Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Hanke Vaihe
Suomen lukkien ja valeskorpionien määritysopas

Hankkeessa tuotetaan Suomen ensimmäinen valeskorpioni- ja lukkiopas.

Vesihuollon tiedonhallinnan kehittäminen (VEETI)

VEETI-hankkeen tavoitteena on luoda uusi vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä, joka valmistuttuaan korvaa nyt käytössä olevan Velvet-tietojärjestelmän. Hankkeessa kehitetään vesihuollon tiedonhallinta...

Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku)

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (Hinku) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Päästöjä vähennetään ...

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI)

Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (KESTI) -hanke pyrkii vähentämään Varsinais-Suomen elintarvikeketjun kasvihuonekaasupäästöjä sekä samalla edistämään alueellista hyvinvointia....

Laskeuman laadun seuranta Suomessa

Seurantatutkimuksessa mitataan sateen mukana tulevaa happamoittavien yhdisteiden, ravinteiden sekä ympäristömyrkkyjen (POPs, raskasmetallit ml. elohopea) laskeumaa ilmanlaadun seurannan tausta-alueill...

Rajanteko ruokaketjuissa -- vertaileva tutkimus ympäristö- ja laatustandardien käytöstä suomalaisissa lihaketjuissa

Tutkimuksessa vertaillaan miten ympäristö- ja laatujärjestelmät osallistuvat laadun rakentamiseen suomalaisissa lihaketjuissa.

Kestäviä systeemimuutoksia edistävä tulevaisuuden innovaatiopolitiikka – tapaus liikenne (FIP-Trans)

Yleistavoitteena on tuottaa ohjauskeinovaihtoehtoja innovaatiopolitiikalle, joka edistää systeemisiä innovaatioita liikennesektorilla.

Ekosysteemilähestymistapa Euroopan merien suojeluun: ekosysteemit, talous ja politiikat (KnowSeas)

Monitieteinen KnowSeas -hanke tuottaa monipuolista, korkealaatuista tieteellistä tietoa ekosysteemilähestymistavan selkeyttämiseksi tarkastelemalla meriekosysteemien käyttöä ja suojelua korostamalla s...

Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE)

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa happamoitumiseen vaikuttavista tekijöistä sulfidisessa maaperässä sekä kehittää toimintamalleja turvetuotannosta poistuvien mahdollisesti jo happamoituneiden alue...

Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi

Hankkeessa tutkitaan nykyisten ja mahdollisten uusien ohjauskeinojen toimivuutta ja mielekkyyttä metsä- ja maatalousluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistämiseksi.

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen (METSÄPURO)

Hankkeessa sovelletaan purokunnostuksen valuma-aluelähtöistä toimintamallia metsäojituksista kärsineillä taimenpuroilla Pohjois-Suomessa. Tavoitteena on arvioida purojen ennallistamisen ekologisia vai...

Liuenneen hiilen valokemiallisen- ja bakteerihajoamisen mallinnusta FOKEMA

Fokema-hankkeen tavoitteena on kuvata liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) kierto vesistöympäristössä. Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään DOC:n hajoamisen (sekä biologisen että valokemiallise...

Koskikunnostusten arviointi 2-d virtaus- ja habitaattimallin avulla Kiiminkijoki esimerkkikohteena

Koskikunnostusten arviointi 2-d virtaus- ja habitaattimallin avulla Kiiminkijoki esimerkkikohteena

Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)

MarCoast hankkeen tavoitteena on perustaa Euroopan laajuinen palveluverkko vedenlaadun havainnointiin satelliittien avulla.

Haitallisten aineiden tutkiminen vesistöstä uusilla mittaus- ja arviointimenetelmillä (PASMA)

PASMA-hankkeen päätavoitteena on testata haitallisten aineiden tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa keskitytään organotinayhdisteiden määrityksiin. Organotinayhdisteiden määritystarkkuutta lisätään validoim...

3D virtaus- ja ekologiamallin kehittäminen Suomen vesistöihin

COHERENS on SYKE:n uusi tutkimusmalli jota käytetään kolmiulotteinen virtauslaskentaan ja ekologiseen mallintamiseen.

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (Carbon Capture and Storage, CCS) -ohjelma

Ohjelman tavoitteena on kehittää hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS) liittyviä teknologioita ja konsepteja, jotka johtavat pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin ohjelman päättyessä 2...

Merimallitus

Hankkeen tehtävänä on tuottaa ratkaisuja meriympäristön kestävän käytön ja suojelun edistämiseksi sekä tulevaisuuden vaihtoehtoja meren luonnonvarojen (ekosysteemipalveluiden) hyödyntämiseksi kestäväl...

Ylläpitävien ekosysteemipalvelujen säätely terminaalisilla elektroniakseptoreilla - TEA-SERVICE

Projektissa selvitetään mahdollisuutta säädellä maalta tulevilla elektroniakseptoreilla (eloperäisen hiilen hajotuksessa käytettävät yhdisteet) ja niiden kuormituksella vesistöjen hiilenhajotusprosess...

Itämeren ylempien trofiatasojen ekologia

Hankkeen tavoitteena on selvittää kokonaisvaltaisesti ekosysteemimuutosten mekanismeja ja vaikutuksia Itämeren ylempiin tasoihin. Hanke kehittää malleja syy-seuraussuhteiden arviointiin ja ekosysteemi...