Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
6
7
8
9
10
12
13
14
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Provision of harmonized land cover information for Lucas from the Finnish datasets (FinLUCAS1)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke) aloittivat vuodenvaihteessa 2015 Eurostatin rahoittaman FinLucas1 hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaisilla aineistoilla...

Ovatko bioligandimallit (BLM) käyttökelpoisia arvioimaan metallien ekologisia riskeja Pohjoismaisissa vesissä?

Yhteispohjoismaiden projektin tarkoituksena on tuottaa toksisuustestiaineistoa kuparille, sinkille ja nikkelille käyttämällä paikallisia lajeja. Aineiston avulla yhteistyötahot eli mallien kehittäjät ...

Ympäristöseurannoista informaation yhdistämiseen: MONITOR2020 - laatua, palvelukykyä ja vaikuttavuutta

MONITOR2020–ohjelma tukee ympäristön tilan seurannan strategian 2020 täytäntöönpanoa. Monitor 2015 -hanke keskittyy hallitusohjelman mukaisen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman tavoitteiden toteu...

Maankäyttötiedon tuottaminen: LUCAS ja kansalliset aineistot (FinLUCAS 2)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke) aloittivat vuodenvaihteessa 2016 Eurostatin rahoittaman yhteishankkeen Provision of harmonized land use information for Lucas from the Finni...

Toimivat mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan (TOIMI)

Hankkeen tavoitteena on arvioida nykyisen tietopohjan, kuormitusmallien ja arviointityökalujen käytettävyyttä vesien- ja merenhoidon tarpeisiin ja evaluoida työkalujen heikkouksia ja välittömiä kehity...

Integroidut öljyvahinkojen torjuntamenetelmät ja ympäristövaikutukset – GRACE

Hankkeessa kehitetään, vertaillaan ja arvioidaan eri öljyntorjuntamenetelmien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia kylmässä ilmastossa. Lisäksi kehitetään vedenalaisen öljyn ajantasainen havainnointijä...

Merenpohjan sotamateriaalien ympäristöriskinarviointi ja käsittely - DAIMON

DAIMON-hankkeessa selvitetään Itämereen toisen maailmansodan jälkeen upotettujen kemiallisten ja tavanomaisten aseiden aiheuttamaa riskiä meriekosysteemille, ihmistoiminnalle (esim. mereisille rakennu...

Öljyntorjuntamenetelmien arviointi arktisilla ja subarktisilla merialueilla: biohajoamisen tehostaminen ja vaikutukset eliöstölle (OILRES)

OILRES-hankkeen tavoitteena on yhdistää kahden tutkimuslaitoksen voimat ja kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät biologista ja kemiallista öljyntorjuntaa arktisilla ja subarktisill...

Vedenlaaturekisterin laadunvarmennuksen digitalisointi (OUTLIER)

Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää käytettävissä olevia tietoaineistoja tehokkaasti tuotetun veden laaturekisteriin siirrettävän tiedon laadun hallinnassa käyttäen uusia mallintamismenetelmiä.

Energialoikka - yhdessä verkkopalvelu hyvien käytäntöjen jakamiseen ja naapuriyhteistön tukemiseen rakennusten energiaremonteissa

Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä verkkopalvelua, jolla kannustetaan ihmisiä ottamaan käyttöön ekotehokkaampia ratkaisuja ja uusiutuvia energialähteitä rakennusten lämmittämiseen.

Muuttuvat palvelutarpeet ja järjestelmäratkaisut: Tulevaisuusskenaariot sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi (MUUTOS)

Hankkeessa tutkitaan, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää ja palveluverkkoa uudistaa, jotta muuttuviin palvelutarpeisiin voidaan vastata. Työssä tarkastellaan väestön ikärakenteen, alu...

Luontoon perustuvat ratkaisut alueiden kehittämisen tukena

Luonto- ja kulttuuriympäristöt tarjoavat alueiden kehittämiselle monenlaisia mahdollisuuksia. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama hanke Nature-based solutions for regional growth tuottaa Pohjo...

Muovijätteen reitit Itämereen (BLASTIC)

BLASTIC-hankkeen tavoitteena on vähentää muovijätteen ja siten haitallisten aineiden päätymistä Itämereen kartoittamalla ja seuraamalla vesiympäristön roskamääriä.

Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina - HULE

HULE-hankkeessa tarkastellaan hulevesien hallintamenetelmien toimivuutta vihreänä infrastruktuurina. Hankkeen aikana selvitetään jo rakennettujen menetlemien toimivuutta hulevesien hallinnassa sekä ra...

Suomen habitaattipankki

Hankkeessa selvitetään tutkimukseen ja kokeilutoimintaan perustuen ekologisen kompensaation toimivuutta Suomessa. Laajaan yhteistyön pohjalta kehitetään markkinamekanismi biodiversiteetin vähenemisen ...

Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI)

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida ratkaisuvaihtoehtoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tehokkaasti hyödynnettäviksi laajalti yhteiskunnassa. Ratkaisuvaiht...

Mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi (MMEA) tutkimusohjelma (WP1.1 Tiedon hallinta ja työkalut; WP3 Kaukokartoitus; WP5 Liiketoimintamallit)

Projektissa tutkitaan tapoja tehostaa ympäristötiedon arvoketjua (anturit, kenttämittaukset, laadunvarmennus, tiedon hallinta, tiedon louhinta ja mallinnus, liiketoiminta).

Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena (SmartSea)

SmartSea-hankkeen tarkoituksen on arvioida, miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana, tarkastella kestävän kasvun vaihtoehtoja ja luoda merialuesuunnittelutyökalu rannikkorakentamis...

Näkymätön arvo näkyväksi - käyttäjälähtöiset liiketoimintamallit kehittyvässä kiertotaloudessa (AARRE)

AARRE keskittyy kuluttajakeskeisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Projektin tavoitteena on tarjota ratkaisuja kuinka luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia olemassa oleville yrityksille s...

Merentutkimusalus Arandan peruskorjaus

Merentutkimusalus Aranda peruskorjataan vastaamaan tulevaisuuden merentutkimuksen tarpeita. Tutkimuslaitteistoja uusitaan, laitteiston muunneltavuutta eri käyttötarkoituksiin parannetaan, ja ajantasai...


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
6
7
8
9
10
12
13
14
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle