Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Menetelmä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien ja sopeutumisen arviointiin Suomessa

Hankkeessa kehitetään menetelmä ilmastonmuutosriskien ja niihin sopeutumisen arviointiin maakuntatasolla Suomessa.

Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (CHAMPS)

Tutkimuskonsortio CHAMPS tutkii ilmastonmuutoksen mahdollisia terveysvaikutuksia kolmesta toisiinsa liittyvästänäkökulmasta.

Tutkimusta ja päätöksentekoa tukevien kansallisten ilmastonmuutoksen skenaarioiden alueelliset ja järjestelmätason ulottuvuudet (FINSCAPES)

FINSCAPES-hankkeen tavoitteena on tukea ilmastonmuutostutkimusta ja päätöksentekoa luomallauusia integroituja skenaarioita mahdollisista sosioekonomisista kehityspoluista ja ilmastonmuutoksesta Suomel...

Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua (LaserVesi)

Hankkeen tavoitteena on tehostaa kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä. Lasereilausaineistosta 5 p/m2 luodaan uusia tuotteita vesien hallintaan pilottialueille. Tuloksena saad...

Uhanalaisen niittylajiston säilyminen: niityn hoitohistoria ja kunnostettavuus (PEBIHOITO)

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, missä määrin tuoreiden ja kuivien niittyjen kasvi- ja hyönteislajit säilyvät hoidetuilla ja ilman hoitoa jääneillä arvokkaiksi luokitelluilla perinnebiotoopeilla....

Kestävyysmuutosten tutkimus - Kriittisen pohdinnan ja metodologisten valmiuksien vahvistaminen tieteenalojen välillä (REFLECT)

Kestävyysmuutosten tutkimus - Kriittisen pohdinnan ja metodologisten valmiuksien vahvistaminen tieteenalojen välillä (REFLECT)

Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena (PÖLYMETSÄ)

Hankkeen tavoitteena on liittää metsäpölyttäjiä koskeva tieto osaksi metsien monimuotoisuuden edistämistä ja talousmetsien luonnonhoidon toteutusta koskevaa päätöksentekoa. Päätavoitetta tukevina osa...

Lumen peittoalatuotteen demonstrointi optisten sensoreiden datasta (SEDOS)

Kehitetään prototyyppi prosessoitityökalu ja menetelmät lumen peittoalatuotteen tekemiseksi tulevasta EUMETSATin Metop-SG/METimage.sensorista. Demonstrointi ja tuotteiden validointi tehdään käyttäen S...

SYKEn ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuuden modernisointi - SYTYKE

SYTYKE-hankkeen tavoitteena on ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuuden modernisointi sekä tietovarantojen ja tietojärjestelmien kehittäminen. Hankkeessa uudistetaan SYKEn vastuulla olevia ympäri...

DNA-viivakoodauksen hyödyntäminen automaattisessa lajitunnistuksessa (TIMED)

TIMED-projekti pyrkii yhdistämään DNA-viivakoodauksen ja kuviin perustuvan koneoppisen uudella tavalla automaattisen vesistöjen biomonitoroinnin edistämiseksi. Projektissa optimoimme lajitunnistusta k...

Vesivarojen hallinnan parantaminen Pohjois-Laatokan raja-alueella (WaterForLife)

Karjalan tasavalta on maastoltaan hyvin soista, ja tämän takia monien jokien ja järvien vedet ovat voimakkaan humuspitoisia. Sortavalan alueella, Suomen rajan läheisyydessä sijaitseva, 1200 asukkaan K...

ESA Snow Climate Change Initiative (Snow_cci)

Tavoitteena globaalin lumipeitteen muutoksen (lumen peittävyys, lumen vesiarvo) kuvaavan aikasarjan luominen satelliittidatasta 40 vuoden ajalta, pääasiallisesti ilmastotutkimuksen tarpeisiin. Aikasar...

Kemikaalit ja ympäristö – täydennyskoulutus koulutuspaketit (KEMKO)

Luodaan SYKEn koulutusalustalle sähköisiä koulutusjärjestelmiä, joilla tuetaan osaamisen kehittymistä ja tiedon jakamista kemikaaleista sekä niiden ympäristövaikutuksista ja -riskien hallinnasta.

Satellite Snow Product Intercomparison and Evaluation Exercise (SnowPEx)

Hankkeen päämääränä on verrata ja validoida eri toimijoiden kaukokartoituksella tuotettuja globaaleja tai alueellisia lumikarttoja (Lumipeitteen laajuus, Lumen vesiarvo). Näistä tuotteista tehdään myö...

Valumavesi-hanke

Valumavesi-hankkeen päätavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa, menetelmiä ja työkaluja tukemaan maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kokonaisvaltaista kestävyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä...

Globaali taksonominen, funktionaalinen ja fylogeneettinen diversiteetti virtavesien selkärangatonyhteisöissä (GloBioTrends)

Hanke (1) pyrkii selvittämään puroeliöstön monimuotoisuutta lajiominaisuuksien ja evolutiivisten sukulaisuussuhteiden näkökulmasta, (2) tutkii puroeliöstön biodiversiteetin suhteita luontaisiin tekijö...

Ympäristöviisas viljelijä

Hankkeella lisätään maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehitetään maatiloille ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta...

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen, BARIMS, vaihe 1

Barims-hankkeen tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmista Barentsin euroarktisella alueella. Hankkeessa arvioidaan monimuo...

Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI)

Työn tavoitteena on kehittää sekoittuneisuusmittaristo, jota voidaan hyödyntää eri kaupunkikudosten alueiden kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina lähiympäristöstä kaupunkiseutuun.

Kohti kokonaisvaltaista ja kestävää merialuesuunnittelua – MAREA

Hankkeessa edistetään kestävää merialuesuunnittelua kehittämällä uudenlaisia tapoja mallintaa merien tuottamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita. Lisäksi edistetään lähestymistapaa, jonka avulla palve...


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle