Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla

Hankkeen tarkoituksena on selventää kuvaa siitä, millaista Suomessa esiintyvä tuotteiden ympäristömarkkinointi on ja kuinka paljon sitä esiintyy sekä miten asianmukaista ympäristöseikoilla markkinoint...

PuuValuVesi-hanke

Puupuhdistamojen valuma-aluetason pilotointi maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa (PuuValuVesi)

Ekologisen kompensaation pilotointi 

Ekologisten kompensaatioiden tavoite on tukea luontokadon pysäyttämistä ja ekologisesti kestävää luonnonvarojen käyttöä. Kompensaatioiden onnistuneen toteutuksen kannalta tarvitaan hyvä toimintamalli ...

Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin (WaterPlus)

WaterPlus - Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin -hankkeessa kehitetään vesistöihin kohdistuvien hulevesistä peräisin olevien haitta-aineiden, erityisesti mikromuovien, analysointia ja mo...

Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä (PUBS)

Hankkeessa tutkitaan arkisia elinympäristöjä, kuten esimerkiksi ruokaympäristöjä, joissa ihmiset tekevät elämäntapavalintojaan sekä lähivesiä, jotka ovat merkittäviä ihmisten hyvinvoinnille. Tavoittee...

Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (KERPUR)

Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (KERPUR) -hankkeessa tutkitaan keraamisen purkujätteen uusiokäyttömahdollisuuksia ja uusiokäytön ympäristövaikutuksia. Toiminta sisältää pilotointeja yritysten ka...

6Aika: CircVol 2 - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 2

Hankkeella kannustetaan kierrätettyjen materiaalien uusiokäyttöön ja hyödyntämiseen maa- ja kaupunkirakentamisessa. Tavoitteena on säästää arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja sekä pienentää toiminnan ...

ODS- ja F-kaasupankkien koko ja päästöjen hallinta

Otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (HFC) ”pankeilla” tarkoitetaan näiden aineiden varastoja käytössä olevissa ja käytöstä poistetuissa kylmälaitteissa, kylmä...

CofiWater-hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vesien tilan seurannasta kansallisella tasolla vastaavan viranomaisen valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää veden laadun arvioinnin järjestelmiä Kolumbiassa.

Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)

KOKOSOPU-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta.

Elämää veden kiitoradalla: monilaitekuvantaminen ja kuvien luokittelu avoimella kuvajoukolla planktonin tiheän aikavälin muutosten tutkimuksessa (FASTVISION-plus)

Konsortiossa yhdistyvät SYKEn nykyaikaiset planktonkuvannuslaitteet ja lajintuntemus sekä LUT:n tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosaaminen. Automaattisten kuvantamislaitteiden tuottamien kuvien ja mui...

Highly Optimised Energy Systems (HOPE)

Highly Optimized Energy Systems (HOPE) -projekti on perustettu tukemaan alan toimijoita, jotka kehittävät ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseksi energiaverkoissa ja edistämään alojen välistä integ...

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu Barentsin alueella vuonna 2020 ja sen jälkeen: tilannearviointi ja tie kohti luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistamista metsätaloudessa

Barentsin alueen boreaaliset metsät sijaitsevat Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. CBD:n Tämä projekti tekee Barentsin alueen boreaalisten metsien osalta tilannekatsauksen toimiin, joita on t...

Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa (SusHydro)

SusHydro-hanke kehittää tieteidenvälisen tutkimuksen avulla suuntaviivoja kohti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa Suomessa. Sen lähestymistavassa yhdistyvät ekologinen, taloudellinen ja sosiaaline...

Makroista mikroihin: luonnossa hajoavien muovien ja niiden lisäaineiden kohtalo pohjoisen Itämeren ravintoverkossa (PLASTER)

PLASTER-hankkeessa seurataan isokokoisten makromuovien hajoamista mikromuoveiksi, sekä mikromuovien siirtymistä eläimiin ja kulkeutumista ravintoverkossa. Lisäksi eräiden muovin lisäaineiden, kuten pa...

Itämeren alueen lääkeainefoorumi (Baltic Sea Pharma Platform)

Itämeren alueen lääkeainefoorumi tuo yhteen ympäristön lääkejäämiin liittyviä hankkeita ja sidosryhmiä koko Itämeren alueelta. Sen tehtävänä on jakaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja ed...

Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon (Kasvua)

Hankkeessa tutkitaan ruokohelven kosteikkoviljelyn potentiaalia matokompostoinnin kautta tuottaa turvekasvualustalle turpeeton korvike. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -to...

Luontotyyppien seurannan kehittäminen Suomessa (LUSEK)

Suomen ympäristökeskus SYKE laatii yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa ehdotusta uudesta luontotyyppien seurantajärjestelmästä. Toteutuessaan seuranta parantaisi merkittävästi luontotyyppitiedon ...

WasteLess Karelias

Hankkeen päämääränä on vähentää maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan alueella. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yri...

Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarviointi

Hanke tuottaa tietoa ympäristönsuojelulain (527/2014) vuosina 2014-2019 voimaan tulleiden uudistusten toimivuudesta eri tahojen näkökulmasta sekä siitä, miten uudistamisen eri vaiheissa tehdyt muutoks...


1
2
3
4
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle