Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hiilineutraali Tampere? llmastovaikutusten arviointityökalu paljastaa päästövaikutukset

Uutinen 28.5.2019 klo 15.27
Tre_uutiskirje_YKRdemo
© Petri Shemeikka

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali ja kestävästi kasvava 300 000 asukkaan kaupunki vuonna 2030. Tampereen tapaustutkimuksessa kehitetään ilmastovaikutusten arviointityökalua, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa päästöistä päätöksenteon tueksi.

Arviointityökalulla lasketaan muun muassa rakentamisesta, asumisesta ja liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Laskennassa huomioidaan myös päästöjä kompensoivia hiilinieluja, joita ovat esimerkiksi viheralueet, metsät ja puurakentaminen. Työkalulla voi laskea sekä nykyisiä päästöjä että arvioida tulevia.  Työkalulla on tärkeä rooli Tampereen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Työtä toteuttavat Gispo, Ubiqu, Tietotakomo ja SYKE yhdessä Tampereen kaupungin yleiskaavaosaston kanssa. Kehitteillä oleva työkalu perustuu avoimeen lähdekoodiin, ja sen tavoitteena on olla tulevaisuudessa myös muiden kuntien ja kaupunkien hyödynnettävissä. Arviointityökalu on tarkoitus saada valmiiksi kesään 2019 mennessä, ja SYKE arvioi sen toimivuutta ja käyttöpotentiaalia myös muilla kaupunkiseuduilla vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Kolme kysymystä Tampereen yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle

 

Miten ilmastovaikutusten arviointityökalua hyödynnetään Tampereen yleiskaavoitustyössä?

"Yhdyskuntarakenteen tuottamien ilmastovaikutusten arviointi on entistä keskeisemmällä sijalla käynnissä olevassa yleiskaavatyössä, jossa sovitetaan yhteen kaupungin kasvua ja kestävyyttä koskevia tavoitteita. Viime vuosina toteutunut ja tulevaisuudessakin tavoiteltu voimakas asukasmäärän lisäys asettaa oman haasteensa suhteessa kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin. Tästä johtuen on syntynyt tarve tarkastella yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia aiempaa syvällisemmin paitsi nykyrakenteen osalta, myös tulevaisuuden vaihtoehtoisten kasvu- ja kehitysskenaarioiden kautta. Lisäksi täytyy huomioida kaupungin erilaistuminen taajama- ja maaseutualueisiin."

 

Mitä arviointityökalulta odotetaan?

"Työkalun tulee mahdollistaa tavoitteellisten yhdyskuntarakenteen tulevaisuusskenaarioiden vertaileminen keskenään. Skenaarioiden tulee olla mallinnettavissa YKR-ruututasolle siten, että kullekin ruudulle voidaan määritellä sektorikohtaiset suoritteet ja päästöt nykyrakenteen kanssa vertailukelpoisella tavalla.

Mallinnuksen keinoin tulee voida esittää aidosti vaihtoehtoisia myönteisen kehityksen skenaarioita. Nämä skenaariot koskevat sekä kasvun sijoittumista yhdyskuntarakenteen eri vyöhykkeille, että laajempaa toimintaympäristön muuttujien joukkoa, kuten asumisväljyyttä, rakentamistapaa ja -tehokkuutta, kulkumuoto-osuuksia tai rakennusten lämmitysmuodon ja liikennevälineiden käyttövoiman valintaa."

 

Miten kehittämisprosessi on edennyt?

"Kehittäminen on edennyt kohti ensimmäistä versiota yhdyskuntarakenteen nykytilan ilmastovaikutusten havainnollistamiseksi, jonka jälkeen päästään laatimaan kasvuskenaarioita.

Kyseessä on monimutkaisen ilmiön kuvaaminen. Tehtävässä pitää yleistää suuri määrä lähtöaineistoja sekä tehdä niistä laskennallisia oletuksia. Samalla tiedonkäsittelyn automatisointi ja tulosten visualisointi on otettava huomioon kaikissa oletuksissa ja valinnoissa.

Kasvuskenaarioiden ja tietokantaan vietävien parametrien osalta tullaan hyödyntämään muun muassa PITKO-skenaarioita eli pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys -skenaarioita. Mallissa on myös testattu Tampereen kaupungin omien aineistojen käyttöä täydentämässä YKR-aineistoja.

SYKEn osallistuminen hankkeen sparraukseen sekä matalan kynnyksen yhteistyö SYKEn tutkijoiden ja hankkeeseen valitun konsulttiyhteenliittymän välillä on ollut ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi samaan aikaan Tampereen kaupungin muu kestävyystavoitteita edistävä työ on linkittynyt hankkeeseen ja parantanut kaupungin sisäisen toimijaverkoston yhteistyötä."

 

Lisää aiheesta:

 


Kohderyhmä: