Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Vesiruton energia ja ravinteet talteen (Elodea II)

Satoihin järviin Suomessa levinnyt haitallinen vieraslaji kanadanvesirutto (Elodea canadensis) muodostaa otollisissa oloissa usein koko järven vesimassan täyttäviä kasvustoja. Vesirutto leviää herkäst...

ALL-IN for Plastics Recycling (PLASTin)

PLASTin -hanke kokoaa yhteen Suomen keskeiset muovin kiertotaloustahot teollisuudesta ja tutkimuksesta luoden uutta osaamista haastavien muovien kierrätysprosesseihin ja -teknologioihin liittyen.

KATOA

– Selvittää katupölypäästöihin ja -pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa ja -ympäristöissä – Tunnistaa tehokkaimpia päästövähennysmahdollisuuksia ...

Vihreät luontoperustaiset ratkaisut matkailussa negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi - NatureBeST

NatureBeST-hankkeessa edistetään ja kehitetään matkailuyritysten ekotehokkuutta luontopohjaisin ratkaisuin Suomen ja Venäjän Karjalan tasavallan alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti pienet...

Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallistamis- ja hoitotarpeet (LETOT)

LETOT-hanke sisältyy ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Muovit merilintujen pesämateriaaleissa (MUPPE)

Hankkeessa selvitetään muoviroskan määrää merilintujen pesissä, tutkien sekä muovimateriaalikirjoa että ilmiön alueellista laajuutta. Lisäksi tutkitaan pesistä löytyneistä muoveista liukenevia haitta-...

Biohajoavien muovipolymeerien biohajoavuus valtameren rannikkovesissä – hajottajayhteisöt ja -entsyymit (BIPOD)

BIPOD-hanke tutkii hajoamisnopeuksia, biofilmiyhteisöjen muodostumista, toiminnallisia strategioita ja hajottajaentsyymejä biohajoavien biomuovien pinnoilla neljässä eurooppalaisessa rannikkoekosystee...

Hydrologinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kumppanuusverkosto (Hydro-RDI-Network)

Hankkeen tavoitteena on koota merkittävistä kansallisista tutkimusorganisaatioista ja yrityksistä vahva Hydro-RDI-kumppanuusverkosto, joka kattaa yhdessä laajan valikoiman tieteenaloja ja edistää merk...

Ympäristön ja ihmisen altistuminen elohopealle arktisella alueella

Hankkeessa selvitetään elohopean kiertokulkua Suomen olosuhteissa ja näkökulmasta Arktisen seuranta ja arviointiohjelman (AMAP) puitteissa . Hankkeessa tutkitaan elohopean kuormituksen pitkäaikaismu...

CorEO (Ympäristönseurannan tehostaminen satelliittihavaintojen käsittelyä automatisoimalla)

CorEO-hanke monipuolistaa ja tehostaa Suomen ympäristökeskuksen satelliittihavaintoihin perustuvaa vedenlaatupalvelua ottamalla käyttöön uusia tekoälyyn perustuvia analysointimenetelmiä sekä siirtämäl...

Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorityö - KEKANUA

Hankkeessa raportoidaan indikaattoridata YK:n Uuden kaupunkikehitysohjelman kansallisen raportoinnin tarpeisiin ja kehitetään kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit kansallisen kestävän kaupunkikeh...

Rantaimeytyminen pohjavedenottamoilla (RANTAVA)

Hankkeen tavoite on selvittää yleisellä tasolla pohjavedenottamot, joille läheisestä vesistöstä mahdollisesti imeytyy pintavettä.

Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle (Mammutti)

Mammutti-hankkeen tavoitteena on parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa raportoinnin, suunnittelun yms. pohjaksi ja luoda maankäyttötietoa tuottaville organisaatioille yhteinen toi...

Circular Design Network (CircDNet)

Hankkeen päätavoitteina on mahdollistaa kiertotalouden mukainen suunnittelu ja systeeminen muutos datan ja sen pohjalta muodostetun järjestelmätasoisen ymmärryksen avulla, tuoda tieteellistä tietoa t...

Kohti kattavaa suojelualueverkostoa (KOKASU)

Suomen suojelualueverkoston arviointi ja lisäsuojelun temaattisten ja alueellisten painopisteiden tunnistaminen EU:n biodiversiteettistrategian 2030 ensimmäisen tavoitteen toteutuksen tueksi

Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME)

Decarbon-Home-hanke tutkii ja kehittää asukkaita osallistavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja asuinalueiden eriytymisen haasteisiin.

Water driven rural development in the Baltic Sea Region (WaterDrive)

Monikansallisessa EU-Interreg Baltic Region -instrumentin rahoittamassa Waterdrive -hankkeessa edistetään hyviä vesienhoito- ja vesienhallintakäytäntöjä tarjoamalla alueen eri toimijoille ja aktiivis...

Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA)

REETTA-hanke edistää ilmasto- ja talousjohtamisen integroimista kunnissa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tapoja kytkeä ilmastotavoitteiden käytännön toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja se...

Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena (REMI)

REMI-hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä FISU-verkoston kuntien sekä FISU-palvelukeskuksen (SYKE ja Motiva) kanssa resurssiviisautta edistävien toimien vaikuttavuutta mittaavia indikaattorisarja, jo...

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI-hanke)

REIVI- hankkeella pyritään vähentämään yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pk-yritysten ja teollisuuden, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille ja yrityksille tehokkaita...


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle