Kemiska stridsmedel i Östersjön: biotransformationsprodukter och deras toxicitet WARTOX

Tillverkning och användning av kemiska vapen var omfattande under båda världskrigen. Enligt officiell information dumpades sedermera åtminstone 50 000 ton bomber, ammunition och annan krigsmateriel innehållande kemiska stridsmedel i Östersjön, samt cirka 170 000 ton i det närbelägna Skagerrak. 

Töissä kannella
© Bild: Kari Lehtonen

Det är viktigt att undersöka nuläget för de kemiska stridsmedel som är dumpade i havet eftersom havsbottenområden används i allt större utsträckning, bl.a. vid byggande av vindkraftverk, gas- och oljeledningar samt kablar. En del av den dumpade ammunitionen har under åren rostats sönder och ämnen som läcker ut kan skada havsekosystemet svårt. Läckage av stridsmedel i omgivningen har tidigare fastställts genom grundsedimentprov som tagits i anslutning till dumpningsområden. Hittills har man undersökt de stridsmedel som läcker ut ur ammunitionen, såsom fenylarsenikföreningar och senapsgas samt deras primära nedbrytningsprodukter. För att pålitligt kunna bedöma den helhetsbelastning på havsområdet och den risk för havsekosystemet som de kemiska stridsmedlen orsakar bör man undersöka nedbrytningsprodukterna närmare.   

I det av Finlands Akademi finansierade WARTOX-projektet (2021–2023) undersöker man nedbrytningsprodukter av stridsmedel som är producerade av havsbottnens biota, samt ackumulering och toxicitet av nedbrytningsprodukterna i vattenlevande organismer. Nya ämnesomsättningsprodukter som upptäcks i sedimentet och i organismerna karakteriseras med hjälp av strukturforskningsmetoder. De undersökta ämnenas nedbrytningsprocesser i organismernas ämnesomsättning och nedbrytningsprodukternas giftighet utreds genom cellodlingar och biotester med levande organismer.

Förutom att projektet ger nya vetenskapliga rön kommer resultaten att förmedlas till beslutsfattare och myndigheter som genom internationella nätverk är med i beslutsfattandet kring temat. WARTOX-projektet ger även relevant information för uppföljning av tillståndet för de dumpade kemiska stridsmedlen. Detta har ansetts ytterst viktigt redan i tidigare internationella forskningsprojekt. Projektet kommer också att öka allmän kännedom om miljöproblem kopplade till de dumpade kemiska vapnen.

SAlogo ja ammus
© Bild: Försvarsmakten

Mer information:

Gruppchef Kari Lehtonen

Finlands miljöcentral Syke

Vatten- och havslösningar, Föroreningspåverkan

förnamn.efternamn@syke.fi

Tel: +358 295 251 359

Publicerad 08-11-2021 kl. 12.42, uppdaterad 31-08-2023 kl. 13.24

Ämne: