Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr

Pressmeddelande 20-03-2018 kl. 9.33

Finlands miljöcentrals och Uleåborgs universitets pressmeddelande

Jäätynyt vesi
Vattenföringen på senhösten och våren förändras i framtiden. © Kaisa-Riikka Mustonen, Uleåborgs universitet

Utbredningsområdena för arter i finska vattendrag håller på att förskjuta sig norrut när temperaturen höjs i och med klimatförändringen. Därtill kommer årstidsvariationen i åarnas vattenföring att bli allt mer irreguljär. Förändringarna i artsammansättningen är större i små bäckar i övre loppen av vattendrag än i stora åar, visar en undersökning som Finlands miljöcentral och Uleåborgs universitet gjort.

Enligt klimatscenarierna kommer temperaturhöjningen i slutet av århundradet att vara störst i norra delarna av Finland. En prognos visar att temperaturförändringarna kommer att avspeglas i bottenfaunans artsammansättning i åarna.

”Sydliga arters utbredningsgränser förflyttas enligt prognosen norrut, vilket leder till att bottenfaunans artrikedom ökar i åarna i norr. Vissa nordliga arter kan däremot komma att försvinna från sina nuvarande förekomstområden i framtiden”, berättar forskardoktor Kaisa-Riikka Mustonen vid forskningsenheten för ekologi och genetik vid Uleåborgs universitet.

Förändringarna störst i små bäckar

Prognosen visar tydliga förändringar i åarnas vattenföring, och vattenföringens årstidsvariationer blev allt svårare att förutse. Även artsammansättningen kommer att förändras mest i de vattendrag där förändringarna i vattenföringen är störst. Speciellt små bäckar i övre loppen av vattendrag är känsliga för förändringar i vattenföringen och därmed också i artsammansättningen.

”Vi vet att klimatförändringen kommer att förändra vattennaturen. Förändringarna i temperaturen och nederbörden påverkar många funktioner i åarnas avrinningsområden. Därtill inverkar markanvändningen och andra mänskliga verksamheter tillsammans med klimatförändringen på vattendragen. Vid undersökningar av klimatförändringens inverkan på vattnen borde man ta i beaktande olika faktorer och deras samverkan i större utsträckning”, säger specialforskare Heikki Mykrä från Finlands miljöcentral.

Klimatförändringen är en utmaning också för vattenskyddet och vattenvården. I synnerhet när det gäller småvattnen borde man se till att de bevaras skuggiga, så att vattnets temperatur stiger så litet som möjligt.

Forskare vid Finlands miljöcentral och Uleåborgs universitet undersökte hur förändringarna i lufttemperaturen och hydrologin påverkar bottenfaunans artsammansättning i vattendrag. De sammanförde scenarier framtagna med klimatmodeller, vattenföringssimulationer och modeller som gett prognoser över olika arters framtida förekomster. Undersökningen publicerades i publikationsserien Global Change Biology.

Världsvattendagen firas den 22.3.2018. Vattendagens tema i år är ”Nature for Water” och man vill lyfta fram hur s.k. naturbaserade lösningar kunde användas för att förbättra vattnens tillstånd. Syftet med den av FN lanserade Världsvattendagen är att öka kännedomen om vattenresursernas inverkan på den ekonomiska produktiviteten och det sociala välmåendet.

”Nu när vi närmar oss Världsvattendagen är det bra att komma ihåg hur viktigt det är att man undersöker växelverkan mellan klimatet och vattennaturen”, säger Heikki Mykrä.

Ytterligare information

Specialforskare Heikki Mykrä, Finlands miljöcentral
tfn +358 295251436, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskardoktor Kaisa-Riikka Mustonen, Forskningsenheten för ekologi och genetik, Uleåborgs universitet
tfn +358 4057 89989, fornamn.efternamn@oulu.fi

 


Målgrupp: