HEAWATER

 

HEAWATER-hankkeen tavoitteena on vähentää Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta parantamalla kaupunkien pienvesien tilaa. Hankkeessa toteutetaan erilaisia purokunnostusmenetelmiä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, arvioidaan asukkaiden maksuhalukkuutta parantuneesta virtavesien tilasta ja lisätään tietoisuutta paremman vedenlaadun hyödyistä pienissä kaupunkipuroissa ja purojen vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin.

Kaupunkipuro
Kaupunkipuro Turussa © Kuva: Sari Väisänen, SYKE

Hankkeessa on tarkoitus:

  • Tehdä vesistökunnostuksia valituille alueille Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
  • Vähentää valittujen pienvesien fosfori, typpi- ja orgaanisen aineksen kuormitusta sekä roskien määrä
  • Arvioida kunnostustöiden kustannuksia ja hyötyjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
  • Luoda työkalu potentiaalisten vesistökunnostusmenetelmien tunnistamiseen kunnostusprojekteissa Itämären alueella

Hanketta vetää Tallinnan kaupunki. Yhteistyökumppaneiden lisäksi hanke tekee yhteistyötä mm. John Nurmisen Säätiön ja Turun kaupungin kanssa.

Lisätietoja: Erikoistutkija Ljudmila Vesikko Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 737, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Hulevedet vaikuttavat kaupunkipurojen tilaan

Kaupunkialueiden purovesistöjen tilaan vaikuttaa paljolti se, miten kaupungissa käsitellään hulevesiä. Hulevesi on esimerkiksi päällystetyn maan pinnalta ja rakennusten katoilta kertyvää sadevettä tai lumen sulamisvettä, joka ei pääse imeytymään maaperään. Tavallisesti hulevedet kerätään katujen hulevesiviemäreihin, joista hulevedet päätyvät puhdistamattomina kaupunkipuroihin, jokiin tai mereen. Tiiviin asutuksen, liikenteen, kaupan ja teollisuuden hulevedet sisältävät erilaisia haitallisia aineita, jotka kuormittavat ja rehevöittävät vesistöjä. Kaupunkien tiivistyessä asfaltin ja kattojen osuus pinta-alasta kasvaa edelleen. Samanaikaisesti talvisateiden ja kesäisten rankkasateiden on ennustettu lisääntyvän ilmastonmuutoksen johdosta. Tämä tarkoittaa hulevesien ja niistä johtuvien tulva- ja vedenlaatuongelmien lisääntymistä.

Hulevesien muodostuminen Hulevesien muodostuminen ja ihmistoimien vaikutus hulevesien laatuun. © Kuva: SYKE

1. Rakennusten katoilta irtoaa metalleja ja muita haitallisia aineita hulevesiin.

2. Jäteastioista saattaa tippua roskia, jotka kulkeutuvat hulevesien mukana.

3. Mm. autonpesuaineet kulkeutuvat kotipihalta sellaisenaan vesistöön ja voivat olla eliöille vaarallisia.

4. Huonokuntoisista ajoneuvoista voi vuotaa esim. öljyä hulevesiin.

5. Rakennustöistä kulkeutuu usein maa-ainesta hulevesiin.

6. Torjunta-aineet ja ylimääräiset ravinteet huuhtoutuvat helposti hulevesien mukana vesistöihin.

7. Viemäriputkista hulevedet päätyvät yleensä puhdistamattomina puroihin ja jokiin.

8. Purojen ja jokien kautta roskat ja haitalliset aineet kulkeutuvat myös mereen

Julkaistu 9.7.2018 klo 15.00, päivitetty 9.4.2021 klo 17.53

Kohderyhmä: