Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE)

Life logo Canemure EN

Projektet CANEMURE - Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap främjar praktiska åtgärder för att begränsa klimatförändringen under sex år, 2018–2024. Förutom att främja miljöåtgärder ordnas i samband med projektet utbildning, samarbetsnätverk skapas och god praxis förmedlas kring hela Finland. I projektet deltar 21 aktörer: kommuner och kommunala organisationer, forskningsinstitut och företag. Budgeten för projektet uppgår till 15,3 miljoner euro. EU-programmet LIFE står för merparten av projektets finansiering med 9,1 miljoner euro. Projektet koordineras av Finlands miljöcentral.

I samband med projektet verkställs Finlands klimatpolitik och i synnerhet energi- och klimatstrategin (EIS) samt riktlinjerna för den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU). Europeiska unionen har ålagt Finland att sänka utsläpp av växthusgaser inom bördefördelningssektorn som står utanför utsläppshandeln med 39 procent fram till 2030 jämfört med nivån 2005. Målet med projektet är att främja smarta och koldioxidsnåla färdsätt, öka produktionen av decentraliserad förnybar energi och förbättra byggnadernas energieffektivitet. Därutöver stödjer projektet processer med vilka det är möjligt att skapa hållbara stadsstrukturer och förutsättningar för produktion och konsumtion med låga koldioxidutsläpp. Till projektet hör även att minska jord- och skogsbrukets utsläpp på torvmarker. Inom CANEMURE-projektet genomdrivs närmare tjugo konkreta delprojekt förknippade med att begränsa klimatförändringen och åstadkomma anpassningar till den.

Regional verksamhet

Verksamheten i CANEMURE-projektet koncentreras till sju regioner: Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Norra Österbotten, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen. De viktigaste aktörerna i regionerna bildar en samarbetsgrupp som främjar regionala klimatåtgärder. I regionerna utarbetas vägkartor för landskapen för att främja målinriktat arbete i syfte att minska klimatutsläpp. Arbetsgruppernas viktigaste uppgift är att uppmuntra konkret verksamhet i regionen, skapa nya forsknings- och utvecklingsprojekt och komma med initiativ. Till den viktigaste uppgiften hör även att uppmuntra lokala företag, kommuner och medborgare att hitta nya handlingssätt som minskar utsläppen och samtidigt ökar välbefinnandet i regionerna. Arbetsgrupperna arbetar tillsammans med en avlönad regional samordnare.

Expertkunskap stödjer regionalt arbete

Finlands miljöcentral (Syke), Tammerfors tekniska universitet, Naturresursinstitutet och Meterorologiska institutet utgör som expertorganisationer ett tjänstecentrum som producerar ny kunskap och utvecklar lämpliga arbetsverktyg för olika målgrupper. Tjänstecentrumet informerar också om resultat från delprojekten och analyserar och sprider både nationellt och internationellt goda exempel på hur man kan begränsa klimatförändringen. Tjänstecentrumet utvärderar handlingarnas effekt på klimatet och stödjer de regionala samarbetsnätverkens och kommunerna klimatarbete.

Mer information

Projektledaren, specialforskare Laura Saikku, Finlands miljöcentral tfn 029 525 1140 eller +358 400 148 771

Projektets ansvarige ledare, professor Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral tfn 029 525 1629 eller +358 40 740 1708

Publicerad 09-04-2019 kl. 13.42, uppdaterad 30-05-2023 kl. 12.16