Ohjeita EU-rahoituksen vaatiman ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamisesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa

Tiedote 28.1.2022 klo 10.38
Elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeet eivät saa aiheuttaa haittaa EU:n ympäristötavoitteille.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeiden rahoituksen ehtona on, että niissä noudatetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta. Hankkeiden ei saa heikentää esimeriksi ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotalouteen siirtymistä tai biologisen monimuotoisuuden suojelua. Suomen ympäristökeskus on kehittänyt menetelmiä periaatteen toteutumisen arviointiin erityisesti Suomen kestävän kasvun ohjelman vihreän pilarin hankkeille.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on Suomen kansallinen suunnitelma Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelma on myös osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Jokaisen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeen on noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (Do No Significant Harm, DNSH). DNSH-arvioinnilla varmistetaan, ettei hanke aiheuta haittaa seuraaville ympäristötavoitteille:

  • ilmastonmuutoksen hillintä
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • siirtyminen kiertotalouteen
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Arvioinnin tekevät rahoituksen hakijat

”Arvioinneissa on otettava huomioon hankkeen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta, esimerkiksi tuotteen tai palvelun koko arvoketjun vaikutukset”, kertoo projektipäällikkö Kaj Forsius Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE). ”On huomioitava esimerkiksi raaka-aineen hankinnan ja loppuun käytetyn tuotteen ympäristövaikutukset. Varsinaista elinkaariarviointia ei kuitenkaan tarvitse tehdä, vaan riittää, että tunnistetaan arvoketjun merkittävimmät vaikutukset.”

Kehittämispäällikkö Kimmo Silvo SYKEstä jatkaa: ”Arvioinnin laajuus riippuu hankkeen koosta sekä ympäristövaikutusten suuruudesta ja merkittävyydestä. Hankkeiden rahoituksesta vastaavat tahot ohjeistavat hakijoita, mutta ympäristövaikutusten selvittäminen on hankkeen vastuulla. Erityisen laaja arviointi on tehtävä hankkeille, joissa suunnitellaan aloitettavaksi uutta teollista toimintaa.”

Arviointimenetelmiä kehitettiin erityisesti vihreän pilarin hankkeisiin

Vaikutusten arvioinnin menetelmiä ja lähestymistapoja kehitettiin erityisesti Suomen kestävän kasvun ohjelman vihreän pilarin teollisiin investointihankkeisiin sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin, mutta niitä voidaan soveltaa myös muihin vastaaviin hankkeisiin.

Investointihankkeiden arviointimenetelmiä kehitettiin yhteistyössä Business Finlandin kanssa muun muassa akkuklusteri- sekä kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointihankkeille. Esimerkkiarvio tehtiin myös kaupallisen mittakaavan biotuotelaitokselle.

Arviointimenetelmien ohjeistus on tarkoitettu hankehakujen tueksi ja taustamateriaaliksi. Arviointimenetelmiä käyttävät rahoitusohjelmien vastuutahot, ensisijaisesti Business Finland, Suomen Akatemia, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset sekä rahoitushakuja tekevien hankkeiden vastuutahot.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Vihreän siirtymän pilarin osuus rahoituksesta on puolet, eli noin miljardi euroa. Tästä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ohjataan noin 700 miljoonaa euroa.

Ohjelman vihreän pilarin investoinnit kohdistuvat energiajärjestelmän murrokseen, teollisuuden vihreää ja digitaalista siirtymää tukeviin uudistuksiin, yhdyskuntien ja liikenteen vähähiilisiin ratkaisuihin, rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseen sekä ympäristökestävyyteen ja luontopohjaisiin ratkaisuihin.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke, puh. 0295 251 119

Kehittämispäällikkö Kimmo Silvo Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke, puh. 0295 251 640

Linkki raporttiin

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2022:
Ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) soveltaminen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa (helda.fi)

Tutustu myös

Suomen kestävän kasvun ohjelma – vauhtia uudistuksiin ja investointeihin (valtioneuvosto.fi)


Kohderyhmä: