Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)

Kun ympäristölupaprosessissa arvioidaan uusien hankkeiden vaikutuksia vesimuodostumille, erilaisille ennakkoselvitysmenetelmille on suuri tarve. Monia menetelmiä ja malleja, on jo käytössä, mutta tois...

Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan)

UltraPlan-hanke tutkii Pieksämäellä, Jäppilän Ahvenlammella kesällä 2021 toiminnassa olevan ultraääntä tuottavan lautan kykyä torjua sinileväkukintoja sekä sen vaikutuksia kasvi- ja eläinplanktonyhtei...

Hyönteiskantojen seuranta Suomessa

Tähän hankkeeseen on koottu kolme Suomessa pitkään toiminutta hyönteisseurantaa: Valtakunnallinen yöperhosseuranta (1993-), Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (1991-) sekä Maatalousympäristön päiväp...

Jokien ja järvien piilevien rekisterin kehittäminen (PIIRE)

Tavoitteena on määritellä ja toteuttaa vesistöjen ekologisen tilan luokitteluun liittyvän järvien ja jokien pohjan piilevien seuranta- ja tutkimustiedon uusi tietojärjestelmä.

Rantaluonnon suojelun puutteet – ilmastonmuutos, maankäyttö ja huonosti tunnettujen luontotyyppien selvitys (Ranta-Putte)

Hankkeessa tutkitaan eräitä rantaluontoon kohdistuvia paineita. Ilmastonmuutoksen seurauksena Itämeren vedenpinta tulee kohoamaan ja osa rannikkoamme ajan myötä jäämään pysyvästi veden alle. Selvitämm...

MAIA

H2020-hanke MAIA (Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting) edistää ekosysteemitilinpidon kehittämistä ja toimeenpanoa EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa.

e-shape

Horizon 2020 -rahoitteinen e-shape -hanke tuo yhteen Maan havainnointiin avaruudesta keskittyvän EuroGEO -tutkimus- ja asiantuntijayhteisön, ja esittelee kaukokartoitukseen ja pilvipalveluihin tehtyje...

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili)

SysteemiHiili-hankkeessa tavoitteena on parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kust...

Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)

CLIMATE-NUDGE hyödyntää käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia val...

Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)

Hanke tuottaa ajantasaisen käsityksen alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista sekä ehdottaa toimintamallia alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin skaalaut...

Vesiruton energia ja ravinteet talteen (Elodea II)

Satoihin järviin Suomessa levinnyt haitallinen vieraslaji kanadanvesirutto (Elodea canadensis) muodostaa otollisissa oloissa usein koko järven vesimassan täyttäviä kasvustoja. Vesirutto leviää herkäst...

ALL-IN for Plastics Recycling (PLASTin)

PLASTin -hanke kokoaa yhteen Suomen keskeiset muovin kiertotaloustahot teollisuudesta ja tutkimuksesta luoden uutta osaamista haastavien muovien kierrätysprosesseihin ja -teknologioihin liittyen.

KATOA

– Selvittää katupölypäästöihin ja -pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa ja -ympäristöissä – Tunnistaa tehokkaimpia päästövähennysmahdollisuuksia ...

Vihreät luontoperustaiset ratkaisut matkailussa negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi - NatureBeST

NatureBeST-hankkeessa edistetään ja kehitetään matkailuyritysten ekotehokkuutta luontopohjaisin ratkaisuin Suomen ja Venäjän Karjalan tasavallan alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti pienet...

Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallistamis- ja hoitotarpeet (LETOT)

LETOT-hanke sisältyy ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Muovit merilintujen pesämateriaaleissa (MUPPE)

Hankkeessa selvitetään muoviroskan määrää merilintujen pesissä, tutkien sekä muovimateriaalikirjoa että ilmiön alueellista laajuutta. Lisäksi tutkitaan pesistä löytyneistä muoveista liukenevia haitta-...

Biohajoavien muovipolymeerien biohajoavuus valtameren rannikkovesissä – hajottajayhteisöt ja -entsyymit (BIPOD)

BIPOD-hanke tutkii hajoamisnopeuksia, biofilmiyhteisöjen muodostumista, toiminnallisia strategioita ja hajottajaentsyymejä biohajoavien biomuovien pinnoilla neljässä eurooppalaisessa rannikkoekosystee...

Hydrologinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kumppanuusverkosto (Hydro-RDI-Network)

Hankkeen tavoitteena on koota merkittävistä kansallisista tutkimusorganisaatioista ja yrityksistä vahva Hydro-RDI-kumppanuusverkosto, joka kattaa yhdessä laajan valikoiman tieteenaloja ja edistää merk...

Ympäristön ja ihmisen altistuminen elohopealle arktisella alueella

Hankkeessa selvitetään elohopean kiertokulkua Suomen olosuhteissa ja näkökulmasta Arktisen seuranta ja arviointiohjelman (AMAP) puitteissa . Hankkeessa tutkitaan elohopean kuormituksen pitkäaikaismu...


1
2
3
4
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle