Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Myös muiden kuin ilmastollisten tekijöiden huomioon ottaminen helpottaa sopeutumista arktisen alueen muutoksiin

Uutinen 28.2.2017 klo 15.36

Arktisella alueella keskustellaan vilkkaasti ilmastonmuutoksen tuomista mahdollisuuksista, haasteista ja ongelmista, mutta ei-ilmastollisten tekijöiden vaikutukset alueen kehitykseen jäävät usein huomioimatta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kytkeytyvät kiinteästi muuhun yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen, eikä ilmastonmuutos ole läheskään aina merkittävin Barentsin aluetta muokkaava tekijä.

Jotta Suomen sopeutumiskykyä voitaisiin kehittää, tulisi kiinnittää enemmän huomiota ympäristön, ilmaston ja yhteiskunnallisten muutosten yhteisvaikutuksiin, painottavat alueen muutosten vaikutuksia arvioineet tutkijat ”Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu?” -raportissa.

Tutkijat ovat arvioineet, millaisia muutoksia eri sektoreilla, kuten poro-, metsä- ja maataloudessa, matkailussa ja kaivosteollisuudessa, on odotettavissa ja millaiset mahdollisuudet on sopeutua niihin. Lisäksi raportissa tarkastellaan lainsäädännöllisten, taloudellisten, kulttuuristen ja poliittisten muutosten merkitystä saamelaisille sekä myös alueen asukkaiden terveyden, elinympäristön ja hyvinvoinnin kannalta.

Tutkijat korostavat, että sopeutuminen edellyttää tiiviimpää alueellista yhteistyötä, jotta voidaan tuottaa tietoa alueen eri toimijoiden kesken, vaihtaa kokemuksia ja edistää ymmärrystä muutosten yhteisvaikutuksista. Sopeutuminen edellyttää myös monipuolisempaa ja laajempaa ajattelua yli sektorikohtaisten rajojen.

Miten kaikki elinkeinot voivat selviytyä tai jopa hyötyä muutoksista yhdessä? Tämä voi ilmetä esimerkiksi lisääntyneenä liiketoiminnallisena yhteistyönä, monielinkeinoisuutena ja työvoimasynergiana yli elinkeino- ja sektorirajojen sekä hajautettuina järjestelminä keskitettyjen asemasta.

Yhteistyön lisäksi sopeutumisen keinoja täytyy kehittää aktiivisemmin ja ennakoiden sekä ottaa niitä käyttöön paikallisesti ja alueellisesti. Yhdenmukaisten, keskushallintovetoisten massaratkaisujen asemasta tarvitaan kulttuurisesti sopivia ja joustavia ratkaisuja.

”Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu?” -raportti julkaistaan 28.2.2017. Raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 tutkimus- ja selvityssuunnitelman toimeenpanoa Lapin yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen sekä Luonnonvarakeskuksen että Oulun yliopiston tutkijoiden yhteistyönä.

Raportti on valmisteltu Arktisen neuvoston ja Arktisen alueen tilaa arvioivan ja monitoroivan ohjelman (Arctic monitoring and assessment program, AMAP) hankkeessa arktisen alueen sopeutumisesta (Adaptation options for a changing Arctic, AACA), josta ilmestyy englanninkielinen Barentsin alueen sopeutumista tarkasteleva raportti keväällä 2017.

Lisätietoja valtion tutkimus- ja selvitystoiminnasta:

Lisätietoja raportista:

Monica Tennberg, Lapin yliopiston Arktinen keskus
etunimi.sukunimi@ulapland.fi


Kohderyhmä: