Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Förslag att göra skatteavdraget för arbetsresekostnader kilometerbaserat

Pressmeddelande 28.4.2015 kl. 9.02
Työmatkakuluvähennys_kuvitus
© Raili Malinen/Miljöförvaltningens bildbank

Finlands miljöcentral informerar

I en utredning som utarbetats vid Finlands miljöcentral (SYKE) föreslås det att skatteavdraget för arbetsresor förenklas. Enligt den nya modellen skulle avdraget fastställas direkt utifrån avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen oavsett färdmedel. Motsvarande praxis tillämpas i till exempel Danmark och Norge. Ersättningsnivån skulle vara 17 cent per kilometer, om avdragets totala belopp per år hölls på nuvarande nivå.

Enligt dagens skatteavdragspraxis påverkas beräkningen av arbetsresekostnaderna av många faktorer, såsom kollektivtrafikens tillgänglighet och avstånd mellan hemmet och hållplatsen. ”En enklare modell kunde genomföras med en mindre administrativ börda och den skulle underlätta lönetagarens möjligheter att förutse skatteavdraget”, berättar specialforskare Mika Ristimäki vid SYKE.

Ett kilometerbaserat skatteavdrag lämpar sig bra också för nya sätt att ordna arbetsresor.  I den nuvarande skatteavdragsmodellen är det svårt att beakta till exempel anropsbusstjänster eller bilpoolstjänster.

Stöder arbetskraftens rörlighet

Målet med avdraget för arbetsresekostnader som görs från förvärvsinkomsten är att stödja rörligheten bland arbetskraften. ”Samtidigt har det en stor effekt på regions- och samhällsstrukturen och därigenom på vårt lands konkurrenskraft”, påminner Ristimäki. ”Målet med en kilometerbaserad modell är att den skulle främja möjligheten att ta emot en arbetsplats också på längre avstånd, speciellt på avlägsna orter. Den får dock inte uppmuntra till att man flyttar längre bort att bo, om man redan har en arbetsplats”, fortsätter han.

I de områden som saknar kollektivtrafik når man skatteavdragets maximibelopp på 7 000 euro när avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen är 63 kilometer eller mera.  I den kilometerbaserade modellen skulle stödet riktas allt tydligare till personer som har längsta arbetsresorna. Maximiavdraget skulle uppnås först om man bor över 100 kilometer från arbetsplatsen.

År 2013 beviljades allt som allt 825 000 skattskyldiga sammanlagt över 1,5 miljarder euro i kostnadsavdrag i dess nuvarande form. Avdraget sänkte skatteinkomsterna med sammanlagt cirka 620 miljoner euro.  Jämfört med nivån år 1995 har beloppet av de beviljade avdragen tredubblats.

Den nu publicerade utredningen har utarbetats vid Finlands miljöcentral i samarbete med miljöministeriet, kommunikationsministeriet, finansministeriet, Trafiksäkerhetsverket och Skatteförvaltningen. Utgångspunkten för arbetet var att redogöra för möjligheter att förenkla det nuvarande resekostnadsavdraget och bedöma effekterna av ändringen.

Den kilometerbaserade modellen i jämförelse med nuvarande avdrag enligt olika avstånd till arbetsplatsen

Den kilometerbaserade modellen i jämförelse med nuvarande avdrag enligt olika avstånd till arbetsplatsen
Bilden visar hur det årliga skatteavdraget enligt en kilometerbaserad modell bildas i jämförelse med den nuvarande modellen vid användning av personbil och olika biljettyper i kollektivtrafiken. Från avdragen har avdragits en självrisk på 750 euro enligt skattegrunderna 2015.
 

Utredningen

Utredningen om skatteavdraget för arbetsresor har publicerats på finska i serien Finlands miljöcentrals rapporter.

Ristimäki, Mika ym. Työmatkakuluvähennyksen yksinkertaistaminen - kilometriperusteinen matkakuluvähennys ja sen arvioidut vaikutukset. Finlands miljöcentrals rapporter 15/2015. Elektronisk version: http://hdl.handle.net/10138/154287

Ytterligare information

Specialforskare Mika Ristimäki
Finlands miljöcentral SYKE
tel. 0295 251 567
fornamn.efternam@ymparisto.fi

Överingenjör Petteri Katajisto
Miljöministeriet
tel. 0295 250 120
fornamn.efternam@ymparisto.fi

Finansrådet Elina Pylkkänen
Finansministeriet
tel. 0295 530 254
fornamn.efternam@vm.fi
 

Kommunikationsexpert Matti Lindholm
Finlands miljöcentral  SYKE
tel. 0295 251 380
fornamn.efternam@ymparisto.fi
Twitter: @molindho


Målgrupp: