Dataskyddsmeddelande till en enkät om energilösningar och användning av fritidsboendet

Denna dataskyddsanmälan innehåller de uppgifter som avses i artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och som ska lämnas till den registrerade. I denna anmälan berättas bl.a. hur vi samlar in, använder, lämnar ut och förvarar personuppgifter ur enkätmaterialet.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Finlands miljöcentral (Syke)
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors
e-post: kirjaamo@syke.fi
sekretessbelagda e-post: https://turvaviesti.ymparisto.fi
tfn 0295 252 001

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson:

Finlands miljöcentral
specialforskare Marja Salo, fornamn.efternamn@syke.fi

Dataskyddsombudets kontaktpersoner:

tietosuojaSYKE@syke.fi

Grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse (vetenskaplig forskning) (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).

Personuppgifter som samlas in och syftet med behandlingen av dem

De personuppgifter som samlas in genom enkäten är åldersgrupp, ställning i arbetslivet, boendekommun och stugkommun. Dessa uppgifter samlas in på enkätblanketten av dem som deltar i undersökningen. Det är frivilligt att besvara enkäten.

Vi använder personuppgifter för  projektet MöHiLas (på finska) för forskningsuppgifter. Enkäten genomförs med hjälp av ett Webropol-program som baserar sig på webbläsare. Enkätsvaren eftersträvas bland annat via stugämbetets nätverk och enkätlänken finns fritt tillgänglig. Materialet lagras och analyseras elektroniskt. Materialet behandlas så att enskilda respondenter inte kan identifieras resultaten.

Materialet kommer att publiceras öppet i Tammerfors dataarkiv. Innan materialet offentliggörs öppet raderas alla sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera respondenterna.

Utifrån de personuppgifter som samlas in fattas inga beslut eller profileringsbeslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande.

Källor för personuppgifter

Uppgifterna fås ur enkäten (de uppgifter som respondenten själv uppgett) och de kombineras inte med annat material.

Mottagare av personuppgifter

Det insamlade materialet hanteras och analyseras av forskare från projektet MöHiLas vid Finlands miljöcentral.

Personuppgifter överförs eller lämnas inte ut till utomstående eller utanför EU eller EES.

Skydd av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige har vidtagit behövliga tekniska och organisatoriska åtgärder och kräver dem också av de tjänsteleverantörer som den anlitar.

Bevarande av personuppgifter

De personuppgifter som samlats in genom enkäten lagras under den tid som behövs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla de ändamål med behandlingen som anges i denna anmälan och genomföra eventuella vetenskapliga forskningsstudier som utförs med hjälp av materialet.

Dina rättigheter till dataskydd vid behandling av personuppgifter

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. I denna anmälan strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter i samband med enkäten. Om någon del av den behandling av personuppgifter vi genomfört dock fortfarande är oklar, kan du ställa preciserande frågor genom att kontakta kontaktpersonerna.

Som registrerad har du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Publicerad 09-02-2023 kl. 9.15, uppdaterad 09-02-2023 kl. 12.12

Målgrupp: