unik havsforskningsstation, som kommer att producera aktuell forskningsinformation om havet både under och vid ytan samt om luften året och dygnet runt. Stationen verkställs som ett samarbetsprojekt mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral.

Vid havsforskningsstationen kommer man det att finnas ett stort antal apparater, av vilka en del är av helt ny typ och många installeras permanent i havet för första gången i Finland. Grundtanken med Utö station är en övergripande approach, som ger en heltäckande bild av tillståndet i havet och nedre delen av atmosfären.

”Östersjön är ett litet och grunt randhav och fungerar på ett annat sätt än oceanerna. Östersjöns koldioxidhalt varierar områdes- och årstidsvis. Beroende på plats och tid kan havet vara antingen ett koldioxidsänka eller en koldioxidkälla. På Östersjöns kolbalans inverkar bland annat havets biologiska processer, temperaturen, näringsämnena, vågorna och istäcket. För att vi ska kunna förstå helheten behövs ett stort antal olika mätningar”, berättar projektets ledare Lauri Laakso, gruppchef vid Meteorologiska institutet.

Tack vare stationen kommer man i fortsättningen att få en mycket mångsidig bild av förhållandena både under och ovanför vattenytan samt av den växelverkan som förekommer mellan havet och atmosfären.

”Man får inte data bara om vågornas höjd och riktning, ytströmmar, havets koldioxidhalt och gasutbytet mellan havet och atmosfären utan också om syresituationen, näringsämnena och havsvattnets skiktning. Mätresultaten kommer att fås i realtid året runt”, säger Lauri Laakso.

”Utö station blir ett flaggskepp för den finländska, tvärvetenskapliga havsforskningen och kommer att samla spetskunnande från våra viktigaste forskningsinstitut och universitet”, konstaterar Finlands miljöcentrals forskningsprofessor Timo Tamminen, som leder den nya finländska havsforskningssammanslutningen FINMARI.

Hälften av kolet binds i haven

”Det är nödvändigt att man undersöker växelverkan mellan haven och atmosfären i detalj bland annat för att man ska kunna göra noggrannare prognoser över klimatförändringen, eftersom hälften av bindningen av kolet sker i havsekosystemen”, berättar Timo Tamminen.

På Utö görs redan nu mätningar av luftburna småpartiklar, halter av växthusgaser och strömningar i den nedre atmosfären. Dessutom görs där observationer av de från radion bekanta havsväderleksegenskaperna, exempelvis vind, temperatur och sikt.

”Tack vare Utö station omfattar de finländska mätstationer som ingår i det europeiska ICOS-nätverket för mätning av växthusgaser inte bara land- och sjöekosystemen utan också havets ytskikt. Utö stations betydelse för Östersjöforskningen är lika stor som Meteorologiska institutets Pallas-Sodankylä GAW-station för arktiska forskningen i Finland”, konstaterar Lauri Laakso.

Noggrann bild av de faktorer som reglerar algblomningar

SYKEs havscentrum har redan länge gjort mätningar i realtid med Algaline-apparater ombord på handelsfartyg på Östersjön.

”Med hjälp av utrustningen på handelsfartygen får vi en god bild av algblomningar på storområdena av Östersjön, men fartygens tidtabeller begränsar förstås hur tätt mätningar kan göras”, berättar Jukka Seppälä, chef för marinekologiska laboratoriet vid Finlands miljöcentral.

”Med de mätapparater som installeras på Utö station och i stationens närhet får vi för första gången en noggrann bild de faktorer som reglerar bildningen av algblomningar, för nu möjliggörs kontinuerliga mätningar från ett och samma ställe. Dessutom har vi helt nya apparater med vilka vi mäter växtplanktonets funktion och med vilka vi bättre än någonsin tidigare kan bedöma primärproduktionens inverkan på kolbalansen”, säger Jukka Seppälä.

På Utö undersöks inte bara växthusgaser utan också vindkraft, marin teknologi och utsläpp från fartygstrafiken.

Ovanligt praktiskt läge i utkanten av skärgården

Forskningsstationen ute på Utö fyrö, långt från fastlandet, är även internationellt sett unik på grund av sin mångsidighet och sin tvärvetenskapliga approach. Den skiljer sig från övriga marina stationer också därför att havsområdet där sporadiskt har ett istäcke.

Läget ute på en bebodd ö är behändigt också på grund av de goda trafikförbindelserna. På lång sikt är de goda förbindelserna och rimliga kostnaderna oerhört viktiga. De lokala stadigvarande bosatta invånarnas arbetsinsats i underhållet av mätningarna är också oerhört viktigt för verksamheten på Utö.

Meteorologiska institutet låter bygga Utö station och den nödvändiga infrastrukturen och ansvarar för apparaterna för mätning av fysikaliska faktorer och havets dynamik. Finlands miljöcentral SYKE ansvarar för de biologiska mätningarna. I samarbetet deltar också försvarsmakten, Åbo universitet, Helsingfors universitet, Trafikverket, NTM-centralen i Egentliga Finland och en skara företag inom den marina branschen.

Mer information:
Bilder och mer material:

Webbsida för Utö station för forskning av atmosfären och havet:

Gruppchef Lauri Laakso
Meteorologiska institutet
Tfn 050 525 7488
fornamn.efternamn@fmi.fi

Forskningsprofessor Timo Tamminen
Finlands miljöcentrals havscentrum
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Tfn 0295 251 678

Specialforskare Jukka Seppälä
Finlands miljöcentrals havscentrum
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Tfn 0295 251 631

Komminikationexpert Aira Saloniemi
Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Tel. 0400 148875Målgrupp: