Internationell utvärdering: Arbetet vid Finlands miljöcentral är verkningsfullt och högklassigt

Pressmeddelande 18-11-2020 kl. 15.30

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral informerar

© Kai Widell

Enligt en färsk internationell utvärdering är Finlands miljöcentral (SYKE) ett progressivt och framstående forskningsinstitut som producerar högklassig forskning och som har betydande samhälleliga verkningar. Finlands miljöcentral skulle däremot kunna ta ett starkare ledarskap som främjare av hållbar utveckling både internationellt och nationellt.

Miljöministeriet beställde utvärderingen av en internationell expertgrupp som fick i uppdrag att utreda kvaliteten, den samhälleliga genomslagskraften och ledarskapet i fråga om forskningen och experttjänsterna vid Finlands miljöcentral, hurudan roll Finlands miljöcentral har i nätverk samt dess framförhållning och innovativitet. Gruppen tillsattes i maj 2020 och leddes av Hanne Bach, direktör för centret för miljö och energi vid Århus universitet i Danmark.

Gruppens arbete resulterade i flera rekommendationer om hur Finlands miljöcentral skulle kunna förbättra sin genomslagskraft. Finlands Miljöcentral kan stärka sin genomslagskraft genom att i större utsträckning betjäna också den privata sektorn, definiera sina prioriteringar tydligare, satsa kraftigare på nätverksledning och kommunicera mer målinriktat utifrån detta. Finlands miljöcentral borde också mer tydligt informera intressentgrupper om sina tjänster för att klarlägga sin samhälleliga roll. De ministerier som styr Finlands miljöcentral borde stärka sitt samarbete för att styrningen ska bli mer strategisk.

”Utvärderingen stärkte min uppfattning om den förmåga Finlands miljöcentral har att producera viktig kunskap för samhällets och beslutsfattarnas behov. Samtidigt gav utvärderingen nyttiga förslag om hur Finlands miljöcentral kan utveckla sin roll som en allt effektivare aktör och verktyg som också vi, som ett av de ministerier som styr Finlands miljöcentral, kan använda för att utveckla vår egen verksamhet”, säger Juhani Damski, kanslichef vid miljöministeriet.

”Rapporten ger oss goda råd om hur vi kan utveckla vår lösningsinriktade och samarbetsbaserade verksamhet och främja vårt innovativa och internationella hållbarhetsledarskap”, säger Eeva Primmer, ansvarig generaldirektör och forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral.

Utvärderingen genomfördes i juni-september 2020.

Ytterligare information

  • Ismo Tiainen, Direktör för förvaltning och internationella ärenden, Miljöministeriet, tfn 0295 250 294, fornamn.efternamn(at)ym.fi
  • Eeva Primmer, Ansvarig generaldirektör, Forskningsdirektör, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 521, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi

Målgrupp: