Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansainväliset kumppanit - esimerkkejä yhteistyöstä

Chile parantaa ympäristöseurantojen laatua

ERC Chile
© ERC-Chile

Chilessä luottamus ympäristötietoon on heikentynyt, koska ympäristömittausten laadunvarmistus ei ole ollut riittävää. Chilen viranomaiset suunnittelivat SYKEn, Ilmatieteen laitoksen ja VTTn kanssa maahan ympäristömittausten vertailulaboratoriokeskuksen vuonna 2017.

Keskus edistää laboratorioiden mittaustarkkuutta, levittää hyviä toimintatapoja sekä järjestää alan ammattilaisten pätevyyskokeita. Metsä- ja kaivossektorit ovat Chilelle tärkeitä kasvualoja, joiden kehittämisessä laadukas ympäristöseuranta on tärkeää. SYKEn vahva kemian alan ympäristömittausten osaaminen oli yhteistyössä oleellista.

Yhteistyössä:

Chilen viranomaiset, Eurochile, Ilmatieteen laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Kiinnostuitko, lue lisää:

Paikkatietopalvelulla turvataan Egyptin arkeologisia kansallisaarteita

Egypti 260
© Olivier Loux

Kairon uuden metrolinjan rakentamisessa turvattiin arvokkaat arkeologiset kohteet SYKEn toteuttaman paikkatietojärjestelmän avulla. Tietojärjestelmä palvelee Egyptin viranomaisia ja myös laajaa kansainvälistä egyptologian ja arkeologian tutkimusyhteisöä. SYKE n tarjoaman asiantuntemuksen avulla Egyptin muinaismuistoviranomaisen GIS -keskuksen kapasiteettia vahvistettiin ja tietojärjestelmä voidaan ulottaa kattamaan koko Egyptin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Yhteistyössä:

Egyptin Antiikkiministeriö

Kiinnostuitko, lue lisää:

Suomenlahden tila parantunut kansainvälisellä yhteistyöllä

Kansainvälisyys
© Esa Nikunen

Suomen, Viron ja Venäjän pitkäjänteinen yhteistyö on parantanut Suomenlahden tilaa ja sen arviointia sekä tehostanut suojelutoimia. SYKEn tieteellisellä ymmärryksellä rehevöitymisestä ja osaamisella sen torjunnassa on ollut merkittävä rooli yhteistyössä.

SYKE paikallisti ja arvioi EuroChemin Fosforit-tehtaan kipsivuoren Lugajoella Itämeren suurimmaksi yksittäiseksi fosforikuormittajaksi. Tämän johdosta EuroChem tehosti vedenpuhdistustaan, mikä paransi Itäisen Suomenlahden tilaa. SYKEn selvitysten ansiosta Pietarin kaupungin vesilaitos otti käyttöön kemiallisen fosforinpoiston, mikä vähensi Itämeren ravinnekuormitusta.

Yhteistyössä:

EuroChem, Pietarin kaupunki sekä Suomenlahti-yhteistyössä useita instituutioita Venäjältä, Virosta ja Suomesta.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Keski-Balkanin maissa parannettu luonnonsuojeluhallintoa

Montenegro
© Krista Kujala

Keski-Balkanin maissa ei ole ollut kattavaa tietoa maan lajistosta eikä vakiintuneita luonnonsuojelun käytäntöjä. SYKE on tukenut luonnonsuojeluhallinnon kehittämistä Keski-Balkanilla ja parantanut viranomaisten tietovarantoa, lainsäädäntövalmiuksia sekä tunnistanut tulevaisuuden tehtäviä luonnonsuojelussa.

Montenegron asiantuntijat ovat kartoittaneet SYKEn vahvan lajiosaamisen tuella maan luontotyyppejä ja lajeja. Työllä on turvattu luontoa, edistetty luonnontiedettä, sekä luotu paikallisille luontoammattilaisille kehitysmahdollisuuksia. Työ on käynnistymässä myös Makedoniassa.

Yhteistyössä:

Montenegron luonnonsuojeluhallinto

Kiinnostuitko, lue lisää:

Andien maat kehittivät vesi- ja ilmastopalvelujaan

Prasdes-hanke
© Johanna Korhonen

Andien alueen maat Bolivia, Ecuador, Kolumbia ja Peru ovat sijaintinsa vuoksi erityisen haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle. SYKEn asiantuntijat auttoivat maita kehittämään hydrologisia seurantoja, tietojärjestelmiä sekä tulvasuojelua.

Maiden välinen yhteistyö tehostui ja valmiudet varautua ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin paranivat. Entistä tarkemmat vesi- ja sääpalvelut auttavat paikallisia asukkaita elinolojen, omaisuuden ja talouden turvaamisessa. SYKEn avoimen datan politiikka, pitkäaikainen rajavesiyhteistyökokemus sekä SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus-palvelu toimivat kannustavina esimerkkeinä osallistujamaille.

Yhteistyössä:

Suomen ulkoministeriö (rahoittaja), Ilmatieteen laitos. El Niño -ilmiön tutkimuslaitos CIIFEN (Centro Internacional para la Investigación del Fenomeno de El Niño) Ecuadorissa,  Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun hydrometeorologiset laitokset.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Montrealin otsonisopimus on ympäristönsuojelun menestystarina

Montreal Protocol
 

Montrealin vuonna 1987 solmittu otsonisopimus on jo kertaalleen pelastanut maailman otsonikadolta ja se voi auttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. SYKE on yhdessä konsulttitoimistojen kanssa neuvonut kehittyviä maita siinä, miten Montrealin pöytäkirjan ja muiden kansainvälisten ympäristösopimusten ehtoja toteutetaan. SYKE on antanut asiantuntija-apua niin sopimuksen rahoitusmekanismissa kuin käytännön projekteissa mm. Nepalissa ja Turkissa.

Suomessa SYKE on pitkäjänteisesti hoitanut EU:n otsoni- ja F-kaasuasetuksen viranomaistehtäviä, joihin kuuluu aineiden käytön valvonta, neuvonta ja tiedotus.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Barentsin alueen suojelualueverkosto turvaa arktista luontoa

Barents
© Olle Hojer

Barentsin alueen metsä- ja suoluonto on maailmanlaajuisesti erityisen arvokasta. Luonnonvarojen lisääntyvä käyttö ja ilmastonmuutos ovat vakava uhka alueen pohjoiselle luonnolle.

Barentsin viranomaiset ja ympäristöjärjestöt ovat kartoittaneet luonnoltaan arvokkaita metsä- ja rannikkoalueita hyödyntäen SYKEn paikkatieto-osaamista. Kartoitusten tuloksia käytetään kansainvälisten luonnonsuojelusitoumusten seurannassa, suojelualueverkoston kehittämisessä sekä sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Osa kartoitetuista alueista on jo sisällytetty suojelualuesuunnitelmiin.

Yhteistyössä:

Barentsin alueen viranomaiset ja ympäristöjärjestöt

Kiinnostuitko, lue lisää:

Kirgisian vesien tila paranee

Kirgisia vesikoulutusta
© Anssi Karppinen

Kirgisia kehittää parhaillaan SYKEn vesiosaamisen tuella maahan suuntautuvan vuoristo- ja vaellusturismin kannalta merkittävän, mutta tällä hetkellä ympäristömyrkkyjen kuormittaman Son-Kul -järven tilan arviointia ja sen kestävää käyttöä. Samalla arvioidaan järven kunnostusmahdollisuuksia ja kunnostustoimien mahdollisia ympäristövaikutuksia. Kirgisiaan ollaan luomassa SYKEn tuella myös uutta, avoimeen tietoon perustuvaa digitaalista ympäristötietojärjestelmää, jonka ylläpitämisessä ja hyödyntämisessä yrityksillä ja kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli.

Yhteistyössä:

Kirgisian ympäristö- ja metsävirasto, Suomen ulkoministeriö (rahoittaja).

Kiinnostuitko, lue lisää:

Automaattinen öljyn havainnointijärjestelmä Itämerelle

Öljyntorjunta
© Lars Demant-Poort

SYKE ja Meritaito Oy kehittävät moderneihin älypoijuihin perustuvan öljyn havainnointi- ja varoitusjärjestelmän Itämerelle. Järjestelmän avulla öljyvuodot havaitaan entistä paremmin ja niiden vaikutukset meriluontoon vähenevät. SYKE kumppaneineen tutkii myös öljyntorjuntamenetelmien ympäristövaikutuksia kylmissä olosuhteissa. Työstä hyötyvät Arktisen alueen maat ja kansainväliset organisaatiot, jotka suunnittelevat ja toteuttavat maiden rajat ylittävää öljytorjuntayhteistyötä merialueilla.

Yhteistyössä:

Meritaito Oy; laajemmassa yhteistyössä useita tutkimuslaitoksia ja yliopistoja Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Nepal vahvisti ympäristöhallintoaan

SEAM-hanke
© SEAM

Nepalin teollinen kehitys alkoi paljolti ilman ympäristösääntelyä. Maan viranomaiset rakensivat yhdessä SYKEn asiantuntijoiden kanssa mallin teollisuuden ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Mallin avulla kehitettiin pilottialueen ympäristölupamenettelyjä, ympäristövaikutusten arviointeja sekä ympäristön seurannan käytäntöjä. Samalla luotiin edellytykset koko maan ympäristönsuojelulle.

Lisäksi edistettiin ympäristöterveyttä lääneissä, kaupungeissa ja kylissä yli kolmensadan paikallisprojektin avulla. Niissä parannettiin sisäilman laatua ja jätehuoltoa, koulutettiin luomuviljelijöitä sekä rakennettiin vesihuollon infrastruktuuria. Samalla edistettiin eri sektoreilla toimivien ympäristötietoisuutta.

Yhteistyössä:

Nepalin viranomaiset, FCG International Ltd, Suomen ulkoministeriö (rahoittaja)

Kiinnostuitko, lue lisää:

Julkaistu 12.1.2018 klo 15.50, päivitetty 7.3.2019 klo 14.52

Kohderyhmä: