Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaivoksen vesitaseen operatiivinen hallintatyökalu

Onko teillä tarvetta ennakoida kaivosalueenne vesimääriä? Tarvitsetteko kaivoksen perustamiseen tai laajentamiseen tietoa vesitaseista? Haluatteko koota kaivosalueen ympäristömittaukset yhdeksi helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi?

SYKE on kehittänyt kaivosten vesitalouden hallinnan avuksi työkalun, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivosten toiminnan tueksi. Työkalun taustalla on WSFS -vesitasemalli, jolla lasketaan mm. koko Suomen vesitase- ja vesistöennusteet.

Kaivoskohtaiseksi räätälöidyllä vesitasemallilla lasketaan altaiden tulovirtaamat, virtaamat altaasta toiseen ja vedenkorkeudet eri altaissa. Vesitasemallin avulla voidaan mitoittaa patoja, pumppaamoja ja vesialtaita sekä tehdä tarkasteluja eri rakennevaihtoehdoille tai vesienhallinnan järjestelyille toimintaa suunniteltaessa tai sitä muutettaessa. Malli on integroitavissa muihin kaivoksissa käytettäviin järjestelmiin.

Vesitasemallin avulla kaivokset voivat:

  • ennakoida vesitaseet suunnittelussa, lupakäsittelyssä ja toiminnan mitoituksessa.
  • varautua vesimäärien muutoksiin ja tulviin sekä varmistaa veden riittävyyden.
  • arvioida entistä luotettavammin erityisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset.

Ennusteet laaditaan reaaliaikaisten havaintojen ja sääennusteiden avulla. Mittaustuloksia voidaan tarkastella järjestelmän kautta kuvallisessa muodossa. Kaivosalueen havaintoaineisto virtaamista, vedenkorkeuksista ja lumitilanteesta sekä säästä voidaan siirtää automaattisesti järjestelmään. Havaintojen siirtäminen käsin tallentamalla on myös mahdollista.

rikastamo
Vammalan rikastamon rikastushiekka-allas. © Sari Kauppi
Kaivosalueelle räätälöity vesitasemalli ja työkalu sisältävät:
  • Hydrologinen data
  • Sääpalvelut (Ilmatieteenlaitos)
  • Vesitaseen reaaliaikainen laskenta ja ennustaminen sekä mallin ylläpito
  • Operatiivinen palvelu (laskentajärjestelmän ylläpito ja reaaliaikaisen tiedon kulku, tulosten tulkinta ja raportit)
  • Karttapohjainen käyttöliittymä, joka sisältää altaiden käytön ohjauksen, säähavainnot ja sääennusteet, altaiden tulovirtaama-, vedenkorkeus- ja juoksutusennusteet, lumenvesiarvon seurannan, maankosteuden laskennan sekä pohjavesivaraston muutoksen laskennan
  • Simuloitu pohjaveteen menevä vesi, joka voidaan syöttää pohjavesimalliin (esim. GTK)
  • Varoituspalvelut kaivoksen päivystäjille (esim. altaiden rajojen vedenkorkeus- ja juoksutusvaroitukset, sade- ja tulvavaroitukset)
Julkaistu 15.11.2018 klo 10.57, päivitetty 20.11.2018 klo 12.53

Aihealue:
Kohderyhmä: