Sähköisesti siirrettävät pintavesien vedenlaatutiedot

Pintavesien vedenlaatutietojärjestelmä VESLAan voidaan tallentaa vedenlaatutietoja suurempina tietojoukkoina nk. siirtotiedostojen muodossa. Tietoja tallennetaan paitsi ELY-keskuksissa ja Suomen ympäristökeskuksessa (Syke), myös sidosryhmäorganisaatiossa, jotka velvoitettuina tuottavat aineistoja Syken ylläpitämiin ympäristötietojärjestelmiin. Sidosryhmäorganisaatioiden mahdollisuudesta saada VESLAan tallennuskäyttöoikeuksia voi tiedustella osoitteesta pintavesientilakayttooikeudet@syke.fi

Määritelmiä siirtotiedostoille

 • Näytteenotolla tarkoitetaan tietyltä paikalta (koordinaattien perusteella tunnistettavalta pisteeltä) tiettynä aikana (päivä + kellonaika) tietyn laitoksen toimesta suoritettua näytteenottokertaa.
 • Näytteenoton yhteydessä maastossa tehdään ympäristöhavaintoja (mitataan esim. paikan kokonaissyvyys ja näkösyvyys, lumen ja jään paksuus jne).
 • Yhdellä näytteenottokerralla otetaan yleensä näytteitä usealta eri syvyydeltä (erillisnäyte) tai syvyysväliltä (kokoomanäyte).
 • Näytteeseen liittyy samalta syvyydeltä mitattu lämpötilatieto (tallennetaan määritystietona), näytevedestä arvioitu näytteen haju sekä vaihteleva määrä laboratoriossa tehtyjä määritystuloksia.
 • Näyte liittyy tiettyyn hankkeeseen (projektiin), jotka julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten osalta ovat useimmiten velvoitetarkkailuohjelmia.
 • Määrityksestä ilmoitetaan mitä suuretta (muuttujaa) on mitattu, näytteen esikäsittelymenetelmät sekä määritysmenetelmä. Kaikki nämä kolme asiaa ilmoitetaan määrityskoodin (koodilistan numeerinen tai merkkimuotoinen koodi) avulla.
 • Määritystulos ilmoitetaan koodilistassa kerrotussa yksikössä.
 • Määritystulokseen voi liittyä lipputieto, joka kertoo tuloksen tarkkuuteen ja luotettavuuteen liittyviä asioita (esim. tulos on alle määritysrajan).
 • Tuloksesta ilmoitetaan myös epävarmuus-tieto (virhearvio, luotettavuusväli).

Siirtotiedostojen sisältö

Pintavesien vedenlaatutietoja voi siirtää kahdella eri tavalla. Pitkään käytössä on ollut valtion ympäristöhallinnon tiedonsiirtotapa (VYH-siirtotiedostot), lisäksi käytössä on uudempi XML-tiedonsiirtotapa (XML-siirtotiedosto). Alla tarkemmat ohjeet molemmille siirtotavoille.

VYH-tiedonsiirtotapa

 • Vedenlaatutiedot voidaan jakaa neljään eri tiedostoon tai data blockiin. Kukin näistä tunnistetaan DATA BLOCK:n TARGET-koodin avulla (Notto, Ymphav, Nayte ja Tulos). Vaihtoehtoisesti voidaan yhdistää kaikki tietueet samaan tiedostoon.
 • Näytteenotot ja näytteet numeroidaan juoksevalla numerolla ( ei tarvitse alkaa aina ykkösestä), jotta osien sisältämät tiedot saadaan liitetyksi toisiinsa ilman tietojen toistoa.
 • Muutkin tiedostorakenteet ovat mahdollisia, kunhan samat tiedot löytyvät ja tiedot saadaan sidotuksi toisiinsa.
 • Paikka tunnistetaan koordinaattien perusteella, joten ne sovitaan yhteisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ent. alueellisen ympäristökeskuksen) kanssa. Koordinaatit ilmoitetaan joko tasokoordinaatistossa (ETRS89-TM35FIN) tai maantieteellisinä leveys- (latitude) ja pituus- (longitude) asteina (EUREF-FIN/WGS84). 
 • Varmuuden vuoksi paikasta ilmoitetaan myös nimi, joka myös pyritään yhdenmukaistamaan ympäristöhallinnon kanssa.
 • Hankekoodilla ilmoitettavat velvoitetarkkailuohjelmien tunnukset sovitaan myös yhteisesti.
 • Määrityksistä käytetään tunnuksena joko numeerista koodia tai kolmesta osasta koostuvaa merkkimuotoista koodia (esim. FE;D11;SP). Tutkimuslaitoksen on valittava kumpaa tunnusta käyttää, sillä niitä ei voi sekottaa samoihin tiedostoihin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa (paperilla ja tiedostona) tarvittavat koodilistat tietoja toimittavalle laitokselle

DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Notto
Tieto Tunniste
(COLUMN NAME)
Esitystapa/ 
Tietotyyppi
Huomautuksia / Esimerkki Vapaa-
ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i Numero, jolla näytteet liitetään näytteenottoon  
Koordinaatisto  Koordsto c2 YK (=vanha yhtenäiskoordinaatisto KKJ (1972-2005)), ET (=ETRS-TM35FIN) tai ER (= EUREF-FIN / WGS84)  
Pohjois-
koordinaatti
KoordPohj c4-9 YK ja ET metrin tai kymmenen (merialueilla myös sadan) metrin tarkkuudella (6678619). 
ER asteina viiden desimaalin tarkkuudella (60,22953)
 
Itäkoordinaatti KoordIta c4-9 Samalla tarkkuudella kuin pohjoiskoordinaatti  
Paikan nimi Nimi c30 Paikalle yhteisesti sovittu nimi X
Näytteenotto-
laitos
NottoLaitos i2 Näytteenottolaitoksen numero (koodilista)  
Näytteenotto-
aika
Aika pp.kk.vvvv hh:mm Kellonaika voi puuttua  
Lisätieto NottoLisat c120 Näytteenotto-
kertaan liittyvä vapaamuotoinen lisätieto
X

 

DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Ymphav
Tieto Tunniste 
(COLUMN NAME)
Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia/
Esimerkki
Vapaa-
ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i ks.yllä  
Ympäristö-
suure
Ympsuure c8 Näytteenoton yhteydessä mitatun ympäristösuureen (-muuttujan) (esim. kokonaissyvyys tai näkösyvyys) koodi db-koodilistasta.  
Ympäristö-
havainnon tulos
Ymphav r Ympäristösuureen mittaustulos koodilistan mukaisessa yksikössä  

 

DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Nayte
Tieto Tunniste
(COLUMN NAME)
Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia/
Esimerkki
Vapaa-
ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i ks. yllä  
Näytteen numero NayteNro i Näytteen numero, jolla tulokset liitetään näytteeseen  
Näytesyvyys/ 
Alkusyvyys (kokooma-
näytteen ylin eli pienin syvyys)
SyvyysYla r 12.5 
0.0
 
Loppusyvyys (kokooma-
näytteen alin eli suurin syvyys)
SyvyysAla r 10.0 
puuttuu erillisnäytteissä
X
Haju Haju c3 Näytevedestä aistinvaraisesti tehty hajuhavainto (koodilista) X
Hanke eli projekti Hanke c10 Jos sama näyte kuuluu useampaan hankkeeseen, näytteen tiedot kopioidaan jokaiselle hankkeelle. X
Lisätieto NayteLisat c70 Yhteen näytteseen eli yhteen syvyyteen liittyvä vapaamuotoinen lisätieto X

 

DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Tulos
Tieto Tunniste (COLUMN NAME) Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia/
Esimerkki
Vapaa-
ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i ks. yllä  
Näytteen numero NayteNro i ks. yllä  
Määrityksen numero tai Määrityksen koodi MaaritysNro tai MaaritysKoodi i  tai c20 Määrityksen numero tai merkkimuotoinen koodi (koodilista)  
Määritys-
laboratorio
Tutkl i2 Määrityksen tehneen laboratorion numero (koodilista)  
Lippu Lippu c2 Tuloksen tarkkuuteen tai luotettavuuteen liittyvä tieto (koodilista)
(esim. L = määritysrajan alittava tulos)
Arvo Arvo r Määritystuloksen arvo 
koodilistan mukaisessa yksikössä ilmoitettuna
 
Epävarmuus Epavarmuus r Tuloksen epävarmuusarvio, joka ilmoitetaan samassa yksikössä kuin tulos X

 

Tietotyyppien selitykset:

i = kokonaisluku
r = desimaaliluku
c = merkkimuotoinen

XML-tiedonsiirtotapa

Kuvaus siirtotiedostoscheman sisällöstä: Vedenlaadun XML siirtoformaatti v.2.0

Ohjeet XML siirtoscheman luomiseen: XML-siirtoschemat (Zip-paketti)

Esimerkki XML-tiedosto: Vedenlaadun XML esimerkkitiedosto v.2.0

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jouko Rissanen, Suomen ympäristökeskus, Meri- ja vesiratkaisut -yksikkö

Erikoissuunnittelija Päivi Korhonen, Suomen ympäristökeskus, Digipalvelut -yksikkö

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 23.9.2013 klo 14.40, päivitetty 15.5.2023 klo 10.26

Kohderyhmä: