Kuidun ja rakennekalkin vesiensuojeluvaikutukset (RAKENNE-KUITU 2.0)

Eurajoella seuratiin keväällä 2021 rakennekalkituilta pelloilta tulevaa valuntaa sekä valumavesien vedenlaadun vaihtelua.© Maria Kämäri / SYKE

Kuidun ja rakennekalkin vaikutusten seuranta jatkuu

Vesiensuojelun tehostamisohjelman kuluessa on rakennekalkittu ja kuitukäsitelty peltoa, jotta voidaan selvittää käsittelyjen vesiensuojeluvaikutusta ja vaikutusta satoon.

Rakennekalkitut pellot sijaitsevat Eurajoella, Turussa ja Paimiossa. Kuitukäsitellyt pellot ovat Tuusulanjärven valuma-alueella.

Vuosina 2022–2023 jatketaan kyseisten kohteiden seurantaa, jotta maanparannusaineiden monivuotisista vaikutuksista saadaan lisätietoa.

Hankkeessa toteutetaan monipuolisesti ympäristöseurantaa

Hankkeen tavoite on seurata ja arvioida peltojen rakennekalkituksen ja kuitukäsittelyn vesistövaikutuksia ja vaikutusta satoon.

Hankkeessa kerätään pelto-ojista ja salaojavalunnasta vesinäytteitä, joista analysoidaan laboratoriossa muun muassa kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet. Vedenlaatua seurataan myös jatkuvatoimisilla vedenlaatumittareilla. Mittausten perusteella arvioidaan rakennekalkituksen ja kuitukäsittelyn vaikutusta kiintoaineen, ravinteiden ja orgaanisen hiilen huuhtoumiin pelloilta vesistöön.

Jokioisten koekentiltä kerätään maamonoliitit, joille tehdään sadetussimulaatio. Maamonoliittien läpi suotautuneista vesistä analysoidaan muun muassa veden sameus ja tärkeimpien ravinnejakeiden pitoisuudet.

Rakennekalkin satovaikutus arvioidaan Paimion koekenttien satotasotutkimuksista. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus perusti vuonna 2019 kahdelle koelohkolle tutkimuksen, jossa ruudut käsiteltiin eri määrillä rakennekalkkia. Rakennekalkitustasot olivat; 0 tn/ha, 8 tn/ha ja 12 tn/ha. Ruuduilla kasvatettavista kasveista määritetään satotasot ja kasvien hinnan määräämät laatuluvut.

Hankkeessa tuotetaan ympäristöministeriön tilauksesta tietoa kuidun ja rakennekalkin vesiensuojeluvaikutuksesta, jotta löydettäisiin toimivia keinoja hajakuormituksen hillitsemiseksi.

Lisätietoja

Erikoistutkija Maria Kämäri, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 334

Linkkejä

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – hyödyllisiä materiaaleja viljelyyn ja neuvontaan. Sivustolla on kootusti tietoa maanparannusaineista sekä linkit julkaisuun ”Kipsi, kuitu ja rakennekalkkki - opas viljelijöille”. Oppaasta on saatavilla verkkojulkaisu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi sivustolta löytyvät oppaaseen liittyvät videot, joissa esitellään kolmen maanparannusaineen vaikutuksia muun muassa vesiin ja maaperään.

Julkaistu 16.5.2022 klo 15.05, päivitetty 6.4.2023 klo 13.52

Kohderyhmä: