Mikroplast i jordbruksmark — Utsläpp, effekter och minskning (MicrAgri)

Ett brett utbud av produkter för jordbruksanvändning har utvecklats för att underlätta odling, öka skördar och förbättra jordbrukets lönsamhet, men som å andra sidan kan utgöra källor till mikroplaster i marken. Mikroplaster kan hamna i jordbruksmarken t.ex. genom täckmaterial, ensilagebalar, insektsnät, bevattningssystem, beläggningsmaterial för jordbruksmaskiner, gödningsmedel, bekämpningsmedel, bevattningsvatten och atmosfärisk deposition.

Det finns dock väldigt lite information om mikroplaster i jordbruksmark och deras potentiella effekter på marken och dess biota. Sådan information är nödvändig för att kunna identifiera utsläppskällorna av mikroplaster och de risker de kan orsaka samt för att presentera åtgärder för att minska dessa utsläpp och risker.

Nya biologiskt nedbrytbara material har utvecklats för att ersätta traditionella plaster. Fördelarna med dessa substitut, men också de potentiella riskerna, bör identifieras för att säkerställa säker användning av materialen och för att inte på längre sikt försämra markens kvalitet och bördighet.

Syftet med detta projekt är att identifiera de viktigaste utsläppskällorna av mikroplaster i jordbruksmark, bedöma effekterna av mikroplaster och plastersättande material på marken, hitta lämpliga metoder för att studera mikroplasters effekter på marken och presentera åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster. Åtgärderna som presenteras kan utnyttjas av jordbruksproducenter, materialproducenter och beslutsfattare.

Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera).

Publicerad 04-10-2021 kl. 17.43, uppdaterad 06-05-2022 kl. 12.16

Målgrupp: