Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tapahtumat

Suomen ympäristökeskus Finnmateria-messuilla 20.-22.11.2018

SYKE esitteli osaamistuotteitaan kestävän kaivosteollisuuden ja maarakentamisen ympäristöongelmien ratkaisuihin Finnmateria-messuilla 21.11 ja 22.11 (Ryhmäpäällikkö Karri Eloheimo ja projektipäällikkö Anssi Karppinen, SYKEn Vesikeskuksen Globaalit vesikysymykset-ryhmä).

kaivos
Kevitsan kaivos 2013. © Sari Kauppi

Kestävän kaivostoiminnan palvelut

SYKEllä on vahva osaaminen kaivostoiminnasta luonnonvesiin kohdistuvien riskien arvioinnissa. Tarjoamme ympäristöasiantuntemustamme ja työkaluja kaivostoiminnan kestävyyden varmistamiseksi sekä erityisesti vesistövaikutusten arviointiin ja hallintaan kaikissa kaivostoiminnan vaiheissa. Laadimme myös oppaita. SYKEn kestävän kaivostoiminnan palvelukuvauksia:

Kestävässä kaivostoiminnassa tavoitteena on läpinäkyvyys, vastuullisuus ja sosiaalinen hyväksyttävyys. Kaivoksen ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät riskit tunnetaan. Kestävä kaivos toimii lupaehtojen vaatimuksia paremmalla tasolla koko elinkaarensa ajan.

Palveluita pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyen

SYKEllä on vahvaa asiantuntemusta pilaantuneiden maa-alueiden arvioinnin ja riskinhallinnan lisäksi myös esimerkiksi jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa sekä sedimenttien ruoppaamisesta ja läjittämisestä.

SYKE kerää tietoa mahdollisesti pilaantuneista maa-alueista MATTI-tietojärjestelmään sekä kehittää pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointia ja riskinhallintaa. MATTIin on kertynyt yli 26 000 kohdetta, joissa maaperä on tai saattaa olla pilaantunut. Uusia kohteita ilmoitetaan vuosittain 500–600; yleensä vasta rakennusvaiheessa. Pilaantuneiden maiden kunnostustarpeen ennakointi jo alueiden käytön suunnittelussa tehostaisi toimintaa.

SYKEn toiminta perustuu vahvaan asiantuntemukseen, myös kansainvälisesti

Suomen ympäristökeskus SYKE on sekä tutkimuslaitos että ympäristöministeriön alainen virasto. SYKE tarjoaa työtä noin 580 asiantuntijalle ja tutkijalle.

SYKE edistää mm. vesivarojen hallintaa ja vesiensuojelua monitahoisen tutkimuksen ja tiedonkeruun avulla sekä kehittämällä arviointivälineitä ja kestäviä ratkaisuja vesihuoltoon, jätevesien käsittelyyn, vesirakentamiseen ja vesivarojen hyödyntämiseen. SYKE seuraa vesivaroja ja niiden määrällisiä muutoksia sekä pintavesien ja pohjavesien tilaa.

SYKEn vesivarojen hallintaan liittyvät kaupalliset ratkaisut ja palvelut kattavat mm. seuraavat alueet, joista on laajaa kotimaista ja kansainvälistä kokemusta:

  • Kestävä kaivostoiminta
  • Vesivarojen hallinta, ml. tulvien enuustaminen ja hallinta
  • Ilmastonmuutoksen mallintaminen ja siihen sopeutuminen
  • Veden laadun seuranta ja hallinta sekä tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen
  • Vedenlaatumallit
  • GIS ja kaukokartoitus
  • Monitavoitteisen päätösanalyysin käyttö ympäristöä koskevassa suunnittelussa
  • Järvien ja jokien kunnostus
  • Ekotoksikologinen testaus
  • Sedimenttien ruoppaus ja läjitys

Kaikkein eniten käytetään SYKEn maan kattavia hydrologisia raportteja ja ennusteita, jotka perustuvat valtavaan tietovarantoon ja hydrologisiin malleihin. WSFS (Watershed Simulation and Forecasting System) -järjestelmää käytetään hydrologisten muuttujien, kuten järvien ja jokien vedenkorkeuden, virtaaman, pohjaveden tason ja lumen vesiarvon simulointiin ja ennustamiseen. Järjestelmä on kehitetty laskemaan ja ennustamaan myös kaivosalueiden vesitaseet. Järjestelmän avulla lasketaan Suomen alueelta Itämereen virtaava ravinnekuorma, mutta sillä voidaan tuottaa myös laskelmia kuormituksen vaikutuksesta purkuvesistöön.

SYKEn asiantuntijat ovat osallistuneet lisäksi moniin kansainvälisiin hankkeisiin, joilla on kehitetty mm. ympäristöviranomaisten osammista kehitysmaissa ja muualla maailmalla.Aika 20.11.2018 klo 10.00 - 22.11.2018 klo 16.00
   
Paikka Jyväskylän Paviljonki, Osasto B-380, Jyväskylä.
   
Järjestäjä Jyväskylän Messut Oy
   
Yhteystiedot Erikoistutkija Kirsti Krogerus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p.0295 251 321

Julkaistu 16.11.2018 klo 7.31, päivitetty 23.11.2018 klo 11.41

Aihealue:
Kohderyhmä: