Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)

Leväsoluja

Eftersom planktonsamhällen är oregelbundet fördelade i vattenmassan ger en tät provtagning en mer verklig bild av havsekosystemets snabba tidsmässiga och spatiala förändringar. I Östersjön är växtplankton huvudsakligen koncentrerade i vattnets ytskikt där det finns rikligt med ljus. Dessutom är handels- och fraktfartygstrafiken i Östersjön rätt så tät. Därför erbjuder automatiska mätningar ett värdigt sätt att förbättra havets pelagiska uppföljning.

Med informationen som samlas in av den automatiska mätningsapparaturen på handels- och fraktfartygen kan man klargöra växtplanktonarters ekologi och förändringar i artsammansättning. De omfattande Alg@line-mätningarna underlättar också upptäckten av planktiska invandrararter som möjligen kunde vara skadliga på något vis. Förutom information om plankton samlar mätningsapparaturen även in hydrografisk information, som berättar om vattenmassornas rörelser (t.ex. uppvällning) som starkt påverkar artsammansättningen av plankton. Alg@line-material fungerar också som validering av ekologiska och hydrodynamiska modeller samt av produkter av fjärranalys.

Leväsolujaa2
Mikroskopiskt små algceller.

Den femte Ferrybox-workshopen hölls i Helsingfors 2013

Den femte Ferrybox-workshopen ordnades i april 2013 i Finlands miljöcentral i Helsingfors. Workshopen firade Alg@line-projektets – Östersjöns realtida alguppföljning – 20 års jubileum. Alg@line tillhör det större Ferrybox-samfundet, vars mål är att utveckla handelsfartygens uppföljningar om havets tillstånd. Under workshoparna delas upplevelser och information mellan de olika aktörerna. Mätningarna som har gjorts på handelsfartygen kallas även ’ship-of-opportunity platforms’; SOOP. De erbjuder ett enklare och effektivare sätt att följa havets ekosystem, där de tidsmässiga och områdesmässiga förändringarna är snabba. Eftersom användningen av forskningsfartyg är dyrt kan man inte enbart lita på deras provtagningar vid uppföljningen om havets tillstånd. Därmed erbjuder handelsfartygen som kryssar i Östersjön ett förmånligare alternativ för uppföljningen och dessutom kompletterar de annan forskning.

FerryBox kokous Helsingissä 2013 osallistujat
FerryBox-workshoppens deltagare utanför konfrensplatsen.

Nuvarande Alg@line-mätningar

Mätningsapparaturens sammansättning varierar mellan fartygen.

Fartygsmätningar

in vivo fluorescens (klorofyll a), grumlighet, fykocyanin (på sommaren), salinitet, temperatur, upplöst organiskt kol (CDOM; colored dissolved organic matter)

Laboratoriemätningar

klorofyll a, fykocyanin, CDOM, växtplankton-artsammansättning, närsalter (fosfat, totalfosfor, ammoniak, nitrat, totalkväve, silikat), grumlighet

Handelsfartygen och deras rutter

m/s Finnmaid (SYKE)                       Helsingfors–Travemünde

m/s TransPaper (SYKE & SMHI)    Uleåborg–Kemi–Lübeck

m/s Silja Serenade (SYKE)             Helsingfors–Mariehamn–Stockholm

m/s Finnsea (SYKE)                         Kotka–Århus

m/s Baltic Queen  (MSI)                   Tallinn–Helsingfors 

m/s Silja Victoria (EMI)                     Tallinn–Mariehamn–Stockholm

Algalinereitit2015_ruotsiksi

Publikationer

Mer information

Seppo Kaitala
Finlands miljöcentral (Syke)
förnamn.efternamn@syke.fi
tel. + 358 503506803 

Publicerad 01-07-2015 kl. 16.02, uppdaterad 25-10-2023 kl. 9.37