Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uusi mallityökalu auttaa rannikkovesien tilaluokittelussa ja kuormitusvaikutusten arvioinnissa

Uutinen 22.6.2017 klo 9.06
Riku Lumiaro
© Riku Lumiaro

Rannikkovesien ravinnekuormituksen vähentämistarve pystytään nyt arvioimaan aiempaa tarkemmin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) kehitetyn uuden työkalun avulla. Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa kehitetty työkalu, Coastal Load Response (CLR), soveltuu erityisesti jokivesivaikutteisten rannikkovesimuodostumien mallintamiseen. Työkalua käytetään jatkossa rannikkovesien tilaluokituksen luotettavuuden arviointiin ja tarvittavien vesienhoitotoimien mitoittamiseen.

Uusi mallintamistyökalu hyödyntää tehokkaasti sekä rannikkovesien seuranta-aineistoa että muiden mallien tuottamaa tietoa vesialueiden kuormituksesta ja veden vaihtumisesta. Työkalu soveltuu erityisesti sellaisiin arviointikohteisiin, joissa Saaristomerelle aiemmin kehitetyn FICOS-kokonaiskuormitusmallin erottelukyky ei ole saariston ja rantaviivan rikkonaisuuden takia riittävä.

Arviot nyt aiempaa tarkempia

Veden tila ei parannu merkittävästi ulkoista kuormitusta vähentämällä, jos sisäisen kuormituksen vaikutus on suuri. Muutamien vesimuodostumien sisäinen kuormitus osoittautui CLR-mallia käytettäessä aiemmin arvioitua suuremmaksi, joten kuormituksen vähennystarvetta pystyttiin tarkentamaan.

Fysikaalisilta, kemiallisilta ja morfometrisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset vesimuodostumat reagoivat ravinnelisäyksiin eri tavoin, minkä vuoksi vesimuodostumat päädyttiin ryhmittelemään CLR-mallissa klorofyllin ravinnevasteen perusteella. Ravinnevasteeseen vaikuttavista ryhmätekijöistä tärkeimmiksi osoittautuivat vesimuodostuman koko, pohjanläheinen happipitoisuus, suolaisuus, kerrostuneisuus ja näkösyvyys. Ryhmittelyn käyttäminen mallissa mahdollistaa tila-arvion tekemisen sellaisillekin vesimuodostumille, joilta puuttuvat riittävät havainnot luokittelumuuttujista.  

CLR-hankkeen tuloksia käytetään jatkossa rannikkovesien ekologisen luokituksen tukena. Mallin avulla kyetään arvioimaan a-klorofyllin tilaluokka kaikissa rannikon vesimuodostumissa.  Malli mahdollistaa lisäksi ensimmäistä kertaa tilastollisen luotettavuuden arvioinnin Suomen klorofyllin tilaluokille vesipuitedirektiivin vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja

Tutkija Niina Kotamäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, niina.kotamaki@ymparisto.fi
Erikoistutkija Pirkko Kauppila, Suomen ympäristökeskus SYKE, pirkko.kauppila@ymparisto.fi


Kohderyhmä: