Lajien alueellinen uhanalaisuusarviointi 2020 on valmistunut

Uutinen 30.3.2021 klo 8.00

Alueellinen uhanalaisuusarviointi on tehty valtakunnallisessa arvioinnissa elinvoimaisiksi (LC) ja silmälläpidettäviksi (NT) luokitelluille sammal-, putkilokasvi-, sieni-, jäkälä-, perhos- ja lintulajeille. Yhteensä alueellisesti uhanalaisia lajeja on 1 256.

Alueellisessa arvioinnissa on IUCN:n uhanalaisuusluokitusta yksinkertaistettu niin, että uhanalaisten lajien luokkia on kolmen sijaan vain yksi, alueellisesti uhanalaiset (RT). Silmälläpidettävien (NT), elinvoimaisten (LC) tai puutteellisesti tunnettujen (DD) luokat eivät ole käytössä. Tuloksissa esitetään vain ne arvioidut lajit, jotka ovat yhdellä tai useammalla alueella uhanalaisia (RT). Aluejakona on käytetty uhanalaisuusarviointiin räätälöityjä metsäkasvillisuusvyöhykkeitä ja niiden 11 osa-aluetta.

Kaksi mustakurkku-uikkua vedessä.
Rehevillä lintuvesillä ja ruovikkolahdilla pesivä mustakurkku-uikku on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi Suomessa. Kuva Riku Lumiaro.

Arviointia hyödynnetään suojelutyön suunnittelussa

Tavoitteena oli löytää alueet, joilla lajin uhanalaistuminen on mahdollisesti jo edennyt, vaikka se ei koko maan tasolla olisikaan uhanalainen. Arviointia voidaan käyttää mm. apuna suojelutyön suunnittelussa ja alueellisten toimien priorisoinnissa. Luokituksella ei ole lakisääteisiä vaikutuksia.

Arvioinnin tekivät kyseisten eliöryhmien asiantuntijatyöryhmät ja työtä koordinoitiin Suomen ympäristökeskuksesta. Tulokset tarkastettiin ja hyväksyttiin ympäristöministeriön vetämässä Lajien uhanalaisuuden arviointia ja seurantaa edistävä pysyvä ohjausryhmässä (LAUHA).

Alueellisen arvioinnin tulokset löytyvät ympäristöhallinnon ja Lajitietokeskuksen verkkosivuilta:

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ulla-Maija Liukko, Suomen ympäristökeskus, p. 029 525 1387, etunimi.sukunimi@syke.fi


Kohderyhmä: