Kipsipohjaiset tuotteet maatilojen fosforikuormituksen vähentämiseen (Trap)

Laajassa yhteishankkeessa selvitettiin vähentääkö teollisuuden sivutuotteena syntyvä kipsi (CaSO4 ∙ 2H2O) maatalouden fosforipäästöjä vesiin. Yara Suomen Siilinjärven tehtaalta peräisin olevaa kipsiä lisättiin eri tavoin käsitellyille pelloille sekä sian ja naudan lietelantaan. Kipsilisäyksen vaikutuksia seurattiin mm. laboratorio- ja kenttäkokeilla sekä mallintamalla (Ekholm ym. 2011, 2012).

SYKE vastasi yhdessä Luode Consulting Oy:n kanssa koealueen vedenlaadun havainnoinnista. Eroosiota ja hiukkasmaisen fosforin kulkeutumista selvitettiin mm. veden sameutta mittaavien on-line sensorien avulla. Lisäksi valumavedestä otettiin käsin näytteitä, joista määritetään liuenneen fosforin ja muiden vedenlaatua kuvaavien muuttujien pitoisuuksia SYKEn laboratoriossa. Tulosten alueellistamisessa hyödynnettiin mm. ICECREAM-huuhtoumamallia (Jaakkola ym. 2012). Riskiä, että kipsin sisältämä sulfaatti heikentäisi järvien kykyä pidättää fosforia, tutkittiin laboratoriossa tehtävillä sedimenttikokeilla.

 

Tutkimusalueen kaalipeltoa

Automaattinen mitta-asema

Kaalipelto

On-line sensor

Kuva Petri Ekholm SYKE

Kuva Petri Ekholm SYKE

Tutkimusalue                                           

TRAP_sijaintikartta_eng_278X385.jpg

Koealueen (2,4 km2) pelloille levitettiin kipsiä syksyllä 2008. Vaikutuksia seurattiin vuoteen 2013 asti automaatisilla on-line sensoreilla sekä perinteellisellä näytteenotolla.

Kuva Elina Jaakkola SYKE

Julkaisut

  • Ekholm P, 2013. Kipsi vähentää tehokkaasti fosforikuormitusta. Yara Suomi/Leipä leveämmäksi 3/2013: 18–19.
  • Ekholm P, Pietola L, Valkama P, Lehtoranta J, 2011 Kipsi vähensi fosforikulkeumia peltovaluma-alueella. Soinne H, Kähkönen M, Merilä P, Rankinen K, Salo T, Hänninen P (toim.) VI Maaperätieteiden päivien abstraktit. Pro Terra 52. s. 24.
  • Ekholm P, 2009. Uutta vesiensuojeluun: Kipsin vaikutuksia valumaveden laatuun seurataan Nurmijärvellä. Yara Suomi/Leipä leveämmäksi 4/2009:34–35.
  • Jaakkola, E. 2009. ICECREAM-malli peltolohkojen fosforikuormituksen vähentämisen arvioinnissa. Esimerkkinä eteläsuomalainen osavaluma-alue. Pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos. 66 s.

Lisätietoja

Erikoistutkija Petri Ekholm, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.4.2014 klo 10.25, päivitetty 21.10.2014 klo 15.31