Luonnon monimuotoisuutta turvataan paahdeympäristöissä toimijoiden yhteistyönä

Tiedote 12.5.2016 klo 8.00

Suomen ympäristökeskus SYKE, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Luonnonvarakeskus (Luke) ja MTK tiedottavat 12.5.2016

Maastoretkellä Tiko-hankkeessa
Maastoretkellä eri tahojen on helpompi keskustella paahdeympäristöjen hoidosta ja suojelun tavoitteista. Kuva Eeva Primmer.

Luontoarvot näkyvät maisemassa ja suojelua kaipaava luonto ylittää tilarajat. Suojelun toteuttaminen edellyttää vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Yhteistyön ja vuoropuhelun keinoja kehitetään Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi -hankkeessa, jossa ovat mukana Suomen ympäristökeskus SYKE, Varsinais-Suomen ELY, Luonnonvarakeskus (Luke), MTK, Helsingin yliopisto ja Metsäkeskus.

Hyyppärän paahdeympäristöalueella järjestetään torstaina 12.5. vuorovaikutteinen Paahdepäivä

Hankkeessa on järjestetty maastoretkiä maanomistajille ja metsä- ja luonnonsuojeluviranomaisille sekä yrityksille ja yhteisöille. Tavoitteena on ollut synnyttää yhteistä näkemystä ja tekemistä. Paahdepäivänä metsänomistajat, viranomaiset sekä yrityksien ja kansalaisjärjestöjen edustajat keskustelevat erilaisista ratkaisumalleista paahdeympäristöjen kokonaisvaltaisen hoidon ja suunnittelun haasteisiin. Hyyppärän harjualue sijaitsee Salon, Someron ja Suomusjärven alueella.

Paahdeympäristöjen verkosto rakennetaan yhteistyössä

Paahdeympäristöjen monimuotoisuuden turvaaminen on monen eri tahon yhteistoimintaa. Maankäyttömuutosten vuoksi nämä harjumetsien etelä-länsirinteiden lajistoltaan omaleimaiset paahteiset elinympäristöt ovat harvinaistuneet sekä eristäytyneet ja niillä elävät lajit uhanalaistuneet.

Paahdeympäristöjen verkostoa aktiivisesti hoitamalla turvataan sen arvokkaita luontoarvoja. Lajiston säilymisen voi kuitenkin turvata vain toisiinsa kytkeytynyt paahdeympäristöjen verkosto, joka mahdollistaa lajien siirtymisen alueiden välillä. Toimijoilla saattaa kuitenkin olla hyvin erilaisia näkemyksiä sopivista toimintatavoista, joten toimivaa vuoropuhelua tarvitaan elinvoimaisen paahdeympäristöverkoston rakentamiseksi.

Vuorovaikutteinen suojelusuunnittelu rakentaa luottamusta

Luonnon monimuotoisuutta voidaan säilyttää nykyistä paremmin tarkastelemalla laajempia kokonaisuuksia sekä yhdistämällä luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tietoa. Tämä mahdollistaa suojelun kohdentamisen aiempaa paremmin juuri niiden maaomistajien maille, joiden alueilla sijaitsee monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä ja jotka suhtautuvat suojeluun myönteisesti. Vuorovaikutteisella hoito- ja suojelusuunnittelulla voidaan välttää suojeluun liittyviä ristiriitoja sekä turvata monimuotoisuutta kustannustehokkaasti.

Nelivuotisessa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi -hankkeessa on kehitetty keinoja turvata luonnon monimuotoisuutta yli tilarajojen. Hanke on Suomen ympäristökeskuksen SYKE, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Luonnonvarakeskuksen (Luke), MTK:n, Helsingin yliopiston ja Metsäkeskuksen yhteishanke.


Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 029 525 1493, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ylitarkastaja Iiro Ikonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 040 825 6610, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Linkit

 

 


Kohderyhmä: