KAivostoiminnan ja MUiden luonnonvarojen hyödyntämistapojen yhteensovittaminen (KAMU)

KAMU-hankkeen tavoitteena on kartoittaa olemassa oleva tieto ympäristöä hyödyntävien toimialojen, kuten kaivostoiminnan, ympäristövaikutuksista sekä vaikutuksista sosiaaliseen kestävyyteen (kuten työllisyys, ihmisten virkistysalueet) ja talouteen. Tavoitteena on huomioida kaivostoiminnan, matkailun ja luonnonvarojen keräilyyn perustuvan toiminnan koko elinkaari yrityksen, kuten kaivoksen, perustamisesta aina jälkihoitoon asti sekä erilaisten toimintojen vaikutus toisiinsa. Hankkeessa huomioidaan erilaiset kaivos-, matkailu- ja elinkeinoteollisuuden toiminnan skenaariot: 1) toiminta laajenee, 2) olemassaolevat yritykset jatkavat toimintaansa niin kauan kuin toiminta on taloudellisesti kestävää, 3) yrityksiä ajetaan hallitusti alas tai niiden toiminta lopetetaan esimerkiksi muuttuneen markkinatilanteen tai ympäristökysymysten vuoksi. Vaikutukset ympäristöön, työllisyyteen ja talouteen ovat eri skenaarioissa oletettavasti erilaiset, ja niihin liittyy huomattavia epävarmuuksia. Lisäksi osa vaikutuksista liittyen erityisesti on ympäristöön on sidottuja tiettyyn paikkaan. Eri skenaarioihin liittyen kerätään mahdollisimman kattavasti tietoa, joka sijoitetaan myös karttapohjalle.

Tavoitteena on käyttää tuotettua materiaalia pohjana paremman toimintamallin luomisessa. Mallin luomisessa olennaista on omata riittävät tiedot eri toimintaalojen lähtökohdista ja tarpeista. Varsinainen malli luodaan yhteistyössä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa jatkohankkeessa. Kanssakäymisen kautta tunnistetaan eri tarpeet, niiden lainalaisuudet (toimintojen paikkasidonnaisuus ym), ymmärretään erilaisten vaihtoehtojen vaikutukset mm. taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kokonaisuuteen eri toimintojen koko elinkaaren ajalta tarkasteltuna.

logot

Julkaistu 17.4.2014 klo 8.35, päivitetty 17.4.2014 klo 8.31