Eri tieteenalat etsivät vastauksia maatalouden fosforiongelmaan Samassa Vedessä -hankkeessa

Uutinen 28.3.2018 klo 14.58
Samassa vedessä -hanke. Kuva Jouni Lehtoranta
© Kuva: Jouni Lehtoranta

Suomen Kulttuurirahasto myönsi lähes kolme miljoonaa euroa monitieteiseen tutkimukseen, jossa etsitään ratkaisuja maataloudesta vesiin päätyvän, rehevöittävän fosforin vähentämiseksi. Vuoden alussa käynnistynyttä tutkimusta koordinoi SYKE, ja siihen osallistuvat Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopisto, Pyhäjärvi-instituutti sekä ainakin yksi ELY-keskus.

Maataloudessa on tapahtunut monia vesien kannalta suotuisia muutoksia, esimerkiksi fosforilannoitteiden käyttö on vähentynyt noin 80 % vuodesta 1990. Kuormitus ja vesien tila eivät kuitenkaan ole kehittyneet samaan tahtiin. Tämä voi johtua siitä, että toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tai kohdentuneet oikein.

Tehokkaita keinoja peltojen ravinteiden hallintaan

”Maatalouden ympäristökuormitus: kohti parempaa tietoperustaa ja sääntelyä” eli Samassa Vedessä -hankkeelta odotetaan tuloksia, joita voidaan soveltaa suoraan ravinnekuormituksen vähentämiseen myös viljelijöiden kannalta tehokkaimmin.

Hankkeen kolmessa työpaketissa ja kymmenessä osatutkimuksessa pohditaan, miten viljelijöiden hallussa olevat lohkokohtaiset tiedot saataisiin tutkijoiden ja viranomaisten käyttöön. Millaisia oikeudellisia, yhteiskunnallisia ja teknisiä reunaehtoja on otettava huomioon kehitettäessä tällaista ravinnetietojärjestelmää? Entä miten järjestelmää voidaan hyödyntää tutkimuksessa ja käytännön vesiensuojelussa?

Hanke suuntaa tarkan katseen fosforin eri muotoihin. Avuksi otetaan jopa röntgensäteet, kun selvitetään millaista fosforia – liuennutta vai maa-ainekseen sitoutunutta – tulisi vähentää, ja miten ja missä, jotta rehevöitymistä voitaisiin optimaalisimmin vähentää.

Yksittäisten toimenpiteiden ohella tutkitaan myös kuivatusalueiden viljelyjärjestelmien kokonaisvaikutuksia fosforikuormituksen vähentämisessä ja maan kasvukunnon parantamisessa. Vesiensuojelumenetelminä käytetään mm. virtaamahuippuja tasaavia kaksitasouomia. Lisäksi kuivatusalueelle sijoitetaan mittausvälineitä, joiden avulla saadaan tarkkaa tietoa kuormituksesta.

Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä päätöksentekijöiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Petri Ekholm, SYKE, p. 02952 51102, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä

Kulttuurirahastolta merkittävä rahoitus maatalouden vesistövaikutusten tutkimiseen (SYKEn tiedote 13.12.2017)

Kohderyhmä: