Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Effektivisering av rening av läkemedelsrester i avloppsvatten vid utsläppskällor och effektivare behandling av läkemedelsavfall (EPIC)

Genväg:http://www.syke.fi/projekt/epic
 

EPIC_logo_200px
 

Projektet i korthet

Läkemedel hamnar i naturen bl.a. genom renat avloppsvatten och slam från reningsverken. Det gör vidareanvändningen av slammet krävande trots de näringsämnen som slammet innehåller. Det är viktigt att utreda, hur läkemedelsresterna i miljön och i näringskedjan kan reduceras på ett mest kostnadseffektiv sätt. Denna information hjälper att hitta fungerande tekniska lösningar med positiva hälso- och kostnadseffekter. Läkemedelsrester hamnar i miljön huvudsakligen i samband med förbrukning samt genom läkemedelsavfall och utsläpp vid läkemedelstillverkning. De komplicerade effekterna av läkemedelsrester i miljön är ännu inte bekanta, men några föreningsgrupper har visat sig ha skadlig inverkan på ekosystemet. Sådana är t.ex. uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier eller hormon- och beteendestörningar i organismer. Dessutom är vissa läkemedel och deras omvandlingsprodukter mycket stabila och bioackumulativa. Det är tekniskt kostnadseffektivare att rena läkemedelsrester vid utsläppskällorna än från slammet eller avloppsvatten i de kommunala reningsverkena eller från dricksvattnet.

vart rymer 556x382pix
Figur 1. Vart rymmer läkemedlen?

Projektets avsikt

Avsikten med projektet är att identifiera olika läkemedelsrester som hamnar i avloppsvatten från olika utsläppskällor och testa i pilotskala kostnadseffektiva reningsteknologier direkt vid de primära utsläppskällorna. Dessutom utarbetas tillsammans med centrala intressentgrupper rekommendationer om kontrollmedel för hållbar förvaltning av läkemedel.

Arbetspaketen

EPIC pic 2 559
Figur 2. Arbetspaket (WP), ansvariga organisationer och värdenät för förmånstagaren

Projektorganisation

EPIC logot 556 px
Figur 3. Samarbetsorganisationer inom EPIC konsortiumet.
EPIC organisation RU 556px
Figur 4. Projektorganisationens schema. Den ansvariga forskarens namn är tryckt med fet stil.

Koordinatorer av forskningsorganisationer

Projektkonsortium och SYKE: FD, Ledande Expert Taina Nystén
LUT: Professor Mika Mänttäri
HU: Docent Tiina Sikanen
Underleverantör Laki ja Vesi Oy: TkD, vattenspecialist Niina Vieno

SYKEn EPIC-koordinaattorit
Koordinatorer av SYKE: Backom från vänster till höger Jyrki Laitinen (WP3), Jukka Mehtonen (WP4) & Lauri Äystö (WP1) och på bänken Päivi Fjäder & Taina Nystén (Koordinator av projektkonsortium, SYKE & WP5) © Kari Kallio
Mika Mänttäri LUT
Mika Mänttäri (LUT)
Tiina Sikanen HY
Tiina Sikanen (HY)

Undersökningar på försöksplatsen

Rinnekoti Flasktappning av blandprov
Flasktappning av blandprov. Provflaskan fylls från blandprovets uppsamlingskärl. © Lauri Äystö
Rinnekoti inflödesvatten
Prov av inflödesvatten färdiga för transport © Lauri Äystö
Rinnekoti Packning av prov
Packning av prov © Lauri Äystö
Rinnekoti Hopblandning av slamprov
Hopblandning av sammanslaget slamprov © Lauri Äystö
Rinnekoti Packning av slamprov
Packning av slamprov © Lauri Äystö
Rinnekoti PCD 200 px
Utrustning för PCD-oxidation (Pulsed Corona Discharge) © Timo Vornamo

Evenemang

17.5.2019 Final seminar of the EPIC project
Nystén T. Policy brief Environmental drug load can be reduced & Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source – EPIC
Äystö L. Pharmaceutical load from primary emission sources to WWTPs and from WWTPs into the environment
Sikanen T. Biotransformation of drugs
Mänttäri M. How to get rid of pharmaceutical residue
Laitinen J. Cost-effectiveness of waste water treatment solutions at different sources
Mehtonen J. Pharmaceuticals in environmental permits
Teräsalmi E. Including environmental criteria for drug regulation
Karlsson S. Environmental classification of pharmaceuticals - Implementation to Finland
Vieno N. Conclusions of the EPIC 17.5.2019 seminar

6.9.2018 Tekniker för att ta bort läkemedel från vatten
Mänttäri M. Evaluation of technologies for the removal of pharmaceuticals from wastewaters
Ek M. Advanced enzymatic degradation

Tilläggsuppgifter

  • Projektkonsortium och WP5: FD, Ledande Expert Taina Nystén, (SYKE), fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • WP1: FM, Forskare, Lauri Äystö och AFM, Forskare Päivi Fjäder (SYKE), fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • WP2: Professor Mika Mänttäri (LUT), fornamn.efternamn@lut.fi
  • WP3: DI, EL, ledande specialist Jyrki Laitinen (SYKE), fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • WP4: AFM, senior planerare, Jukka Mehtonen (SYKE), fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

Publicerad 7.10.2016 kl. 15.26, uppdaterad 30.3.2020 kl. 12.06