Biodiversea LIFE-IP – för havsnaturen

 

Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald.

Målet är ett fungerande nätverk av skyddsområden

Det ambitiösa målet för EU:s strategi för biologisk mångfald är att 30 procent av den europeiska havsarealen ska vara skyddad senast 2030. I Biodiversea-projektet utreder vi hur detta mål kan uppnås på ett så effektivt och samtidigt samhälleligt hållbart sätt som möjligt.

Enbart en ökning av skyddsområdenas areal räcker inte för att trygga den marina naturens mångfald. Inom projektet söker man metoder för att effektivisera det befintliga nätverket av skyddsområden till exempel genom att bättre än tidigare beakta naturvärdena under vatten i planeringen av skötseln och användningen av områdena. Även klimatförändringens effekter och den belastning på organismerna och bevarandet av livsmiljöerna som mänsklig verksamhet orsakar utreds för att säkerställa ett effektivt skydd även i framtiden.

Utifrån materialet i inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (VELMU) ska man i projektet lokalisera de mest mångformiga och värdefulla objekten i undervattensnaturen och utarbeta en färdplan som omfattar hela kusten för att utveckla nätverket av skyddsområden.

Genom projektets åtgärder främjas samordningen av skyddet och användningen av havet.

Finlands miljöcentral fokuserar på utveckling av nätverket av skyddsområden och identifiering av mänsklig belastning

Finlands miljöcentrals tyngdpunkt i projektet ligger på utveckling av nätverket av skyddsområden samt identifiering av mänsklig belastning som påverkar den marina naturen och åtgärder för att lindra detta. SYKE identifierar bland annat de mest akuta problemen med tanke på skyddet av arter och habitat samt bedömer hur belastningen kommer att utvecklas i framtiden. SYKE skapar i Finland en karta över undervattensbuller som även beaktar småbåtsbuller. SYKE ansvarar för utvecklingen av nätverket för uppföljning av den marina undervattensmångfalden och deltar i genomförandet av uppföljningen i Finlands havsområden. Dessutom utvecklar SYKE uppföljningen av sjöfågelbestånden och gör en socioekonomisk granskning av projektets åtgärder.

Projektets totala budget i SYKE är 4 216 046 euro, varav EU Life-programmet bidrar med 2 529 628 euro.

Brett konsortium

BIODIVERSEA LIFE-IP koordineras av Forststyrelsens Naturtjänster. Andra projektpartnerna är Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster, miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Ålands landskapsregering, Åbo yrkeshögskola, Åbo Akademi, Geologiska forskningscentralen och Baltic Sea Action Group.

Länk till BIODIVERSEA LIFE-IP projektets hemsida.

© Mats Westerbom

Mer information:

Forskningsprofessor Markku Viitasalo, tfn 0295 251742, fornamn.efternamn@syke.fi

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens LIFE-program. Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.

Publicerad 03-11-2022 kl. 20.15, uppdaterad 19-12-2022 kl. 16.00

Målgrupp: