Sähköisesti siirrettävät pohjavesien korkeustiedot

Pohjavesitietojärjestelmä POVETiin voidaan tallentaa pohjaveden pinnankorkeustietoja suurempina tietojoukkoina nk. siirtotiedostojen muodossa, Tietoja tallennetaan pääosin ELY-keskuksissa tai SYKEssä, mutta sidosryhmäorganisaatioilla jotka velvoitettuina tuottavat aineistoja SYKEn ylläpitämiin ympäristötietojärjestelmiin on myös mahdollisuus saada käyttöoikeus. Lisätietoja sidosryhmäorganisaatioiden mahdollisuudesta saada POVETin käyttöoikeuksia löydät tästä dokumentista.

Määritelmiä

Pohjavedenkorkeudella tarkoitetaan tietyltä paikalta (pohjavesialuetunnuksen ja havaintopaikan tunnuksen perusteella tunnistettavalta pisteeltä) tiettynä aikana (päivä + kellonaika) tehtyä korkeushavaintoa, joka ilmoitetaan yleensä valtakunnallisessa N2000-korkeusjärjestelmässä.

Korkeusjärjestelmän ilmoittaminen siirtotiedostossa on pakollista. Olemme muuntaneet valtaosan POVETin paikkojen korkeuksista Geodeettisen laitoksen muunnospalvelun avulla. Jos tiedon tuottajilla ei ole pinnankorkeuksia N2000-korkeusjärjestelmän mukaisesti, voidaan tiedot lähettää myös N60-muodossa, jolloin siirron yhteydessä POVET muuntaa ne N2000-korkeuksiksi. Niille harvoille paikoille, joille ei ole muunnettu korkeuksia N2000-järjestelmään tallennetaan tiedot sellaisenaan kun N60-taso on ilmoitettu dat-tiedostossa.

Vuoden 2013 jälkeen tallennetuille uusille paikoille (joista pelkästään N2000-tason tieto POVETissa) voi siirtotiedostoissa lähettää vain N2000-tason korkeuksia. Jos tietoja halutaan silti lähettää N60-tasossa on muunnettava tiedot manuaalisesti muunnospalvelulla ja tehtävä analyysi mikä paikkojen todellinen korkeusero eri korkeustasoilla on.

Tiedostojen sisältö

Pohjaveden pinnankorkeustietoja voi siirtää kahdella eri tavalla, pitkään käytössä ollut valtion ympäristöhallinnon tiedonsiirtotapa (VYH-tiedonsiirtotapa) sekä uudella XML-siirtotiedostona. Alla tarkemmat ohjeet molemmille siirtotavoille.

VYH-tiedonsiirtotapa

Pohjavedenkorkeudet ilmoitetaan yhdessä tiedostossa, joka voi sisältää useamman paikan tietoja.

Paikka tunnistetaan pohjavesialuetunnuksen, havaintopaikan tunnuksen tai Paikan id-numeron perusteella. Mikäli havaintopaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, voidaan siirtotiedostossa jättää pohjavesialuesarake tyhjäksi jolloin paikan tunnus 'HpTunnus'  TAI 'Paikka_Id' on pakollinen POVETiin identifioiva tieto(*). Havaintopaikan Id-numero löytyy POVETin koodiosiosta ja lisäksi siirtotiedostojen luomisen helpottamiseksi keskeiset POVETin tietokantataulut löytyvät pohjavesirajapinnasta (linkki oikeassa palstassa). Esimerkiksi havaintopaikan Id-numeron saa rajapinnasta selville kyselyllä (query) havaintopaikan tunnuksella tai nimellä. Jos tietokannasta löytyy useita samannimisiä paikkoja saa tulokseksi paikkaluettelon.

Siirtotiedostoissa tulee ilmoittaa korkeustaso erillisessä kentässä nimeltään Korkeustaso sekä vedenlaatutietojen että vedenkorkeustietojen osalta. Korkeusjärjestelmän( N2000 tai N60) ilmoittaminen on pakollista.

Hankekoodilla ilmoitettavat tunnukset sovitaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Jos tekstin merkkijono esim. `paikan nimi´ on pitkä lisää lainausmerkit ennen ja jälkeen merkkijonon: "...."

DATA BLOCK 
Tieto Tunniste
(COLUMN NAME)
Esitystapa/ 
Tietotyyppi
Huomautuksia / Esimerkki Vapaa-
ehtoinen tieto
Pohjavesi-
alueen tunnus
PvTunnus c9 Pohjavesialueelle sovittu tunnus. (*)

Paikan tunnus

TAI

Paikan Id-numero

HpTunnus

TAI

Paikka_Id

c10

Havaintopaikalle sovittu tunnus
POVET- järjestelmässä.

TAI

Havaintopaikan identifioiva numero, joka löytyy POVET-järjestelmästä.

 
Paikan nimi Nimi c60 Paikalle sovittu nimi POVET-
järjestelmässä
 X
Havaintoaika Aika pp.kk.vvvv hh:mm Kellonaika voi puuttua  
Korkeustaso Korkeustaso c5 Korkeus N2000- tai N60-tasossa  
Pohjaveden korkeus Korkeus r Korkeus N2000-järjestelmässä metreinä (Esim. 45.32)  
Havainnoitsija Havainnoitsija c50 Vapaamuotoinen tieto  X
Hanke eli projekti HankeTunnus c15 Jos sama korkeushavainto kuuluu useampaan hankkeeseen, havainnon tiedot kopioidaan jokaiselle hankkeelle.  X

Tietotyyppien selitykset: r = desimaaliluku  c = merkkimuotoinen (tekstiä)

Esimerkki tiedostoformaatista:povetko.vyh (tekstitiedosto)

Esimerkki  siirtotiedostosta: korkeus.dat (tekstitiedosto)

XML-tiedonsiirrot

Kuvaus siirtotiedostoscheman sisällöstä: Siirtoscheman kuvaus

Ohjeet XML siirtoscheman luomiseen: XML-siirtoschema

Esimerkki XML-tiedosto: Pohjaveden pinnankorkeus XML (tekstitiedosto)

Lisätietoja

Ensisijainen yhteystaho: POVETtuki.syke[at]syke.fi

Kehitysinsinööri Jorma Sipilä,
Suomen ympäristökeskus,
Tietokeskus, ICT/Tietojärjestelmäryhmä
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 12.6.2020 klo 23.42, päivitetty 13.7.2023 klo 12.19

Kohderyhmä: