Tietosuojailmoitus Canemure-hankkeen osahankkeeseen C.1.3 kuuluvan Ympäristö ja hukkalämpötutkimukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Auvinen, Karoliina
Meriläinen, Teemu
Riekkinen, Venla
Saikku, Laura
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojaSYKE@syke.fi

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietojasi tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4.1 § 3-kohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat henkilöiden nimi, titteli/asema organisaatiossa, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Käytämme henkilötietoja Canemure-hankkeen (Life IP) yhteydessä toteutettavaan Hukka- ja ympäristölämpötutkimukseen liittyviin haastatteluihin, kyselyihin, yhteiskehittelytilaisuuksiin ja tutkimusviestintään.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia. Tutkimuksessa aineisto käsitellään anonyymisti.

Henkilötietojen lähteet

Rekisteröidyn henkilötiedot on kerätty yleisesti saatavista lähteistä kuten internetsivuilta, tutkimuskyselyjen kautta, sosiaalisen median kautta ja yhteistyöverkoston toimijoiden ilmoittamana.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn tutkimustoimintaan osallistuvien henkilöiden lisäksi SYKE voi luovuttaa henkilötietoja muille kyseiseen tutkimukseen osallistuville erikseen nimettäville tutkijoille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään enintään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluttua.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä tutkimustoiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 17.11.2020 klo 17.16, päivitetty 12.4.2022 klo 14.04

Aihealue:
Kohderyhmä: